Povinné ručení - co je dobré vědět

07.10.2008 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zákon stanoví pro každého řidiče motorového vozidla nutnost být pojištěn kvůli odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Na co se vztahuje, kdo se pojišťuje, a kdo hradí škody za nepojištěné vozidlo?

Téma: Povinné ručení v roce 2009

Zákonem č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se upravuje tzv. povinné ručení, tj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kromě toho uvedený zákon též definuje Českou kancelář pojistitelů a vymezuje její právní postavení a předmět činnosti.

Pojištění odpovědnosti představuje nutnou podmínku provozu vozidla. Na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, totiž může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna. Pojištění odpovědnosti, slouží k základnímu krytí škod, které můžeme způsobit jinému řidiči na majetku a zdraví. Je důležité si uvědomit, že se nevztahuje na škody, jež si na vlastním vozidle způsobíme sami. Takové případy kryje naopak havarijní pojištění, které si můžeme sjednat navíc dobrovolně.


Pojistné, bonus a malus


Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě je podle zákona pojistitel (pojišťovna) povinen zohlednit předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka. To znamená, že pojišťovna dá svému klientovi slevu na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění, tzv. bonus. Naopak při předchozí výplatě pojistného plnění z pojištění odpovědnosti pojišťovna uplatní vůči klientovi přirážku k pojistnému, tedy tzv. malus.


Jak je to s pojistným plněním?


Poškozený má právo uplatnit svůj nárok na plnění u příslušného pojistitele (popř. u České kanceláře pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu, viz níže). Plnění je splatné do 15 dnů jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění.

V případě usmrcení náleží pozůstalým jednorázové odškodnění za škodu usmrcením:

 • 240 000 Kč – manželovi/manželce, dětem, rodičům a každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrcených v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti,
 • 175 000 Kč – každému sourozenci zesnulého,
 • 85 000 Kč – každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte.

 


Je třeba uvažovat amortizaci


Motorové vozidlo s každým ujetým kilometrem ztrácí postupně na hodnotě. V okamžiku nehody tak nemá cenu vozidla nového, nýbrž z důvodu opotřebení (tzv. amortizace) ztratilo na hodnotě. Jestliže tedy dojde k dopravní nehodě, při které je vozidlo poškozeno, má poškozený nárok pouze na ekvivalent částky, která odpovídá ceně stejně opotřebených dílů, jaké byly ty, které byly při nehodě poškozeny. A právě tento ekvivalent vyplácejí pojišťovny oprávněné osobě. Pokud si poškozený nechá vozidlo opravit novými náhradními díly, zhodnotil tím vozidlo. Pokud by chtěl proplatit pojišťovnou celou částku, musel by nakoupit stejně opotřebené díly, jaké byly na vozidle před nehodou. Proto v takových případech likvidátor pojistných událostí rozhodne o náhradě škody ve výši, která většinou nepokryje celé náklady na opravu.


Změna pojišťovny a zánik pojištění


Povinné ručení se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením a různou frekvencí splátek (ročně, pololetně, čtvrtletně). Změnu pojišťovny lze tedy provést pouze k výročnímu dni pojištění, přitom původní pojistná smlouva musí být řádně ukončena. Výpověď pojistné smlouvy provede pojistník tak, aby byla pojišťovně doručena nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění.

Pojištění odpovědnosti ovšem zaniká také v těchto případech:

 • dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla,
 • dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat,
 • dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel.

 


Jaké hrozí sankce, když nepojistíme vozidlo?


Pokuta za provozování vozidla bez povinného ručení se s platností od 1. června 2008 zvyšuje na nejméně 5.000 Kč a nejvíce 40.000 Kč (dosud bylo možné udělit pokutu do 20.000 Kč). Za neodevzdání SPZ do depozita hrozí vlastníkovi pokuta 2.500 – 20.000 Kč (dosud maximálně 10.000 Kč). Pokud při silniční kontrole na požádání příslušníka Policie ČR nepředloží řidič doklad o pojištění, může dostat pokutu od 1.500 do 3.000 Kč, v blokovém řízení do 1.500 Kč (současná max. výše pokuty byla 1.000 Kč a v blokovém řízení 500 Kč).

Pokud řidič nepojištěného vozidla zaviní nehodu, způsobuje tím závažné problémy nejen poškozeným, ale také sobě a leckdy i svým blízkým. Česká kancelář pojistitelů za něj sice v první fázi škody uhradí (z garančního fondu, který spravuje), avšak následně je po nepojištěném viníkovi důsledně vymáhá.


Česká kancelář pojistitelů a garanční fond


Česká kancelář pojistitelů provozuje hraniční pojištění a informační středisko. Dále spolupracuje se státními orgány a vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti. V neposlední řadě spravuje tzv. garanční fond. Garanční fond se tvoří z příspěvků pojistitelů a z pojistného za hraniční pojištění. Povinnost uzavřít hraniční pojištění se vztahuje na ty řidiče vozidel registrovaných v cizině, na něž se nevztahuje záruka o existenci pojištění od kanceláře pojistitelů cizího státu, respektive na ty řidiče, kteří nejsou držiteli platné zelené karty. Česká kancelář pojistitelů poskytuje z garančního fondu poškozenému:

 • plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti,
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu úpadku nemůže uhradit tuto škodu,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním,
 • plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění,
 • náhradní plnění podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 

 

Změny v povinném ručení od ledna 2009: Otázky a odpovědi

Máte dotaz na změny v povinném ručení od ledna 2009?
Zeptejte se odborníka!

Na vaše dotazy ohledně změn v povinném ručení v příštím roce 
odpovídá od 6. 10. do 17. 10. 2008 Jaroslav Král,
ředitel odboru řízení produktů ČSOB Pojišťovny.
Štítky:

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ