Jak na to: Společný nájem bytu

06.09.2012 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ceny nájmů jsou vysoké a to především ve velkých městech. Mnozí přijíždějí do velkých měst za lepší prací, avšak taktéž mnozí si nemohou dovolit bydlet ve vlastním nájmu. Výsledek představuje rozmáhající se pojem spolubydlení. Ale jak upravit právní vztahy pro zajištění našich práv v rámci spolubydlení?

Webové stránky poskytující spolubydlení v posledních letech, především od počátku ekonomické krize nabízejí alternativu k dlouhodobějšímu nájmu, kdy si nemůžeme dovolit platit nájem celého bytu. Obvykle v takovéto situaci jest psána nájemní smlouva pouze na jednoho nájemce a ostatní spolunájemci v bytě žijí „de facto“ bez smluvního vztahu anebo dle podnájemní smlouvy. Přejete-li si mít stejná práva a povinnosti k bytu, pak zde existuje možnost společného nájmu.

Nejenom mezi manžely

Společný nájem bytu známe především v rámci zákonných práv manželů, kdy stane – li se jeden z manželů za trvání manželství nájemcem bytu, vzniká společný nájem bytu manžely. V situaci, kdy máme několik známých, např. studentů, absolventů, aj., kteří plánují společné bydlení, bude jim ve většině případů nabídnuta nájemní smlouva pouze na jednoho z nich. Pokud o Vás má pronajímatel velký zájem a jevíte se jakožto vzorní nájemci, nebude problém jej požádat o společný nájem bytu, který plně zajistí rovná práva a povinnosti mezi všemi nájemci v bytě.

Dobrá nájemní smlouva nad zlato

Tyto jednání o společný nájem bytu budou z Vaší strany vyžadovat vyjednávací schopnosti a přesvědčení pronajímatele, že jediným zájmem jest ochrana všech budoucích nájemců. V rámci smluvní dokumentace nájemní smlouvy postačí zakomponovat namísto jednoho nájemce, jména všech nájemců, tudíž velké nároky na změny smluvní dokumentace nebudou nutné, kromě lehké úpravy gramatického rázu.

Společný nájem k bytu kromě úpravy nájemní smlouvy, může taktéž vzniknout na základě dohody mezi dosavadním nájemcem, dalšími nájemci a pronajímatelem.

Práva a povinnosti

Společní nájemníci na základě společného nájmu bytu získávají stejná práva a povinnosti, kdy běžné věci týkající se nájmu bytu může vyřizovat kterýkoliv z nájemců. Jak chápat pojem běžné věci, to již není tak jednoduchá otázka. Zde se bude posuzovat především míra, kterou je možné zasáhnout do vzájemných práv a povinností ostatních nájemců. Nejčastěji se bude jednat o placení nájemného, drobné opravy apod.

V ostatních záležitostech bude vyžadován souhlas všech společných nájemců, například změna nájemní smlouvy. Nesplnění podmínky souhlasu všech společných nájemců vyvolává neplatnost daného úkonu, avšak pouze relativní, tudíž je nutné se neplatnosti daného úkonu dovolat.

Jak zákon káže…

Občanský zákoník

§ 700

(1) Byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti.
(2) Společný nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem.
(3) U družstevního bytu může společný nájem vzniknout jen mezi manžely.

§ 701

(1) Běžné věci, týkající se společného nájmu bytu, může vyřizovat každý ze společných nájemců. V ostatních věcech je třeba souhlasu všech; jinak je právní úkon neplatný.
(2) Z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni a povinni všichni společní nájemci společně a nerozdílně.

§ 702

(1) Dojde-li mezi společnými nájemci k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících ze společného nájmu bytu, rozhodne na návrh některého z nich soud.
(2) Soud může v případech zvláštního zřetele hodných na návrh společného nájemce zrušit právo společného nájmu bytu, vznikne-li jím nezaviněný stav, který brání společnému užívání bytu společnými nájemci. Zároveň určí, který ze společných nájemců nebo kteří z nich, budou byt dále užívat.

Důvěřuj, ale prověřuj

Institut společného nájmu bytu vyžaduje především důvěru mezi nájemci, kteří si přejí mít právní vztahy mezi sebou co nejvíce rovné a stejné. Na druhou stranu, pro případ, že budeme zvažovat společný nájem bytu, musíte svým budoucím spolunájemcům důvěřovat s ohledem na společné práva a povinnosti vznikající ze společného nájmu bytu.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ