Nezapomeňte správci daně nahlásit bankovní účty

27.02.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Od ledna 2013 zákon o DPH obsahuje nový institut nespolehlivého plátce a navazující ručení za nespolehlivého plátce. Se zavedením tohoto institutu mají plátci DPH povinnost oznámit své bankovní účty používané pro jejich ekonomickou činnost, a to do konce února 2013.

Novela zákona o DPH, platná od ledna 2013, zavedla pravidlo ručení příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH v případě, je-li poskytovatel tohoto plnění tzv. nespolehlivým plátcem.

Nespolehlivým plátcem se může stát plátce DPH pouze na základě pravomocného rozhodnutí správce daně při závažném porušení jeho daňových povinností. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace, kdy:

  • Plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek vyměření daně nebo doměření DPH v minimální výši 500 tisíc korun. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze přihlížet výhradně k porušením plnění povinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013.
  • Plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena DPH, a proto správce daně po 1. 1. 2013 vydal u tohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.
  • U plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 10 milionů korun bez příslušenství daně, a to z daňových povinností vyměřených, případně doměřených po 1. 1. 2013.


S ohledem na procesní pravidla pro udělení statutu nespolehlivého plátce nebyl dosud žádný daňový subjekt takto klasifikován. Udělení tohoto institutu prvnímu plátci bude dle vyjádření Generálního finančního ředitelství veřejně oznámeno na internetových stránkách české daňové správy. Výše uvedené informace bude možné nalézt v registru plátců, který je dostupný na internetových stránkách české daňové správy.


TIP: Aktuální formuláře pro daňové přiznání k dani z přidané hodnoty naleznete v sekci Daňové formuláře


Nahlášení bankovních účtů správci daně

Podle novely zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH také v případě poskytnutí úplaty na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn správcem daně. Ručení v této situaci se uplatní až u plateb provedených po 31. březnu 2013.

Veškeří stávající plátci DPH (registrovaní před 1. lednem 2013) mají v této souvislosti povinnost sdělit správci daně čísla všech bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost, tzn. veškeré tuzemské i zahraniční účty používané k podnikání. Současně jsou plátci oprávněni zvolit bankovní účty, které budou zveřejněny prostřednictvím databáze registru plátců daně z přidané hodnoty. Bankovní účty plátců budou pak zveřejněny od 1. dubna 2013. Od tohoto data je platný taktéž institut ručení příjemce plnění za neuhrazenou DPH.

A jak svému správci daně bankovní účty oznámit? Oznámení je možné učinit pomocí zvláštního formuláře (ke stažení zde). Pokud budete zveřejňovat více účtů najednou, akceptují někteří správci daně i oznámení dopisem například s tabulkou účtů. Správce daně si také může vyžádat smlouvy či výpisy z účtu, dokládající vlastnictví bankovních účtů. Přístup jednotlivých správců daně je v tomto ohledu individuální.

Pokud plátce správci daně neposkytne příslušnou informaci, zveřejní správce daně informace o všech účtech, které u daného plátce eviduje.

Ručení za nezaplacenou DPH

Pokud se tedy stane, že váš dodavatel bude klasifikován jako nespolehlivý plátce nebo zašlete úplatu za poskytnuté plnění na jiný tuzemský účet než zaregistrovaný u správce daně, stáváte se v případě nezaplacení DPH na výstupu dodavatelem automaticky ručitelem za nezaplacenou daň.

Ručení a zahraniční účet dodavatele

Výjimku v oblasti ručení za nezaplacenou DPH tvoří případ, kdy úplata za poskytnuté plnění bude dodavateli zaslána na zahraniční účet. V takovém případě vždy za případnou nezaplacenou daň ručí příjemce plnění a je jedno, zda byl nebo nebyl zahraniční účet registrován u správce daně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ