O dědictví IV: Dědit, či darovat?

13.11.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Každý rodič stojí před volbou, co kterému potomkovi odkázat. Někteří volí cestu rozdání majetku již za svého života, jiní formu závěti. Jaké jsou výhody darování majetku? A jaké jsou výhody dědění?

Než se rozhodnete darovat majetek nebo sepsat závěť či dědickou smlouvu, rozhodně si sepište veškerý svůj majetek. S tím vám může pomoci i notář. Určitě si také sepište vaše dluhy a vaše dlužníky. Dále si sepište všechny osoby, kterým chcete něco darovat nebo odkázat. Pokud jste tento krok již provedli, zůstává na vás těžká fáze – rozhodnutí, co komu dáte a také jakou formou. S rozdělením majetku vám pomůže vaše vědomí a svědomí (někdy také nová mladá manželka či manžel) a s formou darování vám může pomoci náš článek. Je tedy výhodnější spoléhat se na dědické řízení? Nebo je lepší věci darovat ještě za života?

Dědická a darovací daň v roce 2020, kdy se nemusí platit?

Zdroj: Shutterstock

Dědická a darovací daň

Nebojte, dědická i darovací daň byly formálně zrušeny. Všechen majetek, který získáte v dědickém řízení, je od daní osvobozen. Ovšem počítejte s náklady na notáře, popřípadě odhadce apod. Při darování jsou od daně z příjmů osvobozeny u příbuzných v přímé i nepřímé linii:

 • Přímá linie – děti, rodiče, prarodiče, vnoučata.
 • Vedlejší linie – sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky nebo manžel/manželka rodičů. A také osoba, která s obdarovaným žila nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti.

Pokud ovšem hodnota zděděné nemovitosti přesahuje 5 milionů korun, je to nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Při darování osobám, které nepatří do přímé či vedlejší linie, musíte dbát na hodnotu darů jako celku. Pokud přesáhne 15 000 Kč, musí zahrnout dar jako příjem a je daněn 15% sazbou daně u fyzických osob, u právnických osob je to 19 %. Darovací smlouvu si můžete sestavit sami, nebo s právníkem, tak počítejte i s těmito náklady.

Daň z prodeje nemovitosti

Pokud obdarovaný chce nemovitost brzy (do 5 let) po nabytí prodat, bude platit daň z příjmů z prodeje nemovitosti. Je lepší se tedy domluvit dopředu s obdarovaným o prodeji nemovitosti, a jestli ji nechce držet, či dokonce ji rovnou prodat, nemovitost prodejte ještě vy a darujte raději peníze. Dědic bude při přeprodeji nemovitosti osvobozen, pokud zůstavitel držel nemovitost déle než 5 let nebo v ní 2 roky měl trvalé bydliště.

Samozřejmě při zdědění nemovitosti nezapomeňte na placení daně z nemovitých věcí.

Darovanému koni se podívejte na zoubek, aby se z vás nestal osel

Zřejmě nejjednodušší řešení pro to, abyste předali svůj majetek vybrané osobě, je darovací smlouva. Jediné úskalí je, že takto obdarovaná osoba může nakládat s vaším majetkem téměř okamžitě (pokud není stanoveno jinak). Proto je dobré použít věcné břemeno (tzv. služebnost), kterým si zajistíte, že váš majetek nebude prodán (např. dům, ve kterém bydlíte) a vy jej můžete užívat dle libosti. Dar můžete samozřejmě odmítnout, nemusíte darovací smlouvu podepsat, nebo od ní lze zpětně odstoupit. Dar lze samozřejmě také vrátit. Dárce, pokud je s jeho darem nakládáno špatně či jinak proti jeho vůli (nevděk, špatné chování k dárci, nouze dárce), může žádat jeho navrácení nebo zaplacení jeho obvyklé ceny.

Výhody darování

 • Od daně z příjmů jsou osvobozené dary u několika skupin (v přímé a vedlejší linii blízkých zmíněných výše).
 • Nemusíte dbát na neopominutelné dědice.
 • Rychlé a mnohdy levné vyřízení.

Nevýhody darování

 • Riziko rozprodeje majetku dárce, který stále užívá – je třeba stanovit si služebnost (bývalé věcné břemeno), ve kterém se stanoví práva na užívání.
 • Daň z prodeje nemovitostí při přeprodeji (viz výše).
 • Již velmi těžce se mění osoba obdarovaného.

Dědictví – jaké máte možnosti?

Dědictví je výhodné pro ty, kteří nejsou v přímé ani vedlejší linii. A to z důvodu úspory na daních, protože kdyby dary přesáhly hodnotu 15 000 Kč, museli by zaplatit daň z příjmů, ta se stanovuje z hodnoty daru a má výši:

 • u fyzických osob 15 %,
 • u právnických osob 19 %.

Dále, pokud nechcete, aby vaši neopomenutelní dědicové po vás dědili, je vhodné je vydědit. To lze pouze za zákonem stanovených podmínek. A jejich dokazování bývá občas složité, tudíž je darování lehčí možností k tomu, aby se nedostal váš majetek do rukou nezbedných neopomenutelných dědiců. Neopomenutelní dědicové jsou potomci zůstavitele a v případě jeho úmrtí přechází právo na jeho potomky. Manželka, rodiče a další příbuzní nejsou neopomenutelní dědicové.

A jaké možnosti máte v rámci dědictví? Můžete sepsat závěť, jejíž specifika jsme popsali v minulém článku, dále můžete uzavřít dědickou smlouvu, která má před závětí přednost, ale můžete tímto způsobem odkázat pouze 3/4 vašeho majetku. A může vám také vyhovovat dědická posloupnost, jak ji stanovuje Občanský zákoník.

Tip: Závěť a starosti dědictví

Výhody dědění

 • Majetek získaný v rámci dědictví je osvobozený od daně z příjmů. Pokud ovšem hodnota zděděné nemovitosti přesahuje 5 milionů, je to nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu.
 • Majetek přechází až po smrti zůstavitele.
 • Stanovení podmínek dědění.

Nevýhody dědění

 • Neopominutelní dědicové – ale je zde možnost vydědění.
 • Dědí se nejen majetek, ale i dluhy – možnost zřeknutí se dědictví.
 • Mnohdy složité dědické řízení – soudy o majetek apod.
 • Poplatky u notáře.

Tak je tedy výhodnější dědit, či darovat? Na to není jednoznačná odpověď. Záleží na vašem příbuzenském vztahu a především na osobnosti osoby, které chcete majetek dát. Pokud odhlédneme od osobnostních kvalit člověka, čistě z ekonomického hlediska se řiďte jednoduchou poučkou – rodině darovat, známým odkázat.

Pojďme si tedy tuto taktiku rozepsat. Pro partnery/partnerky, manžele/manželky, děti a další blízké příbuzné je výhodnější majetek darovat. Pro kamarády a vzdálenější rodinu je výhodnější dědictví, protože se vyhnete zdanění (u fyzický osob je to 15 %, u právnických osob 19 % z hodnoty daru). Výjimku tvoří dary, jejichž celková hodnota nepřesáhne u jednoho dárce 15 tisíc korun.

Tip: Co musíte vědět, když chcete sepsat závěť

Na závěr radíme, abyste řešili dědictví (či darování) aktivně a komunikovali s možnými dědici (obdarovanými). Jako nejlepší cestu považujeme kombinaci darování a dědictví. Dále doporučujeme si veškeré dary, dluhy a zbývající majetek sepsat a mít tyto dokumenty uloženy u třetí osoby (například notáře). V dědictví je dobré dále uvádět důvody, proč jste se rozhodli k takovému rozdělení majetku. Na závěr vám nezbývá nic jiného než jen doufat, že se z vašich dědiců nestanou supi, kteří se nad vaším majetkem poperou.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 632 krát

Články ze sekce: DANĚ