Dopravní nehoda způsobená nezjištěným vozidlem. Jak získat odškodnění?

11.09.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Máte nárok na odškodnění v případě, že jste byli poškozeni dopravní nehodou způsobenou nezjištěným vozidlem? Na tuto otázku a její specifika se zaměříme v dnešním článku k úspěšnému zajištění odškodnění pro poškozeného dopravní nehodou.

Situace, kdy viník ujede z místa dopravní nehody a zanechá za sebou značné škody na majetku a vážné újmy na životě poškozeného řidiče a jeho spolujezdců nejsou bohužel tak vzácné. Proto je vhodné znát svá práva na vymožení odškodnění z dopravní nehody.

Přečtěte si rozhovor k tématu s ředitelem České kanceláře pojistitelů: Hradec: ČKP je garantem u škod způsobených nepojištěným vozidlem.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - ZDARMA o 2 mil. Kč navýšený limit léčebných výloh!

Garanční fond

Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého jsou poskytovány poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba. Plnění za újmu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Česká kancelář pojistitelů pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví a pokud škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat nebo ušlém zisku, přesáhla 10.000,- Kč.

Poškozený je tedy oprávněn uplatňovat své nároky na odškodnění z titulu dopravní nehody na České kanceláři pojistitelů jakožto správci garančního fondu, který byl založen za účelem ochrany poškozených pro případ, kdy poškozený nemůže získat své oprávněné nároky proti odpovědnostnímu pojistiteli nebo proti samotnému škůdci.

Důraz na odškodnění újmy na zdraví

Poškozený může požadovat plnění z garančního fondu v případě újmy způsobené při dopravní nehodě nezjištěným vozidlem v plném rozsahu zejména pro odškodnění újmy na zdraví nebo nároky spojené s usmrcením. V případě uplatnění nároku na náhradu škody na věci nebo ušlého zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci je odškodnění z garančního fondu poskytováno za splnění dvou podmínek, a to:

  • pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena závažná újma na zdraví. Za závažnou újmu na zdraví se podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla považuje usmrcení nebo těžká újma na zdraví, anebo újma na zdraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného a současně
  • pokud škoda na věci nebo ušlém zisku přesáhla 10.000,- Kč.

Nutnost šetření policií

Zásadní podmínkou k úspěšnému uplatnění nároku na odškodnění dopravní nehody způsobené nezjištěným vozidlem a vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu je šetření škodné události Policií České republiky. Při této dopravní nehodě tedy ihned přivolejte policii.

Každý případ dopravní nehody je nutné pojímat individuálně, tudíž lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání a žádostí, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu k úspěšnému získání odškodnění z garančního fondu.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ