Dědická smlouva v novém soukromém právu

19.03.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


S účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 se do našeho právního řádu opět vrací staronový institut dědického práva a to dědická smlouva. Dědickou smlouvou bude možné upravit práva a povinnosti vztahující se k dědictví.

Dědická smlouva byla zrušena v našem právním řádu na počátku padesátých let. Po inspiraci západními právními úpravami dochází v novém občanském zákoníku k jejímu obnovení. V důvodové zprávě k nové právní úpravě se můžeme dozvědět, že hlavní inspirace byla pro novou podobu dědické smlouvy převzata ze švýcarského občanského zákoníku.

Co si představit pod dědickou smlouvou?

Dědickou smlouvou se rozumí dvoustranné právní jednání, kterým zůstavitel povolává za dědice nebo odkazovníka druhou stranu, která přijímá své ustanovení za dědice nebo odkazovníka. Dané povolání za dědice prostřednictvím dědické smlouvy může být úplatné nebo bezúplatné. Dědickou smlouvu však nelze uzavřít o celé pozůstalosti. Jedna čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná k zvlášť projevení vůle zůstavitele. Avšak, přeje-li si zůstavitel smluvnímu dědici zanechat i tuto čtvrtinu pozůstalosti, může tak učinit závětí. Dědická smlouva reprezentuje vhodný institut pro úpravu dědických vztahů před smrtí zůstavitele s možností dohodnout se během života s dědici na rozdělení majetku.

Návrat ke svéprávnosti

Nový občanský zákoník se taktéž vrací k pojmu svéprávnost, dnes způsobilost k právním úkonům, to jen na okraj. Dědickou smlouvu totiž může uzavřít pouze zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný. V případě omezení svéprávnosti, bude vyžadován souhlas opatrovníka.

Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, tj. notářský zápis. K uzavření dědické smlouvy se vyžaduje osobní jednání smluvních stran. Stejně jakožto jiné smlouvy, nebude dědickou smlouvu možné jednostranně měnit nebo rušit. Bude tedy vhodné si veškeré případné možnosti do budoucna v rámci smluvních vztahů dědické smlouvy předem dohodnout a nechat řádně uvést v dědické smlouvě.

Dědická smlouva mezi manžely

Manželé nebo snoubenci jsou oprávněni uzavřít dědickou smlouvu se stanovením, že jedna strana povolává druhou za dědice nebo odkazovníka, případně se povolávají za dědice nebo odkazovníky navzájem. Při splnění podmínky, že druhá strana toto přijímá. Avšak u snoubenců se dědická smlouva stane účinnou až vznikem manželství.

Vzhledem k vysoké rozvodovosti v naší republice bude jistě řešena otázka dědické smlouvy a právních účinků rozvodu. Stanovuje se, že rozvodem manželství se práva a povinnosti z dědické smlouvy neruší, ledaže v rámci dědické smlouvy je stanoveno jinak. Je dáno oprávnění se domáhat po rozvodu zrušení dědické smlouvy soudem. Soud návrhu nevyhoví, je-li žaloba směřována proti tomu, kdo nezapříčinil rozvrat manželství a s rozvodem nesouhlasil.


Čtěte také

Kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr?
Nové pojetí nemovitostních vztahů: Stavba je součástí pozemku
Odpovědnost za škodu: Nešťastné uklouznutí na zastávce


Představili jsme si pouze nástin nového institutu dědické smlouvy v rámci dědického práva v novém občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014. Rozhodně může spatřovat snahu zákonodárce ve volnosti občana zvolit si, jak si přeje upravit své dědické vztahy. Ale bude kladen důraz i na plnou odpovědnost občana, který se rozhodně smluvně upravit své pozůstalostní vztahy.

Využitá a citována literatura: Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, Nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb. § 1582 a násl.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU