Kdo si může snížit daňovou povinnost daňovým zvýhodněním na děti?

21.03.2011 | , Finance.cz
DANĚ


Děti jsou to nejcennější co máme. Daňovým zvýhodněním si může rodič dětí, které s ním žijí v domácnosti, snížit daňovou povinnost. Kdo má na něj nárok?

Daňové zvýhodnění na dítě upravuje zejména § 35c zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Specifika pro jeho využití v průběhu roku u příjmů ze závislé činnosti pak stanoví § 35d ZDP. Výhodou daňového zvýhodnění oproti přídavkům na děti nebo peněžité podpory v mateřství je, že ho může uplatnit každý pracující nebo samostatně výdělečně činný občan žijící s dítětem (dětmi) v jedné domácnosti. 


Podoby daňového zvýhodnění


Daňové zvýhodnění pro rok 2010 činí 11.604,- Kč a může mít tři podoby:

 
  • daňový bonus - nárok na zvýhodnění je větší než daňová povinnost,
  • sleva na dani -  daňové zvýhodnění dosahuje maximálně výše daně,
  • kombinace slevy a bonusu – daň je nižší než daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění se uplatní až po uplatnění ostatních tzv. osobních slev na dani, tj. zejména základní sleva na poplatníka (pro rok 2010 - 24.840,- Kč ročně, resp. 2070,- Kč měsíčně), případně sleva na vyživovanou manželku/manžela s vlastními příjmy do 68.000,- Kč za rok (pro rok 2010 - 24.840,- Kč ročně) aj.


Vyživované dítě


Každý poplatník může daňové zvýhodnění na děti uplatnit pouze u tzv. vyživovaného dítěte žijící s ním v domácnosti. Pojem vyživované dítě činí v praxi při uplatňování zvýhodnění velké problémy, a proto je třeba si tento pojem objasnit. Aby se jednalo o vyživované dítě musí být současně splněny dva druhy podmínek:

- podmínka vztahu poplatníka k dítěti – ta je splněna, je-li dítě ve vztahu s poplatníkem:

a) vlastní dítě – poplatník je biologickou matkou nebo otcem dítěte.
b) dítě druhého z manželů – vyženěné nebo vyvdané dítě.

Daňové zvýhodnění na dítě žijící v domácnosti druha a družky, které mají spolu, uplatní jeden z nich stejně jako by se jednalo o manžele. Na dítě družky nebo druha, které není jejich společné, může zvýhodnění uplatnit pouze rodič dítěte.

c) osvojené dítě na základě rozhodnutí soudu – osvojitel má pak stejná práva a povinnosti jako rodič.
d) dítě v péči nahrazující péči rodičů – dítě, které bylo převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítě, jehož rodič zemřel a dítě žije v domácnosti jiné osoby, anebo dítě manžela, kterému bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.
e) vnuk (vnučka)  - pokud rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.
 
- podmínka stavu dítěte – ta je splněna, pokud se jedná o:

a) nezletilé dítě – zvýhodnění může poplatník uplatnit naposledy v měsíci, kdy dítě dovrší 18 let věku a zároveň se nepřipravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Zletilosti lze nabýt také před dovršením 18 let věku, a to sňatkem.
b) zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.


Kdy nelze daňové zvýhodnění uplatnit


Existují situace, kdy daňové zvýhodnění na dítě vůbec nemůžeme využít. Jedná se o případy, kdy poplatník:
- dotyčné dítě uplatňuje jako tzv. spolupracující osobu a rozděluje na něho příjmy a výdaje podle § 13 ZDP,
- uplatňuje slevu na dani z titulu příslibu investiční pobídky podle § 35a nebo §35b


Praktické příklady


Manželé vyživují ve společné domácnosti dvě nezletilé děti – jedno je jejich společné a jedno je z prvního manželství manželky. Manželka je na mateřské dovolené. Může si manžel uplatnit slevu na obě děti?
Manžel si může daňové zvýhodnění uplatnit na obě děti, jelikož se jedná o dítě vlastní a vyženěné.

Druh a družka vyživují ve společné domácnosti dvě  nezletilé děti – jedno společné a jedno z prvního manželství družky. Může druh uplatnit daňové zvýhodnění na obě děti?
Druh může daňové zvýhodnění na děti uplatnit pouze u společného dítěte, které je jeho vlastní. Na druhé dítě uplatnit zvýhodnění nemůže.

Paní Jana má 19letou dceru Terezu, která v květnu 2010 úspěšně vykonala maturitní zkoušku. Od června do srpna potom Tereza pracovala na základě dohody o provedení práce a od září nastoupila do trvalého zaměstnání na pracovní smlouvu. Do jakého měsíce si paní Jana může uplatnit daňové zvýhodnění na svou dceru?
Daňové zvýhodnění na dítě náleží paní Janě až do srpna, neboť v červnu stále trvala doba školního vyučování a o prázdninách byla Tereza zaměstnaná na základě dohody o provedení práce, která nezakládá účast na nemocenském pojištění a tudíž se nepovažuje za výdělečnou činnost.

Paní Hana má syna Jana, který po ukončení střední školy pokračoval ve studiu na vysoké škole. Po úspěšném ukončení bakalářského studia se rozhodl, že potřebuje zlepšit svou angličtinu. Od září 2010 pokračoval ve studiu v jednoletém jazykovém kurzu angličtiny s denní výukou na jazykové škole, která je uvedena v příloze vyhlášky č. 322/2005 Sb..
Jan nezahájil studium v jazykovém kurzu v kalendářním roce, ve kterém vykonal maturitní zkoušku, ale v roce, kdy vykonal státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole. Tudíž není splněna podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání a daňové zvýhodnění paní Hana v době studia syna na jazykové škole nemůže uplatnit.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ