Kdo a proč by měl uzavřít pojištění profesní odpovědnosti?

26.05.2011 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


U některých profesí je zákonem přikázáno uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Co vlastně toto pojištění obnáší? Kdo ho musí uzavírat a před čím pojištěné chrání? A jaké jsou možnosti?

Při výkonu některých profesí, jako je advokát, auditor či notář, zákon nařizuje pojištění profesní odpovědnosti, toto pojištění má krýt škody vzniklé v souvislosti s výkonem dané profese. Pojištěný si musí dát pozor na výluky z pojistné smlouvy. Na výběr jsou dvě možnosti principu pojištění, princip příčiny škody a princip vznesení nároku.

Pojištění profesní odpovědnosti chrání pojištěného při vzniku škody v souvislosti s výkonem jeho povolání před nepředvídanými finančními náklady, v jejichž důsledku by mohla být ohrožena jeho další kariéra.

Pojistné krytí

Pojištění odpovědnosti za škodu uzavírají především ty subjekty, u nichž hrozí, že výkonem své profese mohou poškodit ostatní a nemohly by pak vzniklou škodu poškozenému uhradit v plné výši.

Většina pojišťoven při pojištění odpovědnosti za škodu hradí škody způsobené v souvislosti s výkonem v pojištění definované profese, pojišťovny pak platí finanční škodu poškozenému a případné náklady na právní zastoupení při vznesení žaloby proti pojištěnému. Pojistné smlouvy se sjednávají s platností na určité území, např. EU nebo ČR, a je také zmíněno dle jakých právních norem se při sporu bude případně postupovat.

Pozor na výjimky z pojištění

Existuje ale mnoho výjimek, které nespadají pod toto pojištění, týkají se hlavně škody na věcech převzatých, ty mají být předmětem závazku. V podmínkách pojištění se také setkáme s výlukou škody způsobené živelnými pohromami, jako je eroze půdy, její sesedání nebo vibrace.

Pojištění profesní odpovědnosti neochrání pojištěného před škodou vzniklou při nedodržením lhůty při dodání výrobku ani při škodě vzniklé při obchodování s cennými papíry.

Pochopitelně jsou také nepojistitelné škody z válečných událostí, škody s příliš vysokým rizikem, škody vzniklé z platební neschopnosti pojištěného, ale i škody způsobené mateřské společnosti.
Členové představenstev a dozorčích rad všech obchodních společností se nemohou spoléhat na profesní odpovědnost, tvoří také výjimku, která do pojištění profesní odpovědnosti nespadá.

Pochopitelně i protiprávní jednání jako jsou trestné činy a nepoctivé chování je vyňato ve všech pojišťovnách z profesního pojištění odpovědnosti.

Pojištění nad běžný rámec

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu se dle zvláštního pojištění nebo připojištění vztahuje většinou i na provozní odpovědnost a na odpovědnost při správě a provozu nemovitosti, na škodu vzniklou na věcech odložených, na věcech zaměstnanců, ale i na škodu na pronajatých nemovitostech.

Klienti pojištění profesní odpovědnosti

Mezi klienty pojišťoven, kteří se musejí dle zákona poptávat po pojištění profesní odpovědnosti, patří v první řadě provozovatelé nestátních zdravotních organizací, a to zubní lékaři, lékárny, ale i ambulantní lékaři a veterinární lékaři. Další skupinou jsou ekonomické a právní profese, mezi nimiž jsou daňoví poradci, účetní, advokáti, notáři, auditoři, soudní exekutoři a správci konkurzní podstaty. V neposlední řadě se pojišťují také pojišťovací agenti, makléři, správci nemovitostí a realitní kanceláře, ale třeba i architekti a myslivci.

Daňový poradce

Právní rámec
  • ustanovení § 6 odst. 10 písm. a) zákona č 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
  • povinnostu uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu před zahájením činnosti a být pojištěn po celou dobu vykonávání daňového poradenství
Rozsah pojištění
  • limit pojištění volitelný daňovým poradcem, ale měl by odrážet skutečnou výši možné škody

Zdroj: INSIA – Insurance Intelligence Assistance


Pojištění profesní odpovědnosti si však sjednávají i ti, kterým to zákon výslovně nepřikazuje, mezi takovými profesemi bychom mimo jiné našli účetní, rozhodce, projektanty, překladatele a tlumočníky.

U nestátních zdravotních organizací se pojištění profesní odpovědnosti uplatňuje na škodu na zdraví, ale také škodu při usmrcení, škodu při ušlém zisku nebo výdělku.

Pojistná smlouva a její možnosti

Mezi náležitosti pojistné smlouvy patři přesná definice právního subjektu, na který se pojištění vztahuje.

Na výši placené pojistné částky má vliv jak roční příjem pojištěného, tak i pojistná částka na kterou je smlouva uzavřena.

Graf 1: Výše ročního pojistného při pojistné částce 1 mil. Kč pro profesi Tlumočník – profesní a obecná odpovědnost

pojistne_tlumocnik.jpg 

Zdroj: Kooperativa pojišťovna

Při uzavírání smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti máme obvykle na výběr ze dvou možných variant:

Princip pojištění příčiny škody (loss occurrence)

Smlouva sjednaná na principu příčiny škody zajišťuje pojistné krytí na všechny události, jejichž první příčina nastala během trvání pojistné smlouvy.  Tuto smlouvu nemusí mít klient, pokud už nevykonává danou činnost, pojištění se totiž vztahuje na náhradu škody až do doby jejího promlčení. Díky tomuto faktu nejsou pojišťovny schopny přesně tvořit rezervy, proto se od tohoto principu většinou upouští.

Princip vznesení nároku (claims made)

Smlouva na principu vznesení nároku na škodu kryje všechny škody, které poškozený vznese v době trvání smlouvy a současně nárok na odškodnění vznikl během trvání pojistné smlouvy nebo retroaktivně určeném časovém období před uzavřením smlouvy. Při přechodu k jiné pojišťovně je možné sjednat „run off“, což znamená prodloužení času na vznesení možných nároků.

Graf 2: Výše placeného pojištění profesní odpovědnosti za škodu pro profesi TLUMOČNÍK v závislosti na pojistné částce

pojistna_castka_tlumocnik.jpg

Zdroj: Kooperativa pojišťovna

 

 

Autor článku

Simona Rottová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ