Živnostníci a dluhy na zdravotním pojištění

07.12.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni živnostníci musí ze své samostatné výdělečné činnosti odvádět své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění. Neplacení zdravotního pojištění nebo opožděné platby přinášejí problémy, neboť zdravotní pojišťovny si své pohledávky hlídají a vymáhání zrychlují. Kdy lze penále prominout?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy do 8. dne následujícího měsíce zaplacena měsíční záloha na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce, vždy však musí být při hlavní samostatné výdělečné činnosti zaplacena alespoň minimální měsíční záloha (v roce 2015 ve výši 1 797 Kč, v roce 2016 ve výši 1 823 Kč). Minimální měsíční záloha se platí i při zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pro některé OSVČ je však výkon samostatné výdělečné činnosti vedlejším zdrojem příjmu, např. pro zaměstnance, invalidní důchodce, starobní důchodce nebo studenty. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a nemusí se během roku platit minimální měsíční záloha. V prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se měsíční záloha neplatí. Zdravotní pojištění se doplatí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého hrubého zisku. V dalším roce se měsíční zálohy již platí, ale vždy dle skutečného zisku, může tedy být např. 415 Kč. Pouze zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností doplácí zdravotní pojištění jednorázově i v dalších letech.

Neplacení pojistné = problémy

Zdravotní pojištění musí živnostníci platit, zdravotní pojištění je pro OSVČ povinnou daní. I při nízkém hrubém zisku z hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Jestliže není měsíční záloha zaplacena včas nebo v nižší částce, potom automaticky nabíhá v informačním systému příslušné zdravotní pojišťovny penále (0,05 % za každý den prodlení). Dlužné pojistné včetně dlužného penále následně zdravotní pojišťovny od všech OSVČ důsledně vymáhají. Veškeré postupy spojené s vymáháním dlužných pohledávek zdravotní pojišťovny zrychlují. Dlužné pojistné i penále bývá nejdříve předepsáno k úhradě platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků a při dobrovolném neuhrazení vyčíslených dluhů vymáhají zdravotní pojišťovny své pohledávky exekučně.

Dluhy je nutné řešit

Jestliže je příjem ze samostatné výdělečné činnosti dlouhodobě velmi nízký a z finančních důvodů není možné uhradit platby u zdravotní pojišťovny, potom je vhodné samostatnou výdělečnou činnost ukončit a raději se registrovat na úřadu práce. Za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Dluh na pojistném by během evidence na úřadu práce nestoupal. Současně by bylo nutné, co nejdříve si najít zaměstnání.

Aktivní přístup je důležitý

Živnostníci mající u své zdravotní pojišťovny dluhy na pojistném a penále by měli danou situaci co nejdříve řešit. Pouze aktivní přístup je možností, jak v konečném důsledku všechny závazky vyrovnat. Při splnění zákonných podmínek může zdravotní pojišťovna prominout penále nebo alespoň jeho část. Aby bylo možné snížit dluh na penále, tak je nutné si v zákonné lhůtě podat žádost o prominutí penále a mít uhrazeny všechny závazky na dlužném pojistném.

  • Při předepsání dlužného penále platebním výměrem je nutné podat písemnou žádost o prominutí do 15 dní.
  • Při předepsání dlužného penále výkazem nedoplatků je potřeba podat písemnou žádost o prominuté do 8 dní.

Jestliže není možné jednorázově uhradit dlužné pojistné, což je nutností, aby se mohli příslušní pracovníci zdravotní pojišťovny žádostí o prominutí penále zabývat, tak lze požádat zdravotní pojišťovnu o úhradu dluhu ve splátkách. Na dohodu o splátkách není právní nárok, když však vidí zodpovědní pracovníci zdravotní pojišťovny snahu, tak splácení dlužného pojistné ve splátkách povolí.

Jak se postupuje při uzavření dohody o splátkách?

Během splácení dohody o splátkách musí OSVČ počítat s tím, že budou hradit nejenom dlužné pojistné, ale i aktuální měsíční zálohy, jestliže pořád vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Když je spláceno pouze dlužné pojistné a nikoliv aktuální měsíční záloha, tak je to pro zdravotní pojišťovny důvodem pro odstoupení od dohody o splátkách. I když je sjednána dohoda o splátkách, tak je potřeba žádost o prominutí penále podat v zákonné lhůtě. Žádostí o prominutí penále se bude zdravotní pojišťovna zabývat až po splnění ujednání z dohody o splátkách. Rozhodně nelze s žádostí o prominutí čekat až na doplacení poslední splátky, v takovém případě by byla žádost podána opožděně. Ze zákona přitom musí být žádost o prominutí penále podána vždy v zákonné lhůtě, zdravotní pojišťovna však může žádost projednat až po doplacení pojistného.

Penále roste i během splácení

I během splácení dlužného pojistné roste dluh na penále. Při dodržení všech ujednání z dohody o splátkách vyčíslují zdravotní pojišťovny penále vzniklé během splácení dluhu na pojistném až po doplacení poslední splátky. Živnostník si může podat žádost o prominutí i na toto penále, přičemž toto penále bývá v praxi zpravidla prominuto.

Na prominutí penále není právní nárok

Při posuzování žádosti o prominutí penále se jednotlivé zdravotní pojišťovny řídí svými vlastními předpisy, na prominutí penále není právní nárok. Každý případ se posuzuje individuálně. Živnostníci, kteří však splní všechny dohody a snaží se případné finanční problémy řešit včas však mají velkou naději, že jim bude dlužné penále alespoň významně sníženo.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ