Pokuty od zdravotní pojišťovny pro OSVČ

25.02.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Do 4. května 2015 musí všechny OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) doručit své zdravotní pojišťovně "přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Nedoručení je sankciováno. Jaké pokuty mohou zdravotní pojišťovny OSVČ udělovat?

Všechny OSVČ musí své zdravotní pojišťovně v řádném termínu sdělovat rozhodné skutečnosti pro placení zdravotního pojištění. Takovými skutečnostmi jsou např. zahájení samostatné výdělečné činnosti, přiznání starobního důchodu nebo pobírání rodičovského příspěvku. Neoznámení potřebných skutečností je důvodem, proč není zdravotní pojištění správně placeno. Neplnění oznamovací povinnosti ze strany samostatně výdělečně činných osob je zdravotními pojišťovnami sankciováno.

Neodevzdání "přehledu"

Nejdůležitějším dokladem, který mají zdravotní pojišťovny od OSVČ k dispozici, je "přehled o příjmech výdajích". Dle uvedeného ročního hrubého zisku se vypočítá zdravotní pojištění za celý rok a nová výše měsíční zálohy. Za rok 2014 musí být "přehled" doručen příslušné zdravotní pojišťovně do 4. května 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 3. srpna, v takovém případě je nutné informovat zdravotní pojišťovnu o této skutečnosti do konce dubna. Neodevzdání "přehledu" je zdravotními pojišťovnami sankciováno.

Jak vysoké jsou pokuty?

Všechny rozhodné skutečnosti je nutné oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dní. Za nesplnění oznamovací povinnosti může dostat pokutu ve výši 10 000 Kč. Při opakovaném porušení povinností může obdržet pokutu až ve výši 20 000 Kč. Mnohem častěji v praxi udělují zdravotní pojišťovny pokutu za neodevzdání "přehledu". Při nedodržení termínu pro odevzdání "přehledu" může být příslušnou zdravotní pojišťovnou uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč. Výše pokuty je individuální. Každá zdravotní pojišťovna má jinou vlastní metodiku pro udělování pokut. V praxi se především zohledňuje, jestli se jedná o první provinění nebo již několikáté, jak OSVČ komunikuje a plní dohody.

  • Vyměřené pokuty vymáhají zdravotní pojišťovny stejně jako pojistné nebo penále. Při nedobrovolném uhrazení platebního výměru na pokutu je následně dlužná pokuta vymáhána exekučně.
  • Pokutu mohou zdravotní pojišťovny udělit do dvou let ode dne, kdy se o nesplnění nebo porušení zákonné povinnosti dozvěděly. Nejpozději potom do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.

Předepsání pravděpodobného pojistného

Při neodevzdání "přehledu" předepíšou zdravotní pojišťovny pojistné v pravděpodobné výši, což je pro většinu OSVČ nevýhodné, neboť pravděpodobné pojistné je zpravidla vyšší než skutečné pojistné. Zdravotní pojišťovny následně exekučně vymáhají i pravděpodobné pojistné, přičemž nadále platí, že OSVČ musí doručit neodevzdaný "přehled". I penále je vyčísleno z pravděpodobného pojistné. Když je po dodatečném odevzdání "přehledu" pravděpodobné pojistné zrušeno, tak musí OSVČ uhradit vyšší penále vypočtené z pravděpodobného pojistného. Když by bylo skutečné pojistné vyšší než pravděpodobné, tak by se penále přepočítalo. Při předepsání pravděpodobného pojistného se vždy platí vyšší penále, buď skutečné nebo vypočtené z pravděpodobného pojistného.

  • V roce 2015 činí měsíční pravděpodobné pojistné 2 623 Kč. Naprostá většina OSVČ přitom platí zdravotní pojištění v roce 2015 ve výši 1 797 Kč.

Změna zdravotní pojišťovny nepomůže

Některé OSVČ mají u své zdravotní pojišťovny dluhy na pojistném a penále i na pokutách. Změnou zdravotní pojišťovny se chtějí vyhnout placení. V současné době působí v Česku 7 zdravotních pojišťoven: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Změnou zdravotní pojišťovny se však dluhy "nemažou". Zdravotní pojišťovny mohou vykonatelné dluhy vymáhat i po bývalých klientech a v praxi se tak běžně děje. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jedenkrát za rok, vždy od 1. ledna. Občané, kteří chtějí změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2016, však musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně do konce června roku 2015. "Přehled za rok 2014" musí OSVČ doručit zdravotní pojišťovně, kde byla pojištěna během roku 2014, případná změna zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2015 nemá na doručení vliv.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ