Pelíšková: Fond dalšího vzdělávání podporuje stáže pro studenty i zaměstnance

06.12.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Cílem projektu Fondu dalšího vzdělávání je poskytnout stáž v délce 1 – 6 měsíců nejen studentům, ale i absolventům či dlouhodobě nezaměstnaným. Fond dalšího vzdělávání také usiluje o zakotvení stáží ve firmách do české legislativy pro posílení vzdělanosti v naší společnosti a zlepšení pracovního uplatnění, uvedla v interview Veronika Pelíšková z Fondu dalšího vzdělávání.

Vážená paní Pelíšková, mohla byste čtenářům představit Fond dalšího vzdělávání?

Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a mezi naše hlavní činnosti patří především podporovat uplatnitelnost občanů ČR na trhu práce prostřednictvím dalšího vzdělávání. Zasazujeme se o zvyšování kvalifikační a kompetenční vybavenosti lidských zdrojů pro potřeby trhu práce. Podporujeme vzdělávání jednotlivců, především pak mladých osob do 25 let či osob znevýhodněných na trhu práce. Konkrétním příkladem jsou stáže, kde podporujeme vzdělávání formou praxe a přímo tak zvyšujeme uplatnitelnost občanů na trhu práce.

Rozumím tedy správně, že hlavní myšlenka Fondu dalšího vzdělávání je rozvoj dalšího vzdělávání občanů pro účely lepšího profesního uplatnění?

Přesně tak. Soustředíme se na podporu vzdělávání, které zvyšuje konkurenceschopnost a uplatnitelnost občanů na trhu práce. Zaměřujeme se na rozvoj klíčových kompetencí, které usnadňují sociální integraci a přístup občanů na trh práce.

Jakou formou a konkrétní činností realizujete tuto myšlenku v praxi?

Všechny projekty, které realizujeme v rámci FDV, ve své podstatě vzdělávají a zvyšují kvalifikaci účastníků. Mezi pilotní projekt patří Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který zasahuje širokou skupinu občanů ČR mimo osob se statutem studenta. Tento projekt doplňují Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, které jsou určené pro žáky a studenty posledního ročníku. Dále poskytujeme vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro dlouhodobě nezaměstnané či se podílíme na zefektivnění systému akreditací v oblasti vzdělávání v sociálních službách.


Přečtěte si:

Představte prosím čtenářům podrobněji možnosti projektu stáží v jednotlivých firmách.

Stáže ve firmách mají tu výhodu, že se nesoustředí na jednu konkrétní vybranou skupinu, ale jdou napříč společností. Stáže může absolvovat čerstvý absolvent, stejně jako dlouhodobě nezaměstnaný či rodiče po mateřské nebo na rodičovské dovolené. O stáže je také velký zájem i mezi zaměstnanými, kteří se chtějí dále profesně vzdělávat. Jedná se o stáže v soukromých společnostech nebo v neziskových organizacích různého zaměření a i samotné stáže jdou napříč obory. Výstupem projektu bude Národní katalog stáží a databáze poskytovatelů stáží. Cílem projektu je poskytnout stáž v délce 1 – 6 měsíců (dle typu stáže) minimálně 5 000 stážistů a také navrhnout kroky pro zakotvení stáží ve firmách do české legislativy.

Dle jakých předpokladů vybíráte vhodné adepty a jaké náležitosti musí splnit firma pro zapojení se do tohoto druhu projektu?

Uchazeče o stáž přímo neselektujeme. V podstatě stážistou může být kdokoli s trvalým pobytem na území České republiky, kdo má trvalé bydliště mimo hl. m. Prahu, a zároveň nesmí být studentem či OSVČ. Následně si poskytovatel stáže přímo vybírá z přihlášených nejvhodnějšího stážistu. Firma naopak musí disponovat zkušeným mentorem, který zajistí řádný průběh stáže, a být zapsána v obchodním rejstříku déle než šest měsíců.

S tímto rovněž souvisí váš projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Na jakém principu funguje?

Stáže pro mladé fungují obdobně jako Stáže ve firmách, jen s tím rozdílem, že nabízejí stáže pouze pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol. Stáž mohou studenti získat v jakémkoli oboru, který koresponduje s oborem jejich studia, stáže jsou v soukromých firmách či neziskových organizacích, a studenti nesmějí být OSVČ. Stáže jsou kratší, trvají jeden až tři měsíce, a je nutné nastoupit na stáž ještě před ukončením studia.

V rámci zaměření Fondu dalšího vzdělávání taktéž poukazujete na podporu vzdělávání občanů 50+ a občanů se zdravotním postižením, jaké možnosti rozvoje vzdělání a profesního uplatnění nabízíte této skupině?

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí klade velký důraz na podporu osob 50+. Jak jsem již zmínila výše, stáže jsou určeny pro každého, skupinu 50+ nevyjímaje. I oni mají možnost jako nezaměstnaní nebo v rámci svého dalšího profesního vzdělávání se dále rozvíjet pomocí stáží.

V tomto roce se také rozběhl projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který reaguje na ztíženou situaci osob se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním na trhu práce. Do projektu se mohou zapojit přímo firmy, kde tito zaměstnanci působí, a požádat o finanční podporu na vzdělávání těchto zaměstnanců, které bude přímo ušité na jejich potřeby a bude souviset s prohlubováním a zvyšováním jejich kvalifikace.

Připravujete i další projekty v rámci zaměření Fondu dalšího vzdělávání?

Určitě. Nejnověji připravujeme projekt zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané, tj. na osoby i více jak 5 let nezaměstnané. Na základě výsledků mapování místního potenciálu a potřeb budou generovány nové typy pracovních příležitostí, pro které lze nezaměstnané připravit v rámci krátkých zaškolení. Nezaměstnaní budou po celou dobu projektu vedeni a motivováni prostřednictvím profesních poradců.

V dalším projektu chceme zase zacílit na systematickou podporu pro pečující osoby. Analýzy projektu definují slabá místa a zmapují potřeby této cílové skupiny. Na základě toho navrhneme opatření, která povedou k vytvoření lepších podmínek pro pečující osoby, ale také zvýší možnosti návratu pečujících osob na trh práce.

Jakou formou a s jakými dotazy se na vás mohou obracet občané a firmy, kteří by se rádi zapojili do vašich projektů a získali více informací?

Na stránkách http://fdv.mpsv.cz/ je k dispozici online poradna, kde nám občané i firmy mohou posílat dotazy a podněty týkající se všech projektů, které realizujeme. Stáže ve firmách disponují svou vlastní webovou stránkou www.stazevefirmach.cz, kde jsou také odkazy na infolinku zdarma 800 779 977 nebo na emailové adresy stazista@stazevefirmach.cz a firma@stazevefirmach.cz. Stáže pro mladé mají rovněž své webové stránky www.stazepromlade.cz a emailovou adresu stazepromlade@fdv.mpsv.cz.Děkuji za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU