Vymáhání výživného

01.03.2012 | , Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


Jaký zvolit postup, když rodič neplatí výživné stanovené soudem? Podat návrh na výkon rozhodnutí, nebo bude lepší soukromý exekutor? Trestní oznámení? Je osobní bankrot důvodem pro neplacení výživného?

Soudem stanovený rozsah vyživovací povinnost tvoří sám o sobě exekuční titul, kdy již není nutno podávat samostatnou žalobu k civilnímu soudu pro neplacení výživného. Dluží nám někdo za nezaplacenou fakturu? Musíme podat žalobu a teprve, když soud úspěšně vyhrajeme, můžeme se rozhodnout, jakým způsobem podáme návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci a to trvá určitou dobu, avšak rozsudek, kde jest stanovena vyživovací povinnost je zjednodušením pro další postup a velmi urychluje možnost získat potřebné výživné pro dítě.


Exekutor nebo soud?


Zvolit si k vymožení neuhrazeného výživného soudní výkon rozhodnutí nebo využít služeb exekutora? Soudní výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu s ohledem na všeobecnou známost zatíženosti jednotlivých agend soudu bude nejspíše pomalejší a méně efektivnější, zatímco soukromý exekutor bude více motivován svou odměnou a bude se snažit o co nejrychlejší vymožení pohledávky z nezaplaceného výživného. Lze jedině doporučit nalézt si reference na jednotlivé schopnosti exekutorů na veřejně přístupných diskusích a vybrat si, dále můžeme doporučit kontaktovat vybraného exekutora a domluvit se na postupu, popř. uzavření smlouvy s exekutorem ve věci vymožení pohledávky výživného.


Hrozba trestní odpovědnosti


Neplacení výživného není pouze záležitostí občanskoprávní, ale taktéž zasahuje do roviny trestněprávní, kdy nehrazení výživného, byť i nedbalostně po dobu delší než čtyři měsíce je předpokladem pro zahájení trestního stíhání. K trestněprávní relevanci se zjišťuje, zda povinná osoba k hrazení výživného byla schopna v dané době výživné plnit.


Příloha: Jak zákon káže…


  • Trestní zákoník § 196 


 Zanedbání povinné výživy
 (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 (2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
 a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo
 b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.


Spotřebované výživné a osobní bankrot


Bylo výživné o několik stokorun přeplaceno, třeba i po několik měsíců? Jak stanovuje § 99 odst. 1 Zák. o rodině, spotřebované výživné se nevrací a proto pokusy o následné snížení výživného bez svolení soudu v následujících měsících o přeplacenou částku, jest ze strany povinné osoby k hrazení výživného nepřípustné. Argumentuje povinná osoba situací, kdy došlo ke schválení osobního bankrotu a nehradí již výživné? Je nutné kontaktovat insolvenčního správce povinné osoby a žádat o úhradu dlužného výživného z titulu pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, které se uspokojují kdykoliv v plné výši i po rozhodnutí o úpadku.


Příloha: Jak zákon káže…


  • Insolvenční zákon § 169

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
(1) Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám  za majetkovou podstatou jsou
e) pohledávky věřitelů  na výživném ze zákona,
(2) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky  postavené na roveň pohledávkám  za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.


Nejefektivnější postup?


Než přistoupíme k zákonnému postupu využijme všechny formy lidské domluvy, v každém případě jde nejen o materiální zajištění dítě, ale především o jeho budoucí mravní a psychický vývoj, kterému soudy a policie příliš klidu nedodají. Pro případ, kdy výživné i přes všechny okolnosti není hrazeno je nejefektivnější řešením kombinace civilní roviny přes exekuční výkon rozhodnutí a podání trestního oznámení za neplnění alimentační povinnosti v případě, že jsou splněny výše uvedené zákonné podmínky. Na závěr si můžeme jedině přát, aby ubylo rozvodovosti a výživné bylo hrazeno vždy řádně a čas. No uvidíme…Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORA