Přehled o příjmech a výdajích: Termín odevzdání se blíží

07.03.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2012 se týká zhruba 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků. OSSZ každoročně registrují několik opakujících se prohřešků ve vyplnění Přehledu. Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je nejpozději do 2. 5. 2013.

K 31. 12. 2012 sice evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 994 088 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), ale povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 platí i pro ty OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2012.

OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí podat Přehled nejpozději do 1. 8. 2013. Tuto skutečnost musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30. 4. 2013. Pro OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termín pro podání Přehledu nejpozději do 31. 7. 2013. Za nepodání Přehledu nebo jeho opožděné podání hrozí OSVČ sankce, OSSZ tak může přistoupit k uložení sankce bez předchozího upozornění na nepodání Přehledu.

Nová výše záloh: Minimálně 1 890 Kč

Od měsíce podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu dosaženého v roce 2012, minimálně 1 890 Kč, vykonává-li hlavní samostatnou činnost, je-li účastna důchodového spoření (II. pilíř), minimálně 1 696 Kč. OSVČ, která v roce 2012 vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, bude povinna platit zálohy na pojistné, minimálně 756 Kč, je-li účastna důchodového spoření, minimálně 679 Kč, pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 028 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém tato OSVČ nevykonávala vedlejší činnost. Rozhodná částka (daňový základ) pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2013 činí 62 121 Kč.

Přehled je možné podat elektronicky nebo doručit příslušné OSSZ v písemné formě

Jedním z možných způsobů snadného elektronického podání je využití datové schránky. OSVČ vyplněný Přehled odešle prostřednictvím své datové schránky do speciální datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) zřízené za tímto účelem. K tomu využije elektronický formulář ČSSZ (formát XML) s funkcí pro přímé odeslání do speciální datové schránky ČSSZ. Stiskem jednoho tlačítka se automaticky spáruje datová schránka OSVČ se speciální datovou schránkou ČSSZ a tím je povinnost podání Přehledu jednoduše splněna. Toto podání však nemůže obsahovat více než jednu přílohu. Přehled lze elektronicky podat také prostřednictvím služby e - Podání Přehledu OSVČ, v tomto případě je nutný uznávaný elektronický podpis.

OSSZ každoročně registrují několik opakujících se prohřešků ve vyplnění Přehledu

  • chybně uvedený počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti – OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti,
  • chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků,
  • nenahlášení vzniku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a nenahlášení zániku tohoto důvodu, jestliže k němu došlo v průběhu roku, za který podává Přehled.

Formulář ke stažení

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 a podrobný návod k jeho vyplnění jsou k dispozici zde: Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ pro zdaňovací období 2012
nebo na stránkách ČSSZ. Elektronický formulář ČSSZ pomůže i s výpočtem pojistného. S případnými dotazy a nejasnostmi se mohou OSVČ obrátit přímo na svou OSSZ.

Hlavní povinnosti OSVČ a jejich prohřešky

K závažným proviněním OSVČ patří neplacení záloh na pojistné a neuhrazení doplatků a dlužného pojistného včetně případného penále. Kontrolu plnění povinností OSVČ v oblasti sociálního zabezpečení vykonávají pracovníci místně příslušných OSSZ, kde jsou OSVČ evidovány. ČSSZ připomíná, že k hlavním povinnostem OSVČ patří:

  • podání Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok
  • v případě vzniku doplatku na pojistném zaplacení vyčísleného doplatku nejpozději do osmi dnů ode dne podání Přehledu
  • oznámení zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti místně příslušné OSSZ, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato činnost zahájena,
  • placení záloh na pojistné při výkonu hlavní činnosti a při zákonem stanovených podmínek i při výkonu vedlejší činnosti,
  • doložení některého z povinně dokládaných zákonných důvodů v případě výkonu vedlejší činnosti,
  • oznámení zániku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud OSVČ oznámila a doložila vznik této skutečnosti,
  • oznámení ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výdělečná činnost ukončena.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ