Vybrané ukazatel hospodářství - květen a červen 2002

15.07.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


Meziroční růst průmyslové produkce v květnu mírně zpomalil na 5,1 % (při stejném počtu pracovních dní jako před rokem). Vzrostla zejména výroba výrobků investiční povahy o 15,5 %. Naopak klesla výroba výrobků dlouhodobé spotřeby o 10,5 %.

Informace za květen a červen 2002

KVĚTEN A LEDEN AŽ KVĚTEN 2002

Průmysl
Meziroční růst průmyslové produkce v květnu mírně zpomalil na 5,1 % (při stejném počtu pracovních dní jako před rokem). Vzrostla zejména výroba výrobků investiční povahy o 15,5 %. Naopak klesla výroba výrobků dlouhodobé spotřeby o 10,5 %. Na růstu průmyslové produkce se podílela zejména odvětví výroby elektrických a optických přístrojů, koksování a rafinérského zpracování ropy a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (výroba nábytku, hudebních nástrojů). K poklesu došlo v kožedělném průmyslu, textilním a oděvním průmyslu, výrobě kovů a kovodělných výrobků, papírenském a polygrafickém průmyslu a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody.

Tržby z průmyslové činnosti se v podnicích s 20 a více zaměstnanci zvýšily reálně o 2,6 %, z toho tržby podniků pod zahraniční kontrolou o 9,9 %. Tržby z přímého vývozu stouply o 15,7 %, a to především v odvětví výroby elektrických a optických přístrojů. Produktivita práce (tržby na jednoho zaměstnance) se zvýšila o 5,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda 15 951 Kč byla meziročně vyšší o 5,5 %, reálně vzrostla o 2,9 %. Jednotkové mzdové náklady vzrostly o 0,5 %.

V lednu až květnu byla průmyslová produkce meziročně o 5,1 % vyšší. Tržby z průmyslové činnosti rostly pomaleji než průmyslová produkce a zvýšily se o 3,0 %. Zaměstnanost byla v průběhu celého sledovaného období nižší než před rokem. Průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 6,7 % a reálně o 3,2 %. Produktivita práce v průmyslu byla vyšší o 5,2 %, což ovlivnilo zvýšení jednotkových mzdových nákladů o 1,4 %.

Stavebnictví
Růst stavební výroby pokračoval i v květnu a její reálný meziroční přírůstek činil 5,2 %. Stavební výroba rostla zejména na nových stavbách dopravní infrastruktury o 16,8 %, ale i na opravách a údržbě staveb. Při očištění od sezónních vlivů se stavební výroba meziměsíčně (tj. proti dubnu 2002) zvýšila o 1,3 %. Průměrná nominální mzda v podnicích s 20 a více zaměstnanci činila ve sledovaném měsíci 15 948 Kč. Nominální růst průměrné mzdy ve stavebnictví o 7,4 % znamenal její reálný růst o 4,8 %. S růstem stavební výroby vzrostla i produktivita práce o 2,4 %, růst jednotkových mzdových nákladů činil 4,9 %.

V lednu až květnu byla stavební výroba o 4,5 % vyšší než v prvých pěti měsících minulého roku. V podnicích s 20 a více zaměstnanci vzrostla produktivita práce o 1,4 %, průměrná mzda se zvýšila nominálně o 7,1 %, reálně o 3,6 %. Jednotkové mzdové náklady tedy vzrostly o 5,6 %.

Zahraniční obchod
V květnu se obchodní bilance proti květnu 2001 zhoršila (údaje v běžných cenách), skončila pasivem ve výši 11,8 mld. Kč. Negativně ji ovlivnil zejména propad ve skupině stroje a dopravní prostředky ve výši 4,9 mld. Kč a snížení aktivní bilance zušlechťovacích procesů na polovinu. Změnil se trend vývoje u vývozu z dubnového meziročního růstu na pokles o 7,8 %. Dovoz prohloubil svůj meziroční pokles z dubna na 4,6 %. Na tomto vývoji se výrazně podílelo posílení kurzu koruny vůči dolaru. Na straně vývozu poklesla především hodnota ostatních dopravních prostředků o 60,9 % a telekomunikačních zařízení o 49,6 %. Na straně dovozu klesla hodnota minerálních paliv o 33 % a naopak se zvýšil import vlivem nákupu dvou civilních letadel. Po sezónním očištění byl v květnu ve srovnání s předchozím měsícem dovoz vyšší o 3,0 % a vývoz nižší o 2,5 %.

V lednu až květnu 2002 meziročně dovoz klesl o 5,3 % a vývoz o 1,1 %. Pasivum zahraničního obchodu bylo téměř o 25 mld. Kč nižší než ve stejném období 2001 a činilo 21,5 mld. Kč.

ČERVEN 2002

Spotřebitelské ceny
Spotřebitelské ceny pokračovaly v meziměsíčním poklesu již počtvrté v řadě. V červnu klesly o 0,3 %, a to především v důsledku snížení cen potravin (maso, čerstvá zelenina, ovoce, brambory) a dopravy (pohonné hmoty). Naopak mírně vzrostly ceny rekreačních pobytů a ceny léků. Míra inflace vyjádřená meziročním přírůstkem spotřebitelských cen v červnu 2002 se snížila na 1,2 %, tedy byla nejnižší od září 1999. Na cenovém vývoji se výrazně podílelo pokračující posilování kurzu koruny. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12-ti měsíců činila v červnu 3,9 %.

Nezaměstnanost
Míra registrované nezaměstnanosti v červnu stoupla a koncem měsíce činila 8,73 %, což bylo o 0,12 procentního bodu více než před měsícem a o 0,65 procentního bodu více než před rokem. Koncem června bylo na úřadech práce evidováno 454,3 tisíce nezaměstnaných. Proti stejnému období minulého roku se jejich počet zvýšil o více než 34 tisíc. Z jejich celkového počtu bylo v červnu 54,4 tisíce nezaměstnaných absolventů škol, což znamená, že se jejich počet proti květnu zvýšil o 5,4 tisíce. Počet volných pracovních míst se dále snižoval a koncem sledovaného měsíce činil 49,1 tisíce. V porovnání s červnem 2001 se snížil o 10,7 tisíce. Koncem června 2002 tak připadlo na 1 volné pracovní místo 9,3 zájemce, ve stejném období  2001 to bylo 7 zájemců.

Více informací naleznete na www.czsu.cz.

Autor článku

Ing. Jana Bondyová

Články ze sekce: MAKRODATA A EU