Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (2. díl)

16.03.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


V minulém díle o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech jsme se seznámili se základními povinnostmi zaměstnavatele při objasnění vzniku pracovního úrazu. V dnešním článku se blíže zaměříme na povinnost vedení evidence úrazů a záznamů o pracovních úrazech.

Zájem na rychlém a spravedlivém vyřešení pracovního úrazu by měl být společný zaměstnavateli i zaměstnanci. Odškodnění za pracovní úraz by mělo plně vyvažovat majetkovou a nemajetkovou újmu utrpěnou zaměstnancem.

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (1. díl)

Povinnosti stanovené zákoníkem práce

Zákoník práce stanovuje z hlediska povinností při pracovních úrazech, že zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Účelem evidence i těchto drobných úrazů je ochrana zdraví zaměstnance, kdy některé byť banální újmy na zdraví mohou mít budoucí vážnější následky.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo:

  • ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny; nebo 
  • k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat bez zbytečného odkladu postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Jakým způsobem se určuje bolest a ztížení společenského uplatnění při odškodnění pracovního úrazu? Kde lze nově nalézt tabulky jednotlivých položek pro odškodnění této nemajetkové újmy? Odpovědi naleznete: http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/458706-odskodneni-bolesti-a-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni-u-pracovniho-urazu/

Nařízení vlády

Bližší povinnosti k evidenci a hlášení úrazů a zasílání záznamu o úrazu vymezuje nařízení vlády č. 201/2010 Sb., které obsahuje i vzor záznamu o úrazu. Nařízení vlády např. stanovuje povinnost zaměstnavatele vyhotovit neprodleně záznam o úrazu zaměstnance, nejpozději však do 5 pracovních dnů, kdy se dozvěděl o úrazu.

Nesmí-li zaměstnanec konat dosavadní práci pro pracovní úraz, pak v některých případech rozvázání pracovního poměru má nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Kdy vzniká nárok na takto vysoké odstupné, se dozvíte: http://www.finance.cz/zpravy/finance/448385-odskodneni-pracovniho-urazu-zadejte-odstupne-v-plne-vysi/

Správní sankce

V případě porušení povinností zaměstnavatele při pracovních úrazech hrozí zaměstnavateli poměrně vysoké sankce dle zákona o inspekci práce. Zákon o inspekci práce vymezuje např. správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce tak, že právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že:

  • nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu (pokuta až do výše 1 mil. Kč); 
  • nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo 
  • nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu (pokuta až do výše 1 mil. Kč); 
  • nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníků (pokuta až do výše 400.000,- Kč); 
  • nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu (pokuta až do výše 400.000,- Kč); 
  • nebo neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím (pokuta až do výše 400.000,- Kč).

Každý případ pracovního úrazu je nutné chápat individuálně, kdy budete-li řešit obdobnou problematiku, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ