Kdy pojišťovna hradí náklady na právníka při odškodnění za dopravní nehodu?

02.06.2016 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Nárokování odškodnění dopravní nehody může být složitý proces, během kterého bude poškozený nucen vyhledat odbornou právní pomoc. Jakou odměnu může sjednat advokát s poškozeným a kdy je pojišťovna povinna proplácet náklady právního zastoupení?

Nevyplatila vám pojišťovna plnou náhradu škody na vozidle po dopravní nehodě s poukazem na amortizaci náhradních dílů? Ústavní soud vydal již před několika lety nález, který stanovuje neoprávněnost pojistného krácení a nárok poškozeného požadovat plnou výši odškodnění: Amortizace a odškodnění dopravní nehody

Obecně k odměně advokáta

Odměna advokáta může být smluvní nebo mimosmluvní. Nejčastěji se uzavírá odměna smluvní, která může být časová (hodinová), fixní nebo podílová. Hodinová odměna se obvykle pohybuje od 500,- Kč/hod právní služby do 3.500,- Kč/hod. Mimosmluvní odměna se určuje dle advokátního tarifu, jehož znění lze snadno nalézt na internetu. Advokátovi rovněž náleží náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas. Dohoda s advokátem o odměně za poskytnuté právní služby je individuální a její výše se taktéž odvozuje od reputace a schopností zvoleného advokáta. Určitou obecnou zásadou je, že odměna advokáta musí být přiměřená. Přiměřenost odměny advokáta se posuzuje vzhledem ke znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, k obtížnosti právního případu a dalším relevantním skutečnostem.

Odškodnění při dopravní nehodě

Poškozený, který uplatňuje odškodnění dopravní nehody, by měl zvážit využití služeb specializovaného advokáta na odškodnění dopravních nehod zejména s ohledem na složitost odškodnění újmy na zdraví tak, aby poškozený obdržel od pojišťovny veškeré oprávněné odškodnění. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje právo poškozeného žádat od pojišťovny proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků, viz tabulka.

Poškozený zastoupený advokátem však nemůže požadovat při mimosoudním odškodnění dopravní nehody neomezeně vysoké náklady právního zastoupení, ale pouze účelně vynaložené náklady při zachování principu přiměřenosti odměny advokáta. Obvykle jsou náklady právního zastoupení poškozeného při mimosoudním vymáhání odškodnění, který je zastoupen advokátem, propláceny dle advokátního tarifu, přičemž u řady pojišťoven je stanoven limit proplacení pouze tří úkonů právní služby.

V rámci mimosoudního zajištění odškodnění újmy na zdraví u dopravní nehody náleží poškozenému náhrada nákladů právního zastoupení od samotného počátku, a to bez ohledu na přístup pojišťovny, což je správné s ohledem na složitost problematiky odškodnění újmy na zdraví. V rámci soudního řízení pro odškodnění dopravní nehody platí obecná úprava o nákladech řízení dle občanského soudního řádu.

Dohoda s advokátem

V rámci zastoupení advokátem při zajištění odškodnění za dopravní nehodu je obvyklá kombinace podílové odměny od 5 – 20 % ze získaného odškodnění a přiznané náhrady nákladů právního zastoupení. Takové nastavení odměny advokáta může být vhodné zejména za situace, kdy se poškozený dopravní nehodou nachází ve složité finanční situaci vyvolané dopravní nehodou, přičemž si nemůže dovolit hradit např. hodinovou odměnu. Jakožto u každého smluvního vztahu, tak i ve vztahu mezi advokátem a poškozeným je důležitá dohoda o výši odměny a celkovém nastavení smluvního vztahu.

Jak zákon káže…

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

§ 6

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému

a) způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,

b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

c) ušlý zisk,

d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty podle § 9 odst. 3 nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem,

pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události, ze které tato újma vznikla a kterou je pojištěný povinen nahradit, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení.

§ 9

(3) Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen

a) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše, jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly prokázány, nebo

b) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření.

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ