Odškodnění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla po autonehodě

19.02.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V dnešním článku se zaměříme na otázku zapůjčení náhradního vozidla po dopravní nehodě a požadavku poškozeného na odškodnění těchto nákladů. Jakým způsobem může být posuzována nutnost a účelnost nákladů na zapůjčení náhradního vozidla?

Rozhodovací praxe soudů v otázce nároku na odškodnění nákladů spojených se zapůjčením náhradního vozidla po dopravní nehodě stanovila, že škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození, je třeba považovat za skutečnou škodu, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů.

Nájem náhradního vozidla

V předmětném sporu byl posuzován případ, kdy byl dopravní nehodou v prosinci 2008 poškozen automobil SEAT Toledo. Poškozený si následně pronajal obdobný automobil od 7. 1. 2009 do 17. 3. 2009 za celkovou částku nájemného ve výši 108 902 korun. Pojišťovna avšak proplatila na uplatněných nákladech spojených s pronájmem náhradního vozidla pouze částku ve výši 10 434 korun. Poškozený nesouhlasil s touto výší odškodnění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla a podal žalobu.

Právo poškozeného na odškodnění

Soud prvního stupně a následně odvolací soud přiznaly poškozenému nárok na odškodnění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla v plné výši. Odvolací soud v rámci odůvodnění svého rozhodnutí poukazoval, že poškozený má nárok na náhradu půjčovného po dobu, kdy nemohl následkem dopravní nehody používat své vozidlo, tj. od 22. 18. 2008 (okamžik dopravní nehody) do 17. 3. 2009 (datum vyplacení pojistného plnění totální škody na vozidle pojišťovnou), přičemž poškozený uplatnil své právo až od 7. 1. 2009.

Odvolací soud měl za prokázané, že u poškozeného se zároveň do okamžiku vyplacení pojistného plnění ničeho nezměnilo, kdy poškozený nemohl používat své vozidlo a neměl finanční prostředky k zakoupení jiného vozidla. Poškozený tak až po vyplacení pojistného plnění měl možnost reparovat stav vzniklý důsledkem dopravní nehody a pořídit si jiné vozidlo. Odvolací soud tímto dovodil, že poškozený měl právo na náhradu skutečné škody, představující náklady na užívání náhradního vozidla stejné značky i typu po celou dobu 69 dnů. Pojišťovna nesouhlasila s tímto rozhodnutím a podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu

Nejvyšší soud vyhověl dovolání pojišťovny a zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší soud v rámci odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné uvedl, že posouzení nutnosti a účelnosti nákladů vynaložených poškozeným na nájem náhradního vozidla závisí na posouzení konkrétních okolností každého případu, kdy jedním, nikoliv však jediným hlediskem pro posouzení účelnosti takto vynaložených nákladů je porovnání nákladů na nájem náhradního vozidla a škody způsobené na vozidle.

K uvedenému případu Nejvyšší soud: „Není rozumně akceptovatelné tvrzení žalobce, že poškozený musel čekat na výplatu plnění v částce 14 500 Kč (náhrada totální škody na vozidle), aby mohl koupit obdobné vozidlo, a musel tak vynaložit na nájem náhradního vozidla požadovanou částku 108 902,70 Kč. Hledisko účelnosti vylučuje, aby v situaci, kdy je objektivně zřejmé, že vozidlo je natolik poškozeno, že opravováno nebude, byly i nadále za účelné považovány náklady na nájem náhradního vozidla, a to až do doby, kdy je poškozenému poskytnuta náhrada za zničené vozidlo. Takový názor by vedl k absurdním důsledkům, že by škůdce (pojišťovna) byl povinen uhradit jak škodu spočívající ve snížení hodnoty vozidla (u totální škody jde o hodnotu vozu), tak i náklady dlouhodobého nájmu náhradního vozidla, jež by přitom mohly výrazně (mnohonásobně) převýšit škodu na vozidle.“

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 712/2011 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Každý případ odškodnění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla po autonehodě je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU