Co musíte vědět, když chcete sepsat závěť?

17.07.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


V České republice se může dědit majetek podle zákonných podmínek, ale i ze závěti, případně oběma způsoby po jednom pozůstalém. Jak má ale taková závěť vypadat a jaké náležitosti musí obsahovat?

Závěť je v podstatě listina, ze které vyplývá poslední projev vůle zůstavitele. Ten na základě závěti určí dědice celého majetku anebo jen určitého podílu. Pojednává o ní předpis č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

Má závěť přednost před dědickým zákonem?

Ano, závěť má přednost před dědickým zákonem. Pokud však zůstavitel nerozdělí všechny statky a jmění, ale pouze určitou část, zbylá pozůstalost se rozdělí na základě dědického zákona. Dědit může fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou druhy závěti?

  • Holografická – závěť je napsána vlastní rukou zůstavitele.
  • Alografická – závěť není psána vlastní rukou zůstavitele, a proto jsou nutní minimálně 2 svědci.
  • Závěť s úlevami – jako jediný druh nevyžaduje písemnou formu. Vhodná je pro osoby, které se nacházejí v náhlém ohrožení života a nemohou využít jinou možnost závěti.
  • Závěť ve formě notářského zápisu – doporučuje se pro přehlednost, a pokud máte hodně majetku i dědiců.

Závěť - jak napsat, u notáře, nepominutelný dědic

Zdroj: Shutterstock

Jak napsat závěť?

Nechat si zhotovit závěť u notáře je jistota, přesto si ji může sepsat i sám zůstavitel. Na závěť neexistuje žádný formulář nebo dokonce řádný vzor, může mít tedy např. formu dopisu anebo výčtu majetku, ke kterému jen připíšete dědice. K tomu vám postačí propiska a papír. Svědek není potřeba, nutné je ovšem datum a podpis zůstavitele. Ten nemusí být notářsky ověřený.

Pokud byste závěť chtěli napsat na počítači nebo psacím stroji, nestačí, když ji pouze vlastnoručně podepíšete. Taková závěť by byla neplatná, protože je alografická a k té jsou kromě data a vašeho podpisu nutné ještě podpisy dvou svědků. Ti se na listinu podepíší, uvedou se jako svědci a připojí informace, podle kterých je možné je zjistit.

Svědci slouží k tomu, aby mohli v případě zpochybnění závěti dosvědčit, že zůstavitel a pořizovatel závěti byli jedna a táž osoba.

Kdo může být svědek při sepisování závěti?

Svědek musí být osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům a dále také znalá jazyka, ve kterém je závěť sepsána, anebo způsobu dorozumívání. Svědek dále nesmí být osoba blízká ani zaměstnanec zůstavitele. Pokud by měl mít jeden ze svědků jakýkoliv prospěch ze závěti, musí se najít ještě jeden svědek, čili dohromady budete potřebovat tři.

Kdo jsou nepominutelní dědici?

I když má závěť přednost před děděním podle zákona, existuje zde právo nepominutelných dědiců. Těmi jsou děti zůstavitele. Pokud ti nebudou dědit, nárok se přenáší na jejich potomky, tedy vnoučata. Podle Notářské komory České republiky je u nezletilého potomka dědický podíl stanoven na tři čtvrtiny ze zákonného podílu, u zletilé osoby půjde o jednu čtvrtinu. Na vyplacení podílu vzniká právo, pokud nejsou nepominutelní dědici zahrnuti v závěti.

Koho můžete vydědit?

Nepominutelných dědiců se můžete „zbavit“, pokud je vydědíte. Učinit tak lze ale pouze:

  • jestliže daná osoba vede trvale nezřízený život,
  • jestliže daná osoba nepomohla zůstaviteli, když byl v nouzi,
  • jestliže daná osoba neprojevuje zájem o zůstavitele,
  • jestliže byla daná osoba odsouzena za spáchání trestného činu, který svědčí o její povaze,
  • jestliže je daná osoba zadlužena,
  • jestliže by daná osoba mohla se zděděným majetkem nakládat marnotratně.
 

Kam uložit závěť?

Závěť je možné uschovat doma či na jiném místě s tím ale, že bude dohledatelná. O místu úschovy tedy musíte informovat osobu, které věříte. Mnohem bezpečnější je ale závěť uložit k notáři. Ten navíc listinu uvede do Centrální evidence závětí, díky čemuž se k ní jakýkoliv notář při dědickém řízení dostane včas.

Lze závěť zrušit?

Zůstavitel může ustanovení v závěti a tím i celý dokument kdykoliv zrušit. Učinit tak lze zničením anebo sepsáním závěti nové. Dále ji také může u notáře odvolat písemným prohlášením.

Zdroj: NKČR

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: Spotřebitel