Dluhy u zdravotní pojišťovny - jak postupovat, aby se dále neprodražily?

23.03.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Během roku může mít i finančně zdravá firma nebo podnikatelé dočasné problémy s cash-flow. Přestože jsme tedy účetně v zisku, tak nemáme peníze. V těchto případech často firmy uhradí zdravotní pojištění později, nebo v nižší částce. U zdravotní pojišťovny vzniká dluh.

Zpoždění s úhradou některého z významných zákazníků nebo nutnost prodloužit lhůtu splatnosti může na několik měsíců zapříčinit problémy s řádným placením závazků. Nezaplacení zdravotního pojištění bývá často první volbou. Nezaplatit některým dodavatelům by ohrozilo třeba budoucnost firmy.

Penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného

Při neplacení zdravotního pojištění musí firma i živnostník počítat s předepsáním penále na veřejné zdravotní pojištění ve výši 0,05 % z dlužného pojistného denně. Roční sazba penále je tedy 18,25 % (365 dní x 0,05 %). Zaplacení měsíčního pojistného opožděně nebo v nižší částce automaticky znamená vznik penále. Proto je potřeba věnovat řízení cash-flow velkou pozornost a situacím, kdy firma nemůže řádně hradit své závazky předcházet.

Komunikace s pojišťovnou

Při několikaměsíčních problémech s platbou pojistného je potřeba se spojit s příslušnou zdravotní pojišťovnou a situaci řešit. Aktivní přístup firmy i živnostníka je nutností, aby se snížily finanční dopady. Při včasné komunikaci a snaze problémy řešit totiž existuje šance, že penále bude zdravotní pojišťovnou prominuto, nebo alespoň sníženo.

Výkaz nedoplatků nebo platební výměr

Zdravotní pojišťovny si své pohledávky dobře hlídají. Již po několika nezaplacených platbách pojistného předepisují dlužné pojistné a penále platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků.

  • Na výkaz nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Po administrativní stránce je tedy tento krok pro zdravotní pojišťovnu snadnější, rychlejší a levnější. Výkazem nedoplatků lze však vymáhat pouze částky, u kterých se předpokládá, že nebudou být moci zpochybněny do důvodu a výše.
  • Platební výměr se v praxi vystavuje častěji a vztahují se na něj předpisy o správním řízení. Zpravidla bývají vystaveny současně dva platební výměry. Jeden na dlužné pojistné a druhý na dlužné penále. Podkladem pro vydání platebního výměru je vyúčtování pojistého nebo zpráva o provedené kontrole.

Penále lze prominout

V případě, že je uhrazeno veškeré dlužné pojistné, tak může být dlužné penále zdravotní pojišťovnou prominuto nebo sníženo. Pojistné nelze však nikdy prominout ani snížit.

  • Žádost o prominutí však musí být podána včas v zákonné lhůtě. U výkazu nedoplatků tedy do 8 dní od doručení výkazu nedoplatku. A u platebních výměrů do 15 dní od doručení výkazu nedoplatku.
  • O dlužném penále do 20 tisíc Kč rozhoduje Územní pracoviště zdravotní pojišťovny. U penále nad 20 tisíc Kč rozhoduje Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

Splnění obou podmínek současně je pro mnoho firem nesplnitelné. Žádost o prominutí sice podají včas, ale nepodaří se jim uhradit veškeré dlužné pojistné. Kdyby se žádost o prominutí penále projednávala za této situace, tak by ji v žádném případě nemohlo být vyhověno. Řešením je dohoda o splátkách.

Co je to podpora de minimis?

Spolu s žádostí o prominutí penále je potřeba, aby firmy nebo živnostíci doručili zdravotní pojišťovně vyplněný tiskopis o podpoře de minimis. Veřejná podpora jednomu subjektu za tři roky nesmí překročit 200 tisíc eur (cca 5 mil. Kč). Jestliže už plátce tuto kvótu vyčerpal, tak mu nemuže být penále prominuto nebo sníženo. Podpora de minimis je upravena v čl. 2 nařízení Komise EU č. 1998/2006.

Na dohodu o splátkách není právní nárok

Po obdržení obou platebních výměrů se tedy ihned dostaví živnostník nebo zástupce firmy na zdravotní pojišťovnu, aby byla uzavřena dohoda o splátkách. Žádost o prominutí penále se za této situace projedná až po řádném doplacení splátkového kalendáře. Během splácení dlužného pojistné však je zapotřebí hradit i běžné pojistné. Dále je třeba upozornit, že na dohodu o splátkách nemusí zdravotní pojišťovna přistoupit. Záleží na jejím rozhodnutí. Dobrá komunikace s pojišťovnou a včasné řešení problémů však zvyšuje šanci na uzavření dohody o splátkách za příznivějších podmínek (nižší splátky) i šanci na prominutí penále. Během řádného splácení dohody o splátkách navíc nemůže být dlužná částka vymáhána exekučně.

Penále stoupá i během dohody o splátkách

Během splácení dlužného penále nadále však stoupá dlužné penále. V praxi zpravidla zdravotní pojišťovny nechají toto penále doběhnout a vyčíslí ho platebním výměrem po uhrazení dlužného pojistného ve splátkách. Plátce si tak může i na toto penále podat žádost o prominutí. Penále během splácení pojistného ve splátkách bývá většinou v plné výši prominuto.

Řešení problémů znamená úsporu

Jednoznačně se však vyplatí se zdravontí pojišťovnou komunikovat. Aby zdravotní pojišťovna věděla, proč není pojistné placeno. Řešením úhrady starších dluhů je následně dohoda o splátkách. Při splnění zákonných podmínek je i naděje, že bude dlužné penále prominuto, nebo alespoň sníženo. Na případný nedoplatek penále lze potom opět uzavřít dohodu o splátkách. V čase lze uzavřít se zdravotní pojišťovnou několik dohod o splátkách.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ