Podat daňové přiznání a zaplatit daň stihnete ještě bez sankce

07.04.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Zákonný termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013 sice již uplynul. Pokud jste ale ještě daňové přiznání nepodali a nezaplatili daň, můžete to ještě stihnout bez sankce. A co se stane, pokud daňové přiznání nepodáte vůbec?

Podání daňového přiznání

Benevolence 5 pracovních dní po zákonném termínu pro podání daňového přiznání

V návaznosti na ustanovení § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu za pozdní podání daňového přiznání, ale až při zpoždění delším než 5 pracovních dnů od zákonného termínu pro podání daňového přiznání. Pokud tedy stihnete daňové přiznání podat do 8. dubna 2014, nebude vám za opožděné podání vyměřena správcem daně žádná pokuta.

Pozdě podané daňové přiznání

V případě, že daňové přiznání podáte 9. dubna 2014 a později (tzn. že zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů) může vám finanční úřad vyměřit pokutu za pozdní podání daňového přiznání, která činí:

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Zde je důležité připomenout, že pokuta se vyměřuje z celkové stanovené daně za zdaňovací období. Může nastat např. následující nepříjemná situace. Zaměstnanec, kterému v jednom měsíci roku 2013 byla vyplacena hrubá mzda přesahující 103 536 Kč a tím mu vznikla povinnost podat daňové přiznání, daňové přiznání nepodá a bude mu vyměřena pokuta za pozdní podání daňového přiznání z celkové výše stanovené daně, i když z daňového přiznání může vyplývat přeplatek na základě placení měsíčních záloh.

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání daňovému subjektu nevzniká a není mu předepsána, pokud je její částka menší než 200 Kč. Maximální výše pokuty nesmí být dle DŘ vyšší než 300 000 Kč.

Poloviční výše pokuty – novinka od 1. 1. 2014

Nové ustanovení § 250 odst. 7 DŘ, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2014, stanoví pro daňové poplatníky příjemné omezení ve stanovení výše pokuty za pozdní podání daňového přiznání. Výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud daňový subjekt podá daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání.

Vůbec nepodané daňové přiznání

V případě, kdy daňové přiznání nepodáte vůbec, je výše pokuty stanovena vždy minimálně částkou 500 Kč. Maximální výše činí, stejně jako u pozdě podaného daňového přiznání, částku 300 000 Kč.

Splatnost pokuty za pozdě podané daňové přiznání

O vyměření pokuty budete správcem daně informování platebním výměrem. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Platba daně

Obecně je v termínu pro podání daňového přiznání také splatná daň. Pokud z vašeho daňového přiznání vyplynul nedoplatek na dani, byl splatný nejpozději k 1. dubnu 2014. K tomuto datu již měla být částka daně připsána na účet příslušného finančního úřadu. Ovšem i v případě pozdního zaplacení daně nám zákon dává určitou benevolenci, a to čtyři pracovní dny, kdy je platba daně tolerována bez jakékoli sankce.

Úrok z prodlení

Počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti (tj. od 8. dubna 2014) až do dne platby včetně bude za každý den prodlení platby daně správcem daně vyměřen úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tedy činí úrok z prodlení 14,05 % ročně.

Úrok z prodlení se nepředepíše, jestliže jeho celková výše u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně a za jedno zdaňovací období nepřesáhne u jednorázových daní částku 200 korun.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ