Jak podat kontrolní hlášení DPH

21.01.2016 | , Finance.cz
DANĚ


V dnešním článku si shrneme informace týkající samotného formuláře kontrolního hlášení a vysvětlíme si, jak ho správně podat tak, abychom se nedostali do „křížku“ s finančním úřadem.

Formulář kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení vychází z evidence plátce vedené podle § 100 a § 100a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a v návaznosti na tuto evidenci obsahuje i stejné údaje. Plátce tak bude do kontrolního hlášení uvádět údaje, které měl povinnost vést již před zavedením kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení je nástroj, jímž správce daně získá podrobnější informace o jednotlivých plněních v jednotlivých řádcích daňového přiznání.

Většina plátců získá vyplněný formulář kontrolního hlášení ze svého softwaru a tudíž by neměla narůst administrativní zátěž. Je ale otázkou, jak jsou softwary připraveny a do jaké míry bude zpracování dat účetním systémem správné, tak aby výstup odpovídal zákonným požadavkům a dalším metodickým pokynům kontrolního hlášení.

Formulář Kontrolního hlášení, respektive jeho opis lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy České republiky zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf. Tato verze je již finální a neměla by se měnit.


Kontrolní hlášení - vše, co potřebujete vědět

Kontrolní hlášení DPHOd 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jeho cílem je efektivní boj s daňovými úniky především v rámci karuselových obchodů.
V našich článcích se dozvíte vše potřebné ohledně této novinky, např. koho se tato povinnost týká, jak podat kontrolní hlášení, praktické příklady, sankce apod. Výpis šlánků na téma kontrolní hlášení naleznete na této stráce: Kontrolní hlášení DPH.


Formulář kontrolního hlášení je celkem obsáhlý a je rozdělen na následující části:

  • záhlaví – informace o plátci, sledované období, zplnomocnění
  • oddíl A - zde plátce uvádí uskutečněná zdanitelná plnění)
  • oddíl B - zde plátce uvádí přijatá zdanitelná plnění
  • oddíl C – sumarizační oddíl pro kontrolu s daňovým přiznáním

Ostrou verzi kontrolního hlášení lze již v současné době nalézt na Daňovém portále Finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz).

Plátci mohou využít i testovací verze kontrolního hlášení zde: http://mfwwwit-1.mfcr.cz. V tomto testovacím prostředí plátce může otestovat při nastavování svého účetního softwaru správnost kontrolního hlášení. Je zde možnost i formulář kontrolního hlášení odeslat.

Vzhledem k tomu, že formulář kontrolního hlášení je celkem komplikovaný, vydala finanční správa metodický pokyn k jeho vyplnění http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Pokyny-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf. Praxe může v budoucnu ukázat situace, které nejsou v kontrolním hlášení řešeny, a proto je možné, že bude pokyn dále aktualizován.

Forma podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, a to na elektronickou adresu podatelny místně příslušného správce daně. Kontrolní hlášení budeme tedy podávat tomu stejnému správci daně jako daňové přiznání k DPH.

Jak již jsme zvyklí z podávání daňových přiznání k DPH, je i kontrolní hlášení nutné podat na finanční úřad ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jedná se o formát .XML. Jiné formáty napřiklad formát .pdf nebudou správcem daně akceptovány. Formulář kontrolního hlášení je vyžadován v určité struktuře, kdy každé jeho pole odpovídá určitým parametrům. Popis požadované struktury podání je možné nalézt zde: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_detail.faces?zkratka=DPHKH1. Výše uvedený soubor je určen pro plátce, kteří si vytvářejí vlastní aplikaci na kontrolní hlášení.

Jak kontrolní hlášení podat?

Možností, jak správci daně kontrolní hlášení elektronicky podat existuje několik. Podání může v souladu se zákonem plátce provést následujícími způsoby:

  • datovou zprávou prostřednictvím zpřístupněné datové schránky plátce,
  • datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo
  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

Dále lze kontrolní hlášení podat datovou zprávou přes Daňový portál Finanční správy České republiky bez uznávaného elektronického podpisu. Toto podání ale musí být potvrzeno (podáním tzv. E-tiskopisu) do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, a to poštou, podáním osobně na finanční úřad (popř. výše zmíněným i způsoby elektronicky).

Na podání kontrolního hlášení se nevztahuje novelizované ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, které stanoví výjimku pro plátce, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. I za předpokladu, že daňový subjekt má zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, může podání učinit přes Daňový portál bez uznávaného elektronického podpisu a podání správci daně ve stanovené lhůtě doplnit. Ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu se v tomto případě neaplikuje, protože povinnost podat kontrolní hlášení elektronicky vychází z jiného samostatného zákonného ustanovení (§ 101d ZDPH).

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ