O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?

18.05.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Dědictví - pro mnoho rodičů neřešitelná záhada, pro jiné snadná záležitost. Jak se dědí dle zákonné posloupnosti? Zdědí více vaše manželka nebo děti? Jaká má dědické řízení pravidla?

Neřešit dědictví je pro zůstavitele nejlehčí řešení. Toto rozhodnutí nepřináší žádné starosti se sepisováním dědické smlouvy, či závěti a nevznikají rozepře dědiců ještě za života zůstavitele. Nicméně v závěti a dědické smlou můžete zohlednit spoustu okolností (včetně vydědění). V dnešním článku se zaměříme na dědickou posloupnost, tedy pořadí, v jakém budou dědit dědicové a jakým podílem. Příště se podíváme na další možností dědění - dědickou smlouvu a na to, kdy je výhodnější majetek před smrtí raději darovat.

Dědictví může být příčinou mnoha bezesných nocí

Dědictví bez závěti - kdo dědí ze zákona, jaké je pořadí dědiců?

Zdroj: Shutterstock

Dědická daň

Dědická daň se neplatí, protože byla zrušena. Majetek, který zdědíte, ale musíte zahrnout do daně z příjmu. Nicméně jako dědic jste od daně osvobozen, počítejte ale s náklady spojenými s platbou za notáře (většinou část hodnoty majetku v jednotkách procent), případně s poplatky spojenými s odhady ceny majetku.

Slovník pojmů

 • Dědické právo – vzniká smrtí zůstavitele. Zemře-li dědic před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí po něm a právo mnohdy přechází na potomky.
 • Dědic – po smrti mu připadá majetek, či jeho část.
 • Zůstavitel – člověk, který chce po smrti dědicům odkázat svůj majetek.
 • Odmítnutí dědictví – dědic má 30 dnů na odmítnutí dědictví.
 • Soupis pozůstalosti – seznam veškerého majetku zemřelého člověka, který vyhotovuje notář.

Kdo dědí ze zákona?

Nový Občanský zákoník přinesl změny v dědických třídách, dle kterých se dědí, pokud zůstavitel dědictví nijak neřešil (není sepsaná závěť, ani dědická smlouva). Dědictví je rozděleno do tříd, pokud se dědic nenajde v první třídě, tak se postupuje do druhé, třetí třídy atp.:

 • První třída – dědí děti a manžel/ka rovným dílem. Pokud dítě nedědí, tak jeho právo připadá jeho potencionálním potomkům. Pokud zemřelý nemá děti, dědictví se řídí dle druhé třídy.
 • Druhá třída – dědí manžel, rodiče zůstavitele a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí, pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Manžel nebo manželka má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud partner zemřelého nebyl jeho manželem/manželkou, tak nemohou dědit sami ve druhé dědické třídě – pokud není jiný dědic, dědí až ve třetí třídě.
 • Třetí třída – dědí rovným dílem sourozenci a osoby, které se zemřelým sdílely domácnost alespoň rok před jeho smrtí, nebo které pečovaly o společnou domácnost nebo byly na zemřelého odkázány výživou. U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti (ale ne na vnoučata).
 • Čtvrtá třída – dědí rovným dílem prarodiče zemřelého.
 • Pátá třída – dědí praprarodiče zemřelého. Prarodičům ze strany matky připadá polovina a ze strany otce druhá polovina majetku. Pokud nežije jeden z praprarodičů, tak připadá jeho část druhému praprarodičů. V případě, že nedědí ani jeden z nich, tak polovina připadá druhé dvojici praprarodičů.
 • Šestá třída – dědí vnuci sourozenců zemřelého a děti jeho prarodičů (tety, strýcové).

Pokud není dědic, který by připadal do některé z těchto tříd, tak dědictví spadne do klína státu. Státu připadly z dědictví za posledních pět let více než 2 miliardy korun.

Pro rychlý přehled dědické posloupnosti se podívejte na zjednodušený graf:

Zdroj: Občanský zákoník

Dědictví a registrovaní partneři

České právo nahlíží při dědictví na registrované partnery jako na manžele. Patří tedy do první a druhé třídy. Pokud partneři nejsou registrovaní, tak záleží na tom, jestli spolu sdíleli domácnost, či nikoli. Odlišnost mezi manželi a registrovanými partnery je ale ve vzniku společného jmění, které u registrovaných partnerů nevzniká. I po registraci se tedy vlastnictví majetku rozděluje mezi partnery na dvě hromádky (stylem to je moje, to je tvoje), což může být při dědictví, či rozchodu problém. Proto tedy (nejen) registrovaným partnerům doporučujeme pečlivě všechny smlouvy a faktury archivovat.


Čtěte také:

Euro.cz - změny v dědickém právu

Jaké změny v dědictví přinesl občanský zákoník?

Kdy budete při prodeji nemovitosti platit daň?


Co dělat, když se dědí dluhy?

Pozůstalost, kterou můžete zdědit, netvoří pouze majetek, ale rovněž dluhy. Můžete si od notáře nechat vypsat soupis pozůstalosti, která by měla zahrnovat všechen majetek i dluhy. Pokud dluhy překračují hodnotu majetku, doporučujeme odmítnutí dědictví. Na to máte právo, ale pouze 30 dní od té doby, co vám jako dědicovi byla sdělena soudem (notářem) možnost odmítnutí. Odmítnutí dědictví můžete i za života zůstavitele.

 
Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 700 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU