Novela zákoníku práce deklaruje dvojkolejnost úpravy odškodnění újmy na zdraví

06.10.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Od 1. října letošního roku je účinná novela zákoníku práce, která podstatným způsobem mění problematiku odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. O této novele jsme Vás informovali v minulém článku, dnes se zaměříme na související téma, a to dvojkolejnost úpravy odškodnění újmy na zdraví.

K novele zákoníku práce si přečtěte: http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/451370-novela-zakoniku-prace-posili-prava-poskozenych-zamestnancu/

Zmiňovaná novela zákoníku práce posiluje práva poškozených zaměstnanců pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zejména v tom ohledu, že namísto zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, bude vydáno nové nařízení vlády, které stanoví určení a výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Nový občanský zákoník vs. zákoník práce

Jako nevýhodu uvedené novely zákoníku práce lze spatřovat deklarování dvojkolejnosti úpravy odškodnění újmy na zdraví, jelikož zákoník práce a nový občanský zákoník samostatně upravují tuto problematiku. Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz, postupuje se při jeho odškodnění dle zákoníku práce, utrpí-li újmu na zdraví např. oběť dopravní nehody nebo lékařského pochybení, postupuje se při odškodnění dle nového občanského zákoníku. Logicky lze dovodit, že u totožné újmy na zdraví bude poskytnuto odlišné odškodnění v případě pracovního úrazu a dopravní nehody. Pro poškozené újmou na zdraví je dvojkolejnost úpravy poněkud nepřehledná a lze říci, že i nespravedlivá.

Nový občanský zákoník a odškodnění újmy na zdraví? Dále si přečtěte: http://www.finance.cz/zpravy/finance/440769-nadeje-na-spravedlive-odskodneni-ujmy-na-zdravi/

Odstraní se v budoucnu dvojkolejnost úpravy?

Důvodová zpráva k novele zákoníku práce uvádí, že expertní skupiny jsou si vědomy dvojkolejnosti úpravy odškodnění újmy na zdraví, ale v zájmu zachování rychlosti a jednoduchosti odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů a nemocí z povolání bude zavedeno nařízení vlády a po určité době se budou analyzovat výsledky procesu odškodnění újmy na zdraví dle nového občanského zákoníku a zákoníku práce. Je tedy možné, že v budoucnu může nastat sjednocení systému odškodnění újmy na zdraví.

Hodnota bodu fixně nebo variabilně?

Jako vhodný příklad dvojkolejnosti úpravy odškodnění újmy na zdraví lze spatřovat ve stanovení paušální výše jednoho bodu na 250,- Kč při odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která se využívá při odškodnění újmy na zdraví u nového občanského zákoníku, vychází ze spravedlivějšího výpočtu hodnoty jednoho bodu. Hodnota bodu se odvozuje dle uvedené metodiky od jednoho procenta hrubé nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikla bolest (průměrná mzda v ruce 2013 činila 25.128,- Kč, vznikla-li tedy bolest v roce 2014, pak hodnota jednoho bodu činí 251,28 Kč).

Ačkoliv je novela zákoníku práce krok správným směrem k zajištní spravedlivého odškodnění za pracovní úraz, bylo by do budoucna vhodné sjednocení úpravy odškodnění újmy na zdraví. Každý případ odškodnění újmy na zdraví je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát