Kauce v nájemních vztazích

25.10.2012 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Při uzavírání nájemní smlouvy znamená složení tzv. „kauce“ dnes již běžnou praxi ve vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem. Podíváme se společně do zákonného vymezení tohoto pojmu a zaměříme se na účel kauce, výši kauce a jejího navrácení po vyklizení bytu. Práva a povinnosti v nájemních vztazích z hlediska kauce.

Věčný boj mezi pronajímateli a nájemci. Zda souhlasíte spíše s jednáním pronajímatelů v době ekonomické krize nebo s chráněným institutem nájmu bytu nájemcem ponecháme na Vás. Objektivně se zaměříme na téma kauce v nájemních vztazích, jejíž účel můžeme spatřovat především v zajištění případných pohledávek nájemce vůči pronajímateli.

Trojnásobek maximem

Kaucí dle občanského zákoníku bude myšleno především složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a tzv. „záloh na služby“, odborně úhrad za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Popř. i jiných závazků v souvislosti nájmem. Pronajímatel má oprávnění takovouto kauci při sjednávání nájemní smlouvy požadovat, kdy zákonný limit kauce nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a „záloh na služby“. Pro případ, kdy nájemce nemá dostatek finančních prostředků pro úhradu jak prvního nájemného, tak kauce v trojnásobné výši, což představuje nemalý zásah do osobních financí, doporučujeme již při prohlídce bytu vyjednávat. Překvapení tohoto rázu u podpisu nájemní smlouvy by nás nepotěšilo, proto se již předem na výši kauce dohodněme.

Uplatnění kauce

Zákon stanovuje, že samotná kauce může být využita pronajímatelem v následujících situacích, nedojde-li k odlišné dohodě:

  • K úhradě pohledávek na nájemném a „záloh na služby“
  • K úhradě jiných závazků nájemce vzniklých v souvislosti s nájmem, přiznaných buď vykonatelným rozhodnutím soudu, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo písemně uznaným nájemcem.

Rozhodnutí je vykonatelné, až po uplynutí zákonných lhůt po právní moci rozhodnutí, tudíž soudíte–li se s nájemcem nebo pronajímatelem, musíte vyčkat na vykonatelnost rozhodnutí, nestačí vítězství v rámci první instance, když následně jedna ze stran podala odvolání s odkladným účinkem.

Povinnost nájemce

Čerpal-li pronajímatel v souladu se zákonem peněžní prostředky ze složené kauce, vzniká povinnost nájemce k doplnění těchto prostředků. Pronajímatel učiní písemný úkon výzvy k doplnění kauce, kdy lhůta pro nájemce jest stanovena do jednoho měsíce. V zájmu pronajímatele bude učinit výzvu prostřednictvím doporučené pošty ideálně tzv. „s dodejkou“, pro zajištění případných důkazů ve sporu a v zájmu nájemce bude splnění lhůty pro doplnění kauce. Přičemž nedoplnění kauce jest kvalifikováno, jakožto jednání nájemce, které hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, což opravňuje pronajímatele k výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu.

Jak zákon káže…

Občanský zákoník

§ 686a

(1) Pronajímatel je oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem.

(2) Výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

(3) Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, je pronajímatel oprávněn tyto prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit peněžní prostředky na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce.

(4) Po skončení nájmu vrátí pronajímatel nájemci nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli, nedohodnou-li se jinak.

(5) Na vyplacení peněžních prostředků má jinak právo strana, které svědčí rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného úřadu se stejnými účinky.

Vrácení kauce

Po vyklizení bytu nájemcem a jeho předání pronajímateli spojené se skončením nájmu počíná běžet jednoměsíční lhůta pro navrácení nevyčerpané kauce nájemci. Za předpokladu, kdy nedošlo k odlišné dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ