Wüstenrot: Rozlišujme konstruktivní a destruktivní zadluženost!

11.12.2007 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Kdy by měl dát člověk přednost hypotéce a kdy stavebnímu spoření? Budou úvěry od stavebních spořitelen v roce 2008 dražší? A další zajímavé problémy z oblasti půjček na bydlení jsme rozebrali s Ivo Seberou, členem představenstva Wüstenrotu.

Wüstenrot se v ČR objevuje v roce 1993 jako stavební spořitelna. Mezi akcionáři figurují nejen rakouský Wüstenrot, ale například i Kooperativa pojišťovna. Měnila se během posledních 15 let nějak struktura akcionářů? Kdo má majoritní podíl akcií? Do jaké míry ovlivňuje hlavní akcionář vaši produktovou a cenovou politiku?
Největším akcionářem naší stavební spořitelny je od počátku německá finanční skupina Wüstenrot, která drží 52,46 % akcií. Od r. 1999 je na základě fúze Wüstenrotu a pojišťovací skupiny Württembergische AG vlastníkem tohoto podílu akcií německá akciová společnost Wüstenrot&Württembergische. Podíl rakouského Wüstenrotu na základním kapitálu naší společnosti činí 40,8 %. Podíly těchto akcionářů se od vzniku stavební spořitelny Wüstenrot nezměnily. Nepatrné změny výše podílů – v řádu několika desetin procent - proběhly u menších českých akcionářů, tedy Kooperativy, pojišťovny a Svazu českých a moravských bytových družstev.

Německý akcionář disponuje díky své významné pozici na německém trhu velmi kvalitním know-how a to i v produktové oblasti. Příslušní specialisté na české i německé straně si samozřejmě vzájemně vyměňují zkušenosti. Služby finanční skupiny Wüstenrot ČR jsou však vždy konstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům českého trhu.

Finanční instituce se stále více stávají součástí velkých finančních skupin. Ať už eBanka nebo Živnostenská banka podle našeho názoru daly všanc českou veřejností dobře vnímané jméno…Jak se na spojování na tuzemském trhu díváte vy?
Wüstenrot je také součástí velké finanční skupiny. Název Wüstenrot u nás již dávno nenese pouze stavební spořitelna, ale i životní pojišťovna a hypoteční banka. Neživotní pojištění nabízíme na českém trhu prostřednictvím pobočky slovenské pojišťovny Wüstenrot, v příštím roce se pak dá předpokládat vznik neživotní pojišťovny Wüstenrot ČR. Podařila se nám najít forma jednotného vedení všech zmíněných společností, naše služby tedy klientům nabízíme skutečně pod jednou střechou.

Velké fúze a akvizice nejsou jen specialitou bankovního sektoru. Osobně se přikláním k názoru některých odborníků, kteří se touto problematikou speciálně zabývají a to, že i tyto procesy podléhají v jistém slova smyslu „módním vlnám“. Nejde o módu ve smyslu vypadat „sexy“ ale spíše o časově omezený prostor, ve kterém je vrcholové vedení mnoha společností přesvědčeno, že potenciál k dalšímu růstu je právě v oblasti akvizic a fúzí významný. Historie však již zažila i opačné tendence.


I přes stálou převahu objemu hypotečních úvěrů, roste poptávka i po úvěrech od stavebních spořitelen. V čem spatřujete největší výhody a naopak nevýhody stavebního spoření oproti hypotéce? Kdy by měl dát člověk přednost hypotéce a kdy stavebnímu spoření? Je výhodné tyto produkty kombinovat?
Výběr vhodného druhu úvěru by měl každý přenechat odbornému finančnímu poradci, který podle konkrétní potřeby a situace klienta doporučí, zda je v tomto individuálním případě výhodnější úvěr od stavební spořitelny nebo hypotéka. Termínem výhodnější však ne vždy musíme rozumět jen ukazatele finanční matematiky, které mohou být v řadech případů srovnání těchto produktů velmi podobné. Jde spíše o zohlednění takových neměřitelných faktorů jako jsou názory, životní postoje, možnosti, preference a ekonomická očekávání klienta („makro“ i „mikro“). Jde o složité téma odhadu výhodnosti doby fixace úrokové sazby, různé míry závislosti hypotečních bank a stavebních spořitelen na vývoji na mezibankovním trhu a podobně ale i o účelovou vázanost některých typů úvěrů apod. V některých případech může být i řešením kombinace obou produktů – a to ať už ve formě mimořádné splátky hypotečního úvěru z ukončeného stavebního spoření nebo v jiné formě např. pro řešení otázky účelovosti. Kombinace úvěrů je často jediným řešením při nedostatečné zástavní hodnotě nemovitosti. U Wüstenrotu lze získat díky překlenovacímu úvěru SUPERÚVĚR až 600 000 Kč bez zajištění nemovitostí

Díky měnové politice České národní banky začaly úrokové sazby hypoték postupně růst. Stavební spořitelny prozatím zvyšování klíčových úrokových sazeb ponechává klidnými. Budete na případný další růst sazeb již reagovat zvyšováním úroků u vkladů a úvěrů?
Nemyslím, že je růst úrokových sazeb dán pouze měnovou politikou ČNB. V rozhodnutích ČNB se odráží celková situace a očekávání trhu. Systém stavebního spoření, tím myslím úrokové sazby z úspor a úvěru ze stavebního spoření, je do určité míry nezávislý na vývoji na wustenrot.giffinančním trhu. Dlouhodobější trendy samozřejmě musíme respektovat. Stavební spořitelny přistupují k pohybům základních úrokových sazeb vždy až poté, kdy se potvrdí trvalejší růst nebo pokles čtrnáctidenní reposazby ČNB. Poněkud jiná situace je u překlenovacích úvěrů, jejichž úrokové sazby se více řídí podmínkami na finančním trhu. Ke snížení , resp. zvýšení úrokových sazeb těchto úvěrů dochází v kratším časovém odstupu.

Rovněž v souvislosti s legislativními změnami od roku 2008 může dojít k zdražení hypoték. Je třeba se toho samého obávat i u úvěrů od stavebních spořitelen?
O zdražení hypoték se hovoří v souvislosti se zdaněním výnosů z HZL. Systém stavebního spoření a úvěrů funguje na jiném principu, kterého se připravované zdanění netýká.

Díky velkému zájmu o takřka všechny druhy úvěrů se začíná mluvit i o rostoucí zadluženosti domácností a rizicích z ní plynoucích. Jaký je Váš názor na tento problém?
Z makroekonomického úhlu pohledu je obecně známo, že míra zadluženosti českých domácností je stále pod průměrem srovnatelných států EU. V této souvislosti tedy stále existuje prostor pro další podporu hospodářského růstu. Jinou diskusí je otázka, do jaké míry je takto podporovaný růst zdravý či nikoli.

Pro konkrétní domácnost ale může vypadat situace jinak bez ohledu na jakýkoli průměr. Podle mého názoru je třeba rozlišovat konstruktivní a destruktivní zadluženost. Ta první vede k tvorbě hodnot, jako například investice do stavby domu, vzdělání apod. Druhá věc jsou úvěry na spotřební zboží. U převážné většiny tohoto zboží cena v čase rychle klesá a v době splacení úvěru má spotřební předmět neporovnatelně nižší tržní hodnotu. Jistě, užitkem je, že mohu službu či předmět užívat dříve – otázka je za jakou cenu, a tedy kterých jiných užitků a služeb jsem se musel vzdát. Závazky jsou v řadě případů mnohaleté a vzhledem k tomu, že jsou tyto úvěry poskytovány obvykle bez posuzování bonity klienta, je jen na něm samotném, aby odhadl své budoucí ekonomické možnosti. Což bývá pro laika velmi obtížné. Může tedy dojít ke komplikacím v platební schopnosti a zdánlivě nejjednodušším řešením bývá nahrazení jednoho úvěru druhým – začátek konce.

Posuzování bonity klientů není dle mého názoru pouze ochranou půjčovatelů peněz (ty jsou v případě větších částek stejně vždy zaručeny jiným majetkem) ale - a možná především – ochranou klientů. Bankovní instituce disponují daleko většími možnostmi posouzení stavu a odhadu budoucího vývoje, než běžná lidská paměť. Ta je totiž velmi nespolehlivá – kolik z klientů si uvědomuje, že historicky nedávno byly v této republice běžné úrokové sazby za bankovní úvěry hodně přes 20 % p. a.?

Jednou z cest, jak získat nového klienta a zlepšit komfort těm stávajícím, je jít za nimi tam, kde se často pohybují. Dalo by se říci, že rozšiřujete počet poboček, nebo spíše počet poradců, kteří klienty osobně navštěvují?
Společnosti Wüstenrot v ČR nedisponují sítí „kamenných“ poboček v té podobě, jak je známe. Možná bude pro někoho překvapivé, že jsme přesvědčeni, že to je naše výhoda. Byli jsme totiž od začátku nuceni hledat způsob, jak zajistit klientům lepší dostupnost našich služeb, než je forma standardních  poboček. Jsme přesvědčeni, že řešení, které jsme zvolili již před mnoha lety, je správnou cestou: totiž vybudování husté sítě kvalifikovaných finančních poradců s osobními vazbami na klienty. Podle reklam lze soudit, že se poslední dobou snaží o podobný postup i jiné bankovní domy. Je samozřejmé, že tato poradenská síť musí mít jak pro svou práci tak pro klienty připraveno zázemí. Současná síť zastoupení, kterou stále rozšiřujeme, je tvořena více než 100 kancelářemi provozovanými obchodními manažery Wüstenrot. Mimo to jsou naše služby nabízeny samozřejmě i u kooperačních partnerů. Informace o službách Wüstenrotu ale i o aktuálním stavu může klient samozřejmě získat i prostřednictvím moderních komunikačních způsobů.

Svým klientům nabízíte možnost platit spoření na přepážkách Bawag bank a Oberbank. Jaké výhody jim to přinese? Využívají klienti tuto možnost?
Výhodou placení v hotovosti na přepážkách výše uvedených bank je, že pro klienta je tato služba zdarma. Placení stavebního spoření v hotovosti je však v současné době už jen doplňkovou formou. Většina klientů poukazuje platby bezhotovostním převodem ze svého účtu u banky, prostřednictvím SIPO či srážkou ze mzdy. Mimochodem, například v životní pojišťovně Wüstenrot nabízíme klientovi při využití platbou SIPO výraznou slevu. Platby v hotovosti jsou aktuální především na samém konci roku, a to z důvodu, že převodem poukázaná platba nemusí být připsána na účet stavebního spoření včas z hlediska nároku na státní podporu za příslušný kalendářní rok.

V návaznosti na předešlou otázku – o Bawag bank se šíří zprávy, že je na prodej… Budete se snažit uchovat partnerství i s případným novým majitelem? Nebo řekněme nahradit absenci přepážek Bawag bank přepážkami jiného ústavu?
Wüstenrot představuje v Evropě velmi významného hráče na trhu se silným kapitálovým zázemím a mohu vás ujistit, že všechny příležitosti v České republice jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány. Jak jsem již výše vysvětlil, není Wüstenrot na platbách na přepážkách závislý – na druhé straně jsme připraveni spolupracovat s jakýmkoli partnerem na bankovním trhu. Při úvahách a jednáních o spolupráci se ale samozřejmě zohledňuje případný konflikt zájmů resp. reciproční efekt.

Spousta bank přesouvá administrativu spojenou s uzavíráním produktů na internet…Jak je to u vás? Myslíte si, že to dojde až tak daleko, že klienti už za čas ani nebudou muset osobně navštívit spořitelnu, případně se setkat s poradcem k podpisu smluv a identifikaci a produkt uzavřou kompletně z pohodlí domova?
Striktně vzato, na takto položenou otázku můžeme odpovědět již dnes kladně. Pro uzavření smlouvy se klient u některých jednodušších produktů vůbec nemusí setkat s poradcem. Může získat potřebné informace a podklady z našich webových stránek. Prvním faktem v takovém případě ale zůstává, že zákonná povinnost banky identifikovat klienta musí být splněna jiným způsobem (např. notář apod.). Druhým faktem pak je možnost, že klient se sám dostatečně neinformuje o všech možnostech a případných souvisejících výhodách nebo případně pro něj výhodnějším alternativním řešení – takovou službu může nabídnout právě finanční poradce. Nicméně ale aktuálně pracujeme na hledání možností jak naši nabídku přímého prodeje ještě více vylepšit.

Z pohledu nově uzavřených smluv byl pro stavební spoření zlatým obdobím konec roku 2003, kdy došlo ke snížení státní podpory. Poté počty nových smluv prudce poklesly, nyní se zase rekordně daří úvěrům ze stavebního spoření. Jak vidíte budoucnost stavebního spoření Vy? Budou lidé podle vás více spořit, nebo si půjčovat?
Nejprve fakta: prudký pokles počtu smluv o stavebním spoření byl způsobem již mnohokrát zmiňovaným „předzásobením“ na konci roku 2003. Kapacita českého trhu s odhadovala na 6 milionů smluv, tento počet byl ke konci roku 2003 výrazně překročen. Počty nových smluv se od r. 2004 opět zvyšují.

K výraznému nárůstu úvěrů přispěla zvyšující se životní úroveň obyvatelstva, pestřejší a kvalitnější nabídka na trhu, a to jak způsobů financování, tak „zboží“ – tedy v ekonomickém slova smyslu. Fakt, že nabídka úvěrů Wüstenrotu je pro klienty zajímavá, dokazuje skutečnost, že v relativních ukazatelích patříme v úvěrech určených na financování bydlení mezi špičku v sektoru stavebních spořitelen a ve financování oprav vad panelových domů a bytů dokonce mezi špičku celého bankovního sektoru.
Samotné stavební spoření však nemůže existovat bez tzv. „přátelských spořitelů“, tedy té části klientů, která své finanční prostředky ve spořitelně pouze ukládá. Právě tento systém umožňuje výše zmíněnou nižší závislost na pohybech sazeb na mezibankovním trhu, a tím větší bezpečnost a předvídatelnost pro klienty.

Spořitelny poskytují dva typy úvěrů – řádný a překlenovací. Donedávna bylo obvyklé, že překlenovací úvěry měly vyšší úroky, než řádné. Dnes se však setkáváme už i s nižšími úroky v průběhu překlenovacího období. Jedná se o nový trend, nebo spíše o výjimky?
Jak jsem již uvedl, výše úrokových sazeb překlenovacích úvěrů je ve větší míře závislá na vývoji základních úrokových sazeb na finančním trhu, které v nedávné době dosáhly svého historického minima. Nižší úrokové sazby některých překlenovacích úvěrů než úvěrů ze stavebního spoření jsou však spíše výjimkami, jedná se především o krátkodobé překlenovací úvěry (od 6 měsíců do jednoho roku) nebo některé nové překlenovací úvěry („hypoúvěry“), u nichž však úrok není garantován na celou dobu jejich trvání. Samozřejmě zde hraje roli i konkurence, kterou pro tento druh úvěrů představují hypotéky.

Úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření se více blíží k dlouhodobým průměrům, zde je třeba brát v úvahu, že úroková sazba tohoto úvěru je klientovi zaručena s dlouhodobým předstihem při uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Asociace českých stavebních spořitelen pomáhá spořitelnám s důležitými analýzami. Rovněž je ovšem může zatěžovat úkoly vyplývajícími z členství v EU. Jak vnímáte tuto organizaci, jak s ní vycházíte?
Předně je potřeba říci, že asociace v žádném případě nepomáhá pouze s analýzami. Prvotním posláním je snaha o vytváření optimálního zázemí systému stavebního spoření a upevňování důvěry občanů ve spolehlivost, funkčnost, stabilitu, kontinuitu a výkonnost sektoru stavebního spoření. To se samozřejmě promítá v celé řadě činností, ať už se jedná o spolupráci s orgány státní správy, udržování mezinárodních kontaktů apod. Asociace rovněž pracuje i v oblasti inovací – vzpomeňme jen aktuálně posuzovanou myšlenku využít stavební spoření na financování studia. Myslím, že naše asociace svou funkci plní dobře.

Přestože se v poslední době rozšiřuje i do ostatních zemí, je a vždy bylo stavební spoření doménou především ve třech zemích (Německo, ČR a Rakousko). Jaké jsou podle vás důvody tohoto faktu? Kde všude vlastně Wüstenrot na poli stavebního spoření působí?
V Německu - a to právě ve Wüstenrotu - myšlenka stavebního spoření před více než osmdesáti pěti lety vznikla. Není ani divu, že se systém velmi dobře uchytil a rozšířil. Byl totiž zpočátku postaven na myšlence jakýchsi úvěrových družstev, kde každý jednotlivý člen vložil svůj vklad a z této sumy se poskytovaly následně úvěry – cena těchto peněz tak nebyla přímo závislá na situaci na bankovním trhu. Jen pro zajímavost - tato forma „vzájemné pomoci“ se ostatně dodnes odráží na systému tzv. hodnotících čísel (posuzování doby a míry spoření klienta), který používají všechny stavební spořitelny. Současná podoba a oblíbenost stavebních spořitelen odráží snahu o zefektivnění základní myšlenky. Navíc myslím, že úspěch tohoto instrumentu mimo zmíněnou výhodnost je v ČR silně ovlivněn zkušenostmi občanů s problémy v bankovním sektoru v období transformace bankovnictví. Stavební spořitelny nikdy neměly žádný podobný problém a jsou vnímány jako v podstatě bezrizikové. Takovou zkušenost nemají pouze obyvatelé naší země, ale i všech ostatních zemí – samozřejmě s výjimkou těch tradičních - kde je Wüstenrot aktivní na trhu stavebního spoření, tj: Německo, Rakousko, Lucembursko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko.

Chystáte nějakou zásadnější produktovou novinku, jako byl v minulých letech například váš úspěšný SUPERÚVĚR na družstevní byt?
Naše produkty inovujeme průběžně tak, jak si to žádají naši klienti a doba. Samozřejmě, že vyvíjíme i nové produkty, a to např. na bázi kombinací. Pro rok 2008 připravujeme významnou inovaci nabídky životního pojištění. Zajímavé produkty lze očekávat i v nabídce nově zakládané neživotní pojišťovny. Stranou nezůstává ani oblast hypotečních úvěrů. Zveřejňovat podrobnosti však považuji v současné době ještě za poněkud předčasné.

Rok 2007 byl pro Wüstenrot - stavební spořitelnu a.s. úspěšný jak do výše cílových částek u stavebního spoření, tak do počtu poskytnutých úvěrů… Jaké jsou hlavní cíle Wüstenrot SS na našem trhu pro rok 2008? Zvýšení počtu poboček, produktů, bilanční sumy či něco jiného?
Rok 2008 bude pro finanční skupinu Wüstenrot prvním rokem realizace naší vize – stát se jedničkou na trhu v oblasti financování bydlení a zajištění z jedné ruky. Pro dosažení tohoto cíle máme ty nejlepší předpoklady. V letošním roce, ve kterém očekáváme vynikající obchodní i hospodářské výsledky, jsme sjednotili vedení společností a připravili podstatné organizační změny, které budou realizovány od 1. 1. 2008. Díky našim novým podmínkám a podpoře akcionářů tak budeme moci nabídnout klientům mnohem více.

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Skolek, Finance.cz


Ivo SeberaIvo Sebera je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze – obor ekonomika vnitřního obchodu (1989). Před nástupem do stavební spořitelny Wüstenrot v roce 1993 působil např. v Komeční bance. V letech 1993 až 2000 působil ve stavební spořitelně Wüstenrot jako regionální ředitel pro oblast Jižních Čech a poté jako zemský ředitel. V letech 2000 – 2003 si doplnil vysokoškolské vzdělání studiem MBA, v jehož rámci absolvoval půlroční stáž v Německu. V letech 2001 – 2004 byl obchodním ředitelem, od ledna 2005 je členem představenstva stavební spořitelny Wüstenrot odpovědným za resort obchod a marketing. V rámci sjednocení vedení společností Wüstenrot v České republice byl v červenci 2007 jmenován členem představenstva Wüstenrot hypoteční banky a.s. a Wüstenrot, životní pojišťovny. I v těchto funkcích je odpovědný za obchod a marketing. Hovoří plynule německy, ovládá také angličtinu a ruštinu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.