ŠkoFin nabízí i factoring

30.11.-1 | , Finance.cz
INTERVIEW


Přinášíme Vám rozhovor s Rudolfem Zvánovcem, vedoucím oddělení financování obchodníků společnosti ŠkoFin na téma factoring.

Jaký je profil společnosti ŠkoFIN-factoring?
Nejedná se o samostatnou společnost, nový produkt je realizován v rámci jedné specializované části společnosti ŠkoFIN - oddělení financování obchodníků. Toto oddělení nabízí vedle provozního factoringového a úvěrového financování i další finanční služby, jako je například leasingové nebo úvěrové investiční financování technologií, strojů a zařízení, dopravní techniky a nemovitostí. Některé z těchto produktů jsou realizovány i pro jiné subjekty mimo obchodní dealerskou sít´.

Kolik let již působíte na poli factoringu?
ŠkoFIN vstoupil do oblasti factoringu v roce 2001, systém byl pilotně spuštěn 14.12.2001.

Působíte jen v ČR?
Obchodní činnost je vyvíjena výhradně na území České republiky.

Jste členem Asociace factoringových společností v ČR, Obchodní a hospodářské komory či jiné organizace ohledně factoringu?
Společnost ŠkoFIN není členem Asociace factoringových společností.

Podle jakých kriterií posuzujete klienty?
Při uzavírání rámcové smlouvy mezi dodavatelem (Škoda Auto), financiérem (ŠkoFIN) a odběratelem (klient) je stanoven limit představující maximální výši finanční angažovanosti (jako maximální hodnoty otevřených pohledávek za odběratelem k jednomu okamžiku).
Způsob výpočtu limitu je výsledkem interní metodiky společnosti ŠkoFIN založené primárně na vyhodnocení bonity obchodníka a sekundárně na jeho prodejních schopnostech.

Uveďte standardní postup při odkupu pohledávky?
Odkupování pohledávek je realizováno na základě rámcových smluv uzavíraných mezi společnostmi Škoda Auto, ŠkoFINem a příslušným klientem. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré transakční procesy probíhají výhradně on-line prostřednictvím informačního systému, obsahují tyto smlouvy i ustanovení řešící související technologické záležitosti. Systém slouží jako nástroj na zvýšení efektivnosti financování a minimalizace souvisejících nákladů. Jednou z jeho hlavní vlastností je maximální využití elektronické formy komunikace na základních třech úrovních: i) výměna všech potřebných obchodních informací a dat, ii) činění právních úkonů, iii) transfer účetních a daňových dokladů.
V praxi to vypadá následovně: Dodavatel (Škoda Auto) zaveze odběratele (smluvní obchodník dealerské sítě) novými vozy a vystaví mu na odebrané zboží fakturu. Ta je obratem elektronicky přenesena technologií EDI (Electronic Data Interchange) do informačního systému (faktoringové aplikace) společnosti ŠkoFIN. Po automatickém prověření žádosti o profinancování a automatické kontrole relevantních dat je pohledávka zaúčtována a vzápětí elektronicky proplacena dodavateli. Věřitelem od té chvíle není dodavatel Škoda Auto, ale společnost ŠkoFIN, která tímto převzala veškeré platební toky a management pohledávky.
Výhody EDI řešení spočívají v nezpochybnitelnosti dokumentů, autorizaci úkonů, právní, účetní a daňové uznatelnosti a možnosti výstupů v písemné formě pro potřeby auditorů, správců daně, soudů a pod..

Jakým způsobem máte jištěný odkup pohledávek?
Podobně jako u jakékoli jiné finanční služby, kde vzniká vztah věřitel – dlužník, je i největším rizikem faktoringu případná nedobytnost pohledávky. Společnost ŠkoFIN má však jednu z hlavních výhod v tom, že klientela faktoringových transakcí je vymezena výhradně dealerskou sítí koncernu Volkswagen (tzv. obchodníky). Vzájemný obchodní vztah je tedy budován na dlouhodobé zkušenosti s výkony, možnostmi a úrovní jednotlivých dealerů. Tento aspekt vnímáme jako jeden z hlavních způsobů pro omezení souvisejících rizik. Samozřejmé financování je zajištěno i standardními nástroji. Vzhledem k finacované komoditě a úzce vymezené klientele, které ŠkoFIN factoring poskytuje, jsou pohledávky jištěny kombinovaným způsobem: modifikovanou výhradou převodu vlastnického práva, deponováním technických průkazů vozidel u banky a interními procesy řízení rizika (např. systémově řízené kontroly).

Jaký máte factoringový limit?
Limity financování závisí na individuálním posouzení klienta. To je založeno na dlouholetých zkušenostech společnosti ŠkoFIN s dealerskou sítí. Samotné limity financování závisí na individuálním posouzení klienta daném interní metodikou. Pokud vyjdeme z cen financovaných osobních automobilů a objemů obchodů realizovaných jednotlivými obchodníky, pak lze hovořit u jednotlivců o objemech přípustné angažovanosti v úrovni mnoha desítek milionů korun. Obecně řečeno – jsme schopni pokrýt jakýkoli finanční objem pohledávek, pokud bude dostatečně jištěn bonitou, obchodními výkony a důvěryhodností.

Z čeho se skládá vaše portfolio pohledávek, které odkupujete (na jaké pohledávky se zaměřujete, ...)?
Jedná se výlučně o pohledávky za novými vozy.

Jak postupujete při nedodržení lhůty splatnosti (upomínání a případný další inkasní postup až po soudní vymáhání)?
Systémově zajištěný interní upomínací proces, na který v případě potřeby navazuje rovněž předem definovaný proces právního řešení.

Jaké výhody nabízíte svým klientům oproti konkurenci?
Produkt byl vyvinut na míru pro koncernovou dealerskou sít´ obchodníků s cílem zajistit: i) maximální flexibilitu financování, ii) minimální administrativní a časovou náročnost pro klienta, iii) komfortní on-line přístup klienta k řadě informacím, které souvisí s financováním a pomocí nichž si může dále zefektivnit řízení cash-flow.
ŠkoFIN plánuje na základě nových požadavků (dealerské sítě i společnosti Škoda Auto) další rozvoj produktu. Jedná se hlavně o segment financování jiných koncernových značek, náhradních dílů nebo dalších komodit, popřípadě subjektů.

Jakým způsobem získáváte nové klienty?
S ohledem na charakter našeho produktu známe zcela podrobně celou cílovou skupinu. Navázání smluvní spolupráce je pro obchodníky dealerské sítě ale aktem dobrovolným, nikoli povinným. Proto se ani ŠkoFIN neobejde bez marketingové podpory. Na druhé straně zůstává u každého obchodníka potřeba zajištění financování nákupu vozů. Každý výrobce automobilů či importér na území ČR řeší v rámci svých smluvních vztahů (spojených s prodejem vozů) také režim úhrady kupní ceny. V průsečíku zájmů těchto dvou obchodních partnerů pak stojí naše faktoringová služba.

Jakých jste dosáhli výsledků na poli factoringu?
ŠkoFIN vyhodnotil (díky běžným obchodním kontaktům s mnoha obchodníky automobilových značek koncernu Volkswagen v ČR) shora uvedené potřeby s výsledkem, že jde o obchodní příležitost flexibilně financovat nákup skladových vozů.
V první polovině roku 1999 byl zahájen projekt s cílem připravit nabídku moderní finanční služby, která by saturovala poptávku tohoto segmentu trhu. V reálné situaci trhu to znamenalo vyhodnotit problematiku z pohledu odběratelů (včetně zohlednění jejich požadavků) a koncept prezentovat dodavatelům, zejména společnosti Škoda Auto. Jako právně, daňově a logisticky nejvíce vyhovující platforma bylo zvoleno factoringové řešení.
Vlastnosti vyvíjeného produktu byly průběžně konzultovány s oběma hlavními stranami tak, aby nový finanční produkt přinášel požadované výhody a očekávaná řešení.
Po dvou letech vývoje byl projekt v prosinci roku 2001 zkušebně nasazen a po doplnění dalšími požadovanými funkcemi pak společnost ŠkoFIN od září 2002 začala aktivně nový factoringový produkt prezentovat obchodníkům. V roce 2002 tak bude dosažen objem obchodu ve výši cca 1,85 mld. Kč (pro srovnání publikovaný obrat factoringových společností sdružených v asociaci v roce 2001 dosáhl 39.9 mld. Kč), pro rok 2003 bude objem obchodu řádově navýšen zhruba na 16 mld. Kč, čímž se společnost ŠkoFIN stane největší nebo jednou z největších factoringových společností. Se zahrnutím obratů společnosti ŠkoFIN se objemy factoringových operací ve srovnání s hrubým domácím produktem přiblíží úrovni vyspělých tržních ekonomik.

Jaký je počet uzavřených smluv za poslední období a jiné statistiky?
V současné době systém využívá cca 60 obchodníků dealerské sítě, za rok 2002 bylo realizováno financování cca 5.000 vozů. Jak již bylo uvedeno dříve, obchodníci mohli začít využívat systém až v posledním čtvrtletí roku 2002. Na základě probíhající akvizice, respektive na základě na základě pozitivních reakcí dealerské sítě, dochází ke stálému zvyšování počtu obchodníků využívajících factoring. V roce 2003 tak dojde jak k podstatnému zvýšení počtu využívajících partnerů, tak k podstatnému zvýšení objemu financování.

Nabízíte online factoring na internetu?
Pokud je otázka směřována na využívání e-marketingu, pak vzhledem k cílově skupině tato forma není potřeba. Nicméně elektronická forma obchodu je páteří systému, a to jak směrem ke Škoda Auto, tak zejména k jednotlivým obchodníkům, kteří mohou on-line využívat extranetovou část informačního systému. Obchodník tak může detailně sledovat financování skladu a získávat velké množství údajů (jako například: čerpání finančních limitů, náklady na financování vůz po vozu, informace o platbách a zápočtech vzájemných pohledávek a závazků, detailní cenové i technické informace o vozech a jejich výbavách, různé statistiky, přehledy o přijatých nebo odesílaných dokumentech, informace o výsledcích inventur skladů, přehledy nesrovnalostí a případných nedoplatků, všechny informace pro deblokace technických průkazů atd.). Způsob používání a navigace této části systému je identický jako u klasických internetových aplikací. Vzhledem k bezpečnostním aspektům je však tento systém přístupný předem definovaným oprávněným uživatelům pouze na externí síti společnosti Škoda Auto.

Děkuji za rozhovor
Ing. Vladimír Šindelka, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INTERVIEWPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.