Kapitálová hodnota nebo odkupné? Nyní na tom nezáleží

22.05.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Při předčasném ukončení smlouvy o životním pojištění je nutné dodanit dříve uplatněné daňové odpočty. Dodanění bylo do konce roku 2013 možné se vyhnout jen v případě, že byla převedena celá kapitálová hodnota pojištění na novou pojistnou smlouvu. Nově stačí převést peníze z ukončeného životního pojištění přímo na nové a vyhnout se sankcím.

Jestliže si člověk sjedná smlouvu o životním pojištění, která splňuje podmínky dané v ust. § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, může si v době trvání smlouvy od základu daně za každé zdaňovací období odečíst zaplacené pojistné. Maximálně 12 000 Kč za rok.

V případě, že poruší zákonné podmínky předčasným ukončením pojistné smlouvy, musí neoprávněně uplatněné odpočty dodanit.


Podmínky pro uplatnění odpočtu pojistného

  • Pojištěný je osoba shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu.
  • Výplata pojistného plnění je sjednána v době minimálně 60 měsíců od uzavření smlouvy.
  • K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let.
  • Minimální pojistná částka (u smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou) je 40 000 Kč pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně a 70 000 Kč pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let.

Více zde: Daňový odpočet u životního pojištění – nezdanitelná část základu daně

Kapitálová hodnota vs. odbytné

Zde ovšem v minulosti často nastal kámen úrazu, jelikož bylo nutné rozlišovat pojmy kapitálová hodnota a tzv. odbytné (odkupné). Zákon o daních z příjmů totiž striktně uváděl, že jen převod kapitálové hodnoty na novou smlouvu zbavuje pojistníka nutnosti dodanit odpočty. I když se finanční poradci v rámci tzv. přepojišťování často snažili lidem argumentovat, že stačí vzít peníze inkasované ze zrušené pojistky (odbytné) a vložit je na novou smlouvu, nebyla a stále to není pravda. Zákon totiž hovořil pouze o kapitálové hodnotě a člověk se výplatou odbytného automaticky dostal do situace, kdy nedodržel zákonné podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně a musel tedy zpětně dodaňovat. Touto problematikou jsme se detailně zabývali v článku Přestup k jiné pojišťovně neexistuje, který už do jisté míry není aktuální.

Kapitálová hodnota - je tvořena z části pojistného placeného klientem (celkové výše spořící složky) a z podílů na zisku (zhodnocení), které připisuje pojišťovna; jedná se vlastně o úhrn peněžních prostředků, které dostane pojištěný při konci pojištění.

Odkupné/Odbytné - částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odbytného se stanoví pojistně matematickými metodami jako určitá část z celé kapitálové hodnoty.

Pojmy odkupné a odbytné mají stejný význam, přičemž pojem odbytné je používán pro pojistné smlouvy uzavřené do 31. 12. 2004, zatímco pojem odkupné pak pro pojistné smlouvy uzavřené po 1. 1. 2005.

Novela již nepřipouští sporný výklad

Novela zákona o daních z příjmů (§ 15 odst. 6) však přinesla „user friendly“ změnu. Nově se lze vyhnout dodanění nejen převodem celé kapitálové hodnoty na novou smlouvu jako doposud, ale postačí převést na novou smlouvu i odbytné z ukončené pojistky. Novela tak potvrdila původní záměr zákona, jehož smyslem snad měla být podpora dlouhodobého spoření (ve třetím pilíři). Zákon uvádí, že dodaňovat se nemusí v případě, kdy nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo nově též odkupné bude převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

To ale ještě neznamená výhru. Odbytné se totiž může od kapitálové hodnoty značně lišit. Po několika málo letech „spoření“, tedy trvání pojistné smlouvy, může být hodnota odbytného mizivá.

Podstatné ale je, že když už se rozhodnete sjednat si životní pojištění u jiné pojišťovny, tak nebudete muset dodaňovat. Ztráty na pojistném, které jste pojišťovně v průběhu let zaplatili ale můžou být nezanedbatelné.

Jak dodanit?

Úhrn částek, o které byl v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného snížen základ daně, se stává ostatním příjmem (§ 10) ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy.

Odbytné nebo kapitálová hodnota musí být převedeny přímo na novou smlouvu

Odbytné nebo kapitálová hodnota přitom musí být převedena přímo nové pojišťovně na novou pojistnou smlouvu splňující podmínky pro uplatnění odpočtu. Nelze tedy inkasovat odbytné a následně si sjednat pojištění, kam budou peníze vloženy dodatečně. „V případě, že klient obdrží peníze na svůj účet, nesplní podmínku uvedenou v §15 odst. 6 a částky pojistného z původní smlouvy uplatněné jako nezdanitelnou část základu daně musí dodanit,“ uvádí Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství. Aby převod peněžních prostředků proběhl přímo, je třeba dát pojišťovně správné pokyny, kam je převést. „V praxi pak pojišťovna nabídne například zaslání odbytného či kapitálové hodnoty na vlastní účet klienta nebo na účet nového životního pojištění,“ dodává Petra Petlachová. „Klient na žádosti o ukončení smlouvy zvolí způsob výplaty odkupného – na adresu nebo na účet, který může být i jiný, než ze kterého bylo hrazeno pojistné, tedy u jiné pojišťovny,“ potvrzuje Karel Žyla, manažer PR a interní komunikace finanční skupiny AXA.

Z uvedeného vyplývá, že v okamžiku rušení staré smlouvy by klient měl již mít sjednanou smlouvu novou. „Ze znění zákona dovozujeme, že pro splnění zákonné výjimky by částka měla být převedena na novou pojistnou smlouvu, tj. že klientovi nebyla vyplacena. V praxi to znamená, že nová smlouva by měla být uzavřena dříve, než dojde k odeslání částky odkupného z původní pojistné smlouvy,“ vysvětluje Jan Marek, manažer externí komunikace a mluvčí České pojišťovny.


Čtěte také:
Přepojišťování pojistných smluv: Nešvar českého pojišťovnictví
Daňové úlevy aneb odměna za odpovědnost
Předčasné rušení pojistek přináší daňové nevýhody
Předčasné ukončení životního pojištění má nepříznivé daňové důsledky


Klient určí, kam mají být peníze vyplaceny

O tom, kam má být výplata finančních prostředků poukázána, rozhoduje klient. Zda na jeho účet nebo účet jiné pojišťovny, to nehraje roli. Výplatu pojišťovny zasílají dle jeho pokynů. „Pojistník má již dnes samozřejmě možnost zvolit si sám, kam bude případné odkupné z pojistné smlouvy poukázáno. Pokud uvede přímo účet pojišťovny včetně variabilního symbolu, tak postupujeme podle těchto instrukcí. Proto je samozřejmě žádoucí, aby již byl znám alespoň variabilní symbol u jiné pojišťovny. Na vyžádání je možné i vydat potvrzení, že částka byla od nás zaslána na takové číslo účtu s příslušným variabilním symbolem,“ potvrzuje Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny. „Pokud bude klient žádat o převod prostředků na smlouvu do jiné pojišťovny, musí být tato smlouva aktivní,“ dodává Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Dodaňovat se stále musí!

Nezapomínejte ale, že pokud si finanční prostředky z předčasně ukončené životní pojistky nepřevedete na novou a budou vám vyplaceny, musíte stále dodaňovat. A nic na tom nemění ani nový občanský zákoník, jak se mohou snažit tvrdit někteří prodejci životního pojištění.

S takovým problémem se na nás totiž obrátil čtenář v Poradně na Finance.cz v tomto dotazu: Převod kapitálové hodnoty nebo odbytného. „V ustanoveních § 2833 až § 2843 nového občanského zákoníku se pojednává o životním pojištění. O způsobu zdaňování zde není a nemůže být zmínka. Toto je vždy upraveno ve speciálních zákonech, v tomto případě v zákoně o daních z příjmů,“ upozorňuje Petra Petlachová. A jak bylo uvedeno výše, zákon o daních z příjmů stanovuje povinnost dodanit uplatněné odpočty, pokud nejsou finanční prostředky z rušené pojistky převedeny na novou pojistnou smlouvu.


Poznámka: S problémem takových nekalých praktik finančních poradců se na nás v Poradně čtenáři občas obracejí. Konkrétně problematika dodaňování je velmi oblíbená, protože právě dodanění uplatněných odpočtů do jisté míry brání přepojišťování pojistných smluv. Jak ukazují konkrétní dotazy v Poradně na Finance.cz, poradci v některých případech klientům podávají přinejmenším zavádějící informace, aby je přesvědčili vypovědět stávající pojistnou smlouvu a sjednat si novou. Nová právní úprava usnadňuje „přechod“ k jiné pojišťovně a vychází vstříc původnímu záměru zákona.

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ