Odškodnění újmy na zdraví utrpěné školním úrazem

27.01.2016 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Nejvyšší soud v nedávné době vydal rozhodnutí ve sporu o odškodnění školního úrazu, který utrpěl žák střední školy na školním pobytu. Jelikož problematika odškodnění školních úrazů není příliš zpracována, představíme si dnes uvedené rozhodnutí k lepší znalosti práv a povinností.

Školní úrazy jsou běžnou záležitostí, která může postihnout každého studenta. Naštěstí většina úrazů představuje poměrně běžné úrazy bez trvalých následků. Na druhou stranu, nastane-li vážná újma na zdraví s doživotními následky, měli by studenti a jejich rodiče bojovat za svá práva k získání adekvátního odškodnění. Přečtěte si článek s názvem Školní úraz a práva studentů.

Doživotní následky kvůli jediné klukovině

Spor, který projednával Nejvyšší soud vycházel ze skutkového děje, kdy žák střední odborné školy utrpěl na školním pobytu velmi vážný úraz, jehož následkem se stal plně invalidním. Žák utrpěl úraz, když skočil do mělkého rybníka nacházejícího se nedaleko rekreačního střediska školního pobytu. Jelikož škola odmítala přijmout svou odpovědnost za utrpěný úraz, podal poškozený žák žalobu o odškodnění 15 milionů korun českých.

Jak rozhodovaly soudy

Soud prvního stupně žalobu zamítl, jelikož dokazováním vyšlo najevo, že žáci, kteří se účastnili školního pobytu, byli dostatečně poučeni ze strany školy a třídní učitelky o pravidlech bezpečnosti v areálu rekreačního střediska a zákazu koupání bez souhlasu učitele. Soud prvního stupně tak dospěl k závěru, že poškozený žák skokem do rybníka porušil předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, ačkoliv byl s nimi dostatečně seznámen a jejich dodržování bylo vyžadováno a kontrolováno, čímž se škola zprostila své odpovědnosti za utrpěnou újmu na zdraví. Poškozený žák podal vůči tomuto rozhodnutí odvolání.

Odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil k dalšími řízení. Odvolací soud se ztotožnil s provedeným dokazováním z hlediska vyslovení zákazu koupání v rybníce školním personálem. Dle odvolacího soudu však nebylo zjištěno, zda byl uveden i důvod tohoto zákazu koupání v rybníce s uvedením, že voda je mělká a při skoku může hrozit vážná újma na zdraví. Odvolací soud tak dovodil, že pokyn o zákazu koupání v rybníce nebyl dostatečný. Proti tomuto rozhodnutí podala škola dovolání k Nejvyššímu soudu.

Školní úraz u Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud vyhověl podanému dovolání a změnil rozhodnutí odvolacího soudu tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně se potvrzuje. Nejvyšší soud v rámci svého odůvodnění mimo jiné uvedl, že nesouhlasí s požadavkem odvolacího soudu, aby součástí pokynu o zákazu koupání v rybníce bylo i vysvětlení důvodu tohoto zákazu, a to k úplnosti pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. K tomuto Nejvyšší soud: „Uvádí-li odvolací soud, že však poučení o tom, že je voda mělká, nebylo „natolik důrazné, aby si ho pamatovali“, řečeno jinak – že seznámení s pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebylo provedeno, jak ustanovení § 367 odst. 1 písm. a) zák. práce stanoví, řádně, pak tomuto názoru nelze přisvědčit. Je jistě správné, že seznámení s uvedeným pokynem bylo „adresováno nezletilým studentům“, nicméně z provedeného dokazování vyplývá, že studenti pokyn z hlediska jeho obsahu vnímali a chápali i v celkovém kontextu prostředí, na které se vztahoval.“ Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu byla podána ústavní stížnost, která nebyla prozatím rozhodnuta, uvidíme, zda Ústavní soud posoudí případ odlišně.

Kompletní znění citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete pod spisovou značkou 21 Cdo 268/2015 na webových stránkách www.nsoud.cz. Budete-li řešit případ školního úrazu, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU