Novinky v oblasti DPH u stavebních a montážních prací

13.11.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Máte stále zamotanou hlavu v oblasti daně z přidané hodnoty při použití tuzemského reverse charge u stavebních a montážních prací? K řešení některých praktických situací mohou napomoci informace Generálního finančního ředitelství a připravovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2013.

DPH u stavebních a montážních prací – vývoj v praxi

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění tzv. tuzemský reverse charge u stavebních a montážních prací platí již skoro rok. Plátci DPH se ale v praxi stále setkávají s velkým množstvím situací, u kterých si nejsou jisti, zda na ně má nebo nemá být tento režim uplatněn a zda mají fakturu vystavit s DPH či nikoliv. Pro vymezení stavebních a montážních prací se pro účely DPH použije klasifikace CZ-CPA. Tato klasifikace je ale určena pro statistické účely a pro účely uplatnění DPH není uzpůsobena. Tím v praxi vznikají nejasnosti, kdy tuzemský režim přenesení daňové povinnosti použít.

Pokud si nevíte v nějakém konkrétním případě rady, pomoc můžete najít na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky - www.mfcr.cz, kde je zveřejněna celá řada informací týkající se této oblasti. Určitým mezníkem při řešení nejasných situací při uplatnění DPH u stavebních a montážních prací bylo zveřejnění Informace Generálního finančního ředitelství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, která se výše uvedené problematice věnuje a která byla uveřejněna na konci srpna 2012 na internetových stránkách Ministerstva. Informace doplňuje dosavadní zveřejněné materiály a reaguje na vývojové posuny u některých případů. Konkrétně Informace doplňuje např. výklady ohledně instalací, oprav a údržby zařízení pevně připojeného k budově čí mění výklad použití tuzemského reverse charge u opravy dveřních zavíračů u dveří zabudovaných ve stavbě nebo dodávky díla chladících a mrazicích boxů.

Níže uvádíme některé závěry uvedené v Informaci:

  • Instalace zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy nebo podobné struktury a zároveň zajišťují funkčnost dané budovy či podobné struktury, jsou zařazeny do některého z oddílů 41-43 CZ-CPA, jestliže nejsou z těchto oddílů explicitně vyloučeny;
  • Instalace zařízení, která jsou připevněna k budově nebo podobné struktuře, jsou zařazeny do některého z oddílů 41 až 43 ZC-CPA, jestliže se nejedná o instalaci zařízení (resp. strojů) explicitně uvedených v oddílu 33 CZ-CPA;
  • Všechny příslušné opravy a údržba zařízení, které je nedílnou součástí budovy či podobné struktury, představují svým charakterem stavební a montážní práce (s výjimkou drobných oprav a údržby prováděné v rámci správcovské činnosti či komplexního úklidu – kódy 81.10.10 a 81.21.10) uvedené jako takové v oddílech 41 až 43. To platí, pokud daná oprava či údržba není explicitně uvedena v jiných kódech CZ-CPA, zejména ze tříd 33.11 až 33.14, 33.19 a 95.22.

Závěrem Informace uvádí významné sdělení Ministerstva, že pokud plátci dosud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu se závěry uveřejněnými v informaci, správce daně by jejich postup zpochybnit neměl, a to za předpokladu, že stejný postup aplikoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu.

Připravovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty

Odstranit určitou část nejasností při uplatnění daně z přidané hodnoty má nové pravidlo, které je součástí návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty. Podle tohoto návrhu platí, že pokud plátce DPH, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací zdanitelné plnění související s těmito pracemi a použije u tohoto zdanitelného plnění tuzemský režim přenesení daňové povinnosti a následně příjemce plnění doplní ve své evidenci pro účely DPH výši daně, pak zde bude platit dikce, že toto zdanitelné plnění podléhá tuzemskému reverse charge. Zjednodušeně to znamená, že pokud plátce daně použije na zdanitelné plnění nesprávně režim tuzemského reverse charge, nebude tento postup pozastaven, pokud toto plnění bylo poskytnuto v souvislosti se stavební nebo montážní prací, která patří do kódu CZ-CPA 41 až 43. Účinnost výše uvedené novely zákona o dani z přidané hodnoty je od 1. ledna 2013. V současnosti však není zcela jisté, zda navržená novela zákona bude skutečně schválena.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ