Škoda způsobená zvířetem dle nového občanského zákoníku

19.05.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nový občanský zákoník výslovně upravuje problematiku škody způsobené zvířetem oproti původní právní úpravě. Jakým způsobem tedy stanovuje odpovědnost vlastníka zvířete a dalších osob nový občanský zákoník?

Ačkoliv vlastníci zvířat jsou přesvědčeni o výcviku svého mazlíčka a nemožnosti uškodit někomu jinému, opak je mnohdy pravdou. Zvíře je „jen“ zvíře, které se může chovat nepředvídatelně a způsobit druhému člověku doživotní újmu na zdraví. Zákonodárce si byl této skutečnosti vědom, a proto nový občanský zákoník deklaruje poměrně přísnou odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem.

Odpovědnost vlastníka a dalších osob

Nový občanský zákoník stanovuje, že způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. Vedle vlastníka zvířete tedy odpovídá za způsobenou škodu taktéž osoba, které bylo zvíře svěřeno, či jej chová nebo používá. Zákon tak stanovuje solidární povinnost k náhradě újmy mezi vlastníkem a tímto faktickým držitelem zvířete.

Škoda způsobená „privilegovaným“ zvířetem

Výše uvedená přísná odpovědnost za škodu způsobenou zvířete je částečně zmírněna u některých skupin zvířat. Nový občanský zákoník uvádí, že slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání (např. hlídací pes) či k jiné výdělečné činnosti (např. krávy na mléko) nebo k obživě (např. slepice chovaná pro vajíčka), anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením (např. vodicí pes), zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.

Důkazní břemeno tíží poškozeného

Poškozený by měl kontaktovat policii v případě, že utrpěl újmu způsobenou zvířetem a vlastník nebo jiná osoba odmítá svou odpovědnost, či újmu zlehčuje. V případném sporu o odškodnění způsobené újmy je právě poškozená strana zatížena důkazním břemenem. Vlastníkům zvířat lze doporučit vyhledat vhodný pojistný produkt, který bude pokrývat veškeré možné újmy, jenž může zvíře způsobit.

Každý případ škody způsobené zvířetem je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Nový občanský zákoník

§ 2935

(1) Odňala-li třetí osoba svémocně zvíře vlastníku nebo osobě, které vlastník zvíře svěřil, nahradí třetí osoba škodu způsobenou zvířetem sama, prokáže-li vlastník nebo osoba, které vlastník zvíře svěřil, že odnětí nemohli rozumně zabránit; jinak společně a nerozdílně s nimi.

(2) Kdo zvíře svémocně odňal, nemůže se zprostit povinnosti k náhradě.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU