Finanční arbitr svěží alternativou ve světě financí

29.05.2012 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Představíme si velice zajímavý institut finančního arbitra, který nám přináší svěží alternativu ve sporech nejen z platebních služeb. Popíšeme si obecně, které spory může finanční arbitr rozhodovat a následně si představíme i příklady sporů, které pro vás může finanční arbitr rozhodnout.

Finanční arbitr řeší spory v oblastech platebního styku, zejména mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb. Dále spory vzniklé při vydávání a užívání elektronických peněz, mezi zprostředkovateli, věřiteli a spotřebiteli na základě sporů ze spotřebitelského úvěru a spory v oblasti kolektivního investování. Finanční arbitr rozhoduje ve své působnosti se stejnými účinky jako soud. Zákon také vymezuje, že pravomoc finančního arbitra nevylučuje ani sjednání rozhodčí doložky, což z hlediska spotřebitele představuje značnou výhodu.


Praktický příklad v kompetenci finančního arbitra

Při přepadení Vám bude ukradena kabelka, mimo jiné i s platební kartou. Ihned tuto skutečnost nahlásíte jak bance, tak i na policii. Na základě informací z přímého bankovnictví, které využíváte, však zjistíte, že někdo provedl dobíjení mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu v celkové částce  10.000,- Kč. Reklamace nebude bankou uznána bez řádného zdůvodnění. Anebo podle výpisu z účtu objevíte, že instituce neprovedla příkaz k úhradě - platbu za zboží. Za nezaplacení faktury Vám začne dodavatel účtovat úroky z prodlení. Instituce uzná svou chybu, ale nechce Vám uhradit účtované úroky z prodlení. V těchto případech se můžete obrátit na Kancelář finančního arbitra.


Do 30 dnů rozhodnuto?

Řízení u finančního arbitra se zahajuje na návrh navrhovatele. Klient finanční instituce, pokud jeho spor spadá pod pravomoc finančního arbitra, se může rozhodnout: buď bude vést svůj spor u soudu a podá žalobu, anebo se rozhodne podat svůj návrh u finančního arbitra. V čem lze spatřovat výhody? Řízení u soudu trvá obvykle od podání žaloby měsíce, bohužel často i déle. Finanční arbitr rozhoduje do 30 dnů od dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Pokud si to však řízení vyžaduje, zejména pro jeho složitost při opatřování důkazů, může trvat déle.

Rozhodnutí finančního arbitra se nazývá nález, který obsahuje stejné formální znaky jako rozsudek, tj. výrok, odůvodnění a poučení o opravných prostředcích, zde hovoříme o námitkách. S námitkami, které může podat kterákoliv strana sporu, se vypořádává ve stejných lhůtách do 30 nebo 60 dnů opět finanční arbitr. Rozhodnutí o námitkách je, pokud jde o řízení před finančním arbitrem, konečné.


Jak zákon káže…

Zákon o finančním arbitrovi, 229/2002 Sb.

§ 1

K rozhodování sporů mezi

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,
       b) vydavateli elektronických peněz  a držiteli elektronických peněz  při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli  a spotřebiteli  při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 1 ,
d) investičními fondy, investičními společnostmi  nebo zahraničními investičními společnostmi  a spotřebiteli  ze standardních fondů kolektivního investování  a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti,

pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc  českého soudu, je příslušný též finanční arbitr  (dále jen „arbitr“). Sjednání rozhodčí smlouvy  nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

Exekuční titul

Doručený nález, který nelze již napadnout námitkami, je v právní moci a má účinky soudně vykonatelného rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Rozhodnutí finančního arbitra je v případě nesouhlasu některé ze stran sporu za určitých podmínek přezkoumatelné soudem, který může na základě žaloby podané podle občanského soudního řádu nahradit nález finančního arbitra svým rozhodnutím.


Není arbitr jako arbitr

Pojem finanční arbitr bývá spojován s rozhodci, rozhodčími doložkami a jinými soukromými rozhodci, o kterých běžný spotřebitel a klient bank slýchá ve sdělovacích prostředcích. Finanční arbitr je zákonem ustanovený mimosoudní orgán k rozhodování některých sporů na finančním trhu, řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Kancelář finančního arbitra, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra je organizační složkou státu, zřízenou na základě zvláštního zákona. Záměna pojmů v běžném rozhovoru však neznalého věci snadno zmate. Více informací o činnosti finančního arbitra se dozvíte na stránkách www.finarbitr.cz.

Zítra se můžete těšit na rozhovor s finanční arbitryní Mgr. Monikou Nedelkovou.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ