AFiZ, UNIS a AKAT chrání investory

08.04.2005 | , Finance.cz
FinTriky


Ochrana investora je nejdůležitějším posláním regulátorů na trhu kolektivního investování. Také sdružení, unie a asociace jsou v této oblasti důležitým prvkem. K čemu nám jsou?

Téma týdne: K čemu nám jsou asociace?

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFiZ)

Vznik
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFiZ) vznikla za podmínek zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a to jako sdružení fyzických a právnických osob působících na finančním trhu. Asociace byla založena původně jako profesní sdružení investičních zprostředkovatelů na ustavující valné hromadě dne 7. prosince 2002, od roku 2005 rozšířila svoji působnost na zprostředkovatele všech finančních produktů a finanční poradce. AFiZ se věnuje jak státem regulovaným činnostem (investiční a pojišťovací zprostředkovatelství), tak i oblastem prozatím neregulovaným – zprostředkování penzijního připojištění, stavebního spoření, úvěrů, atd.

Cíle a poslání
Cílem asociace je zejména rozvoj služeb na finančním trhu a zvyšování ochrany investorů. Asociace se aktivně podílí na tvorbě podmínek a pravidel napomáhajících při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry ve finanční trh. Za tímto účelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Asociace a obecně uznávanými etickými principy vytváří soubory pravidel, které se členové Asociace dobrovolně zavázali dodržovat.

Podmínky členství
Členem AFiZ se může stát fyzická nebo právnické osoba po splnění určitých podmínek. Fyzická osoba („člen individuální“), která na území České republiky vyvíjí činnost na finančním trhu, a to zejména v oblasti zprostředkovávání a poradenství, a to obvykle na základě povolení či registrace příslušného orgánu státní správy. Další osobou je tzv. odborník, tj. osoba, která se věnuje zejména právní, vědecké, akademické, publicistické nebo jiné odborné činnosti v oblasti finančního trhu a jejíž odborné znalosti a zkušenosti mohou být pro Asociaci přínosem.

O podmínkách členství pro právnické osoby se toho mnoho na stránkách asociace nedočteme. "V případě zájmu o členství právnické osoby kontaktujte laskavě sekretariát Asociace," píše se na stránkách www.afiz.cz.

Výhody pro občana
Pokud se setkáte s finančním poradcem, který vám bude připravovat nabídku zprostředkování koupě nějakého finančního produktu (nezávislý poradce uzavírá smlouvy pro více st. spořitelen, penzijních fondů apod.) ptejte se, zda je on, nebo jeho mateřská firma členem AFiZ. Členství by mělo být zárukou dodržování etických kodexů, jednotných pravidel a tak být zárukou kvalitních služeb. Do jaké míry je to pravda však ukazuje jen a jen praxe.

Unie investičních společností České republiky (UNIS)

Vznik
Unie investičních společností byla založena v červnu 1996 a jejím založením bylo završeno úsilí českých asociací investičních společností a fondů směřující ke vzniku jediné profesní organizace subjektů kolektivního investování v České republice. Unie sdružovala v době svého vzniku nejvýznamnější investiční společnosti a samosprávné investiční fondy, které obhospodařovaly přes 80 % majetku z kupónové privatizace a též nově zakládané korunové fondy.

Před vznikem UNIS existovaly tři samostatné sdružení:

  • Asociace investičních společností a fondů (AISF)
  • Sdružení investičních společností (SDIS)
  • Sdružení investičních společností a fondů z Moravy a Slezska (SISMFS)

Cíle a poslání
Posláním a filozofií UNIS je usilovat o rozvoj kolektivního investování v České republice a jeho přibližování ke standardním podmínkám vyspělých zemí, zejména pak Evropské unie. S tímto cílem se Unie podílí na tvorbě podmínek a pravidel, jež by měly napomoci prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v kolektivní investování. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami Unie, Etickým kodexem a Závaznými pokyny Unie usměrňuje, reguluje a kontroluje aktivity svých členů.

Podmínky členství
Podmínky členství v UNIS určují její stanovy. V těch je řečeno, že členy UNIS mohou být pouze právnické osoby, které podnikají podle zákona 248/1992 Sb. Josu to investiční společnosti, investiční fondy a zahraniční právnické osoby zabývající se kolektivním investováním. Stanovy znají i tzv. přidružené členství. Přidruženými členy mohou být např. banky, auditorské společnosti a další právnické osoby poskytující služby v oblasti kolektivního investování. Všechny členy UNIS najdete zde.

Výhody pro občana
Pokud budeme hledat výhody existence UNIS z pohledu občana - investora, pak největším přínosem bude nepochybně informační politika Unie. Členové UNIS zveřejnňují aktuální informace o vývoji hodnoty podílových listů fondů, které spravují. Investor má tak možnost na jednom místě (tady nebo tady) zjistit aktuální hodnotu konkrétního podílového listu kteréhokoliv člena UNIS. Je však na škodu, že v Unii nejsou sdruženy všechny investiční společnosti. O důvodech tohoto "nečlenství" dalších renomovaných společností by se ale jen spekulovalo.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Vznik
AKAT vzikl v roce 2000 a v současné době sdružuje 41 bankovních a nebankovních obchodníků s cennými papíry, právních kanceláří, auditorských firem a dalších organizací spjatých s domácím kapitálovým trhem.

Cíle a poslání
Hlavním posláním AKATu je zvyšování kvality domácího  kapitálového trhu a pomoc při harmonizaci se standardy rozvinutých kapitálových trhů. AKAT zveřejňuje zprávy o kolektivním investování, asset managementu a obchodování s cennými papíry, pořádá odborné semináře a podílí se na přípravě domácí legislativy.

Podmínky členství
Členem asociace se může stát každá právnické osoba, jedinou podmínkou je získání důvěry 2/3 členů AKAT.

Výhody pro občana
Členové AKAT uskutečňují 95 % obchodů na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., 95 % obchodů se zahraničními fondy v ČR, sdružuje všechny tzv. tvůrce trhu (market-makers) na českém trhu s dluhopisy, většinu tzv. tvůrců trhu na akciovém trhu burzy a většinu účastníků devizového trhu v ČR. AKAT zveřejňuje zprávy o kolektivním investování, asset managementu a obchodování s cennými papíry, pořádá odborné semináře a podílí se na přípravě domácí legislativy. V současné době dokončuje projekt organizování makléřských zkoušek, který bude na AKAT delegována Komisí pro cenné papíry. Poslední (pořadím, nikoliv však významem) důležitou činností asociace je zveřejňování aktuálních údajů o vývoji kurzů podílových fondů členů asociace.

Další informace k asociacím se dozvíte také na této stránce
Další finanční tipy a triky najdete na www.finance.cz/aktuality.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTrikyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.