Loni se každý třetí starobní důchodce rozhodl pro předčasný starobní důchod

23.06.2016 | , ČSSZ
DŮCHODY A DÁVKY


Zhruba 29,5 tisíce nově přiznaných předčasných starobních důchodů evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v roce 2015. Více než polovina jich byla přiznána mužům. Podíl předčasných starobních důchodů na celkovém počtu 107,5 tisíce nově přiznaných starobních důchodů činil cca 30 %. Trend trvá od roku 2013.

S důvody, které vedou k volbě předčasného starobního důchodu, se lidé obvykle svěřují během sepsání žádosti o důchod nebo když potřebují poradit, aby se mohli optimálně rozhodnout. Často uvádějí ztrátu zaměstnání nebo delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku bez vyhlídky na získání nové práce. Stejnou cestu volí také lidé, kterým se blíží důchodový věk a už jim ubývá energie či přibývají zdravotní komplikace. Výjimkou nejsou ani ti, kteří se musí postarat o své nemocné blízké nebo se chtějí radovat z vnoučat, a proto zvolí odchod do předčasného starobního důchodu. Co je třeba si uvědomit a zvážit, shrnuje desatero důležitých informací o předčasném starobním důchodu.

1. Požádat o předčasný starobní důchod je vždy individuální rozhodnutí

Vždy je nutné zvážit konkrétní životní situaci a důkladně si promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve. Zda si o předčasný starobní důchod požádat, je vždy na rozhodnutí konkrétního jedince. To, co je pro jednoho vhodným řešením, může být pro jiného zcela nepřijatelné. Je důležité vědět, že jakmile je vám přiznán předčasný starobní důchod, bude trvale krácen a nedosáhne výše řádného starobního důchodu. Více v bodech 4, 5.

2. Pro nárok na předčasný starobní důchod je třeba získat stejnou dobu důchodového pojištění, jaká je stanovena pro nárok na řádný starobní důchod

Rozhodně neplatí, že čím dříve chci odejít do důchodu, o to méně budu muset tzv. odpracovat. Do předčasného důchodu nemůže odejít ten, kdo nezískal dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod. Např. člověk, který dosáhne důchodového věku v roce 2019 a chce odejít do předčasného starobního důchodu o tři roky dříve, tedy letos, musí získat takovou dobu pojištění, která je stanovená pro odchod do důchodu v roce 2019, tedy alespoň 35 let pojištění. Nikoliv tedy pouze 32 let, které jsou stanoveny pro lidi, kteří dosáhnou důchodového věku letos.

3. Maximální doba, o kterou je možné odejít do důchodu dříve, se z nynějších 3 let postupně prodlužuje na 5 let

Je-li zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku. To v praxi znamená, že doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, se prodlužuje postupně. Je-li váš důchodový věk např. 63 let a 6 měsíců, můžete jít do důchodu dříve nejvýše o 3 roky a 6 měsíců, pokud je váš důchodový věk např. 64 let a 2 měsíce, můžete jít do důchodu dříve nejvýše o 4 roky a 2 měsíce atd. Teprve lidé, jejichž důchodový věk je 65 let a vyšší (tj. v zásadě muži narození v roce 1965 a později a mladší ženy podle počtu vychovaných dětí), budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých 5 let dříve před dosažením důchodového věku. Přesné datum odchodu do předčasného, ale i řádného starobního důchodu spočítá důchodová kalkulačka, stačí zadat datum narození.

4. Dřívější odchod do důchodu znamená nižší příjem

Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Za první čtyři 90denní úseky o 0,9 %, za druhé čtyři o 1,2 % a od devátého úseku o 1,5 %. Čím dříve odejdete do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení důchodu. Pro představu: Odejdete-li do důchodu např. 5 měsíců před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 1,8 %, odejdete-li dříve o celé tři roky, bude 15,9 %, a při odchodu o do důchodu o 5 let dříve 27,9 %. Částka, o kterou přijdete, může činit řádově stovky až tisíce Kč. Pokud se rozhodnete pro odchod do předčasného starobního důchodu, doporučujeme poradit se s pracovníky okresní, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) o stanovení vhodného data přiznání důchodu s ohledem na ucelené 90denní úseky. V některých případech může jeden či několik málo dní znamenat srážku za další započatý úsek.

5. Krácení důchodu (srážka) je natrvalo

Krácení za předčasný odchod do důchodu je trvalé. Není tedy možné po dosažení důchodového věku žádat přepočet výše důchodu podle pravidel pro výpočet řádného starobního důchodu, tzn. že předčasný starobní důchod zůstává krácen i po dosažení důchodového věku.

6. Pobírání předčasného starobního důchodu je možné přerušit z důvodu výkonu zaměstnání

Pokud pobíráte předčasný starobní důchod a ještě před dosažením důchodového věku si najdete zaměstnání, je možné jeho výplatu přerušit. Nastoupíte-li do zaměstnání, které bude zakládat účast na pojištění, musíte tuto skutečnost nejpozději do 8 dnů oznámit ČSSZ a ta výplatu předčasného starobního důchodu zastaví (stanovuje to zákon o důchodovém pojištění). Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku je třeba si o obnovení výplaty důchodu požádat. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali. Stále však jde o důchod předčasný starobní. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné.

7. Při pobírání předčasného starobního důchodu je možné si v omezeném rozsahu přivydělat

Přestože při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, je možné si přivydělat. A to buď formou tzv. zaměstnání malého rozsahu (rozhodný příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně), nebo prostřednictvím činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, nebo lze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2016 do výše ročního příjmu 64 813 Kč).

8. Ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nezmění na řádný starobní

Je důležité zdůraznit, že přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod (viz bod 4.). Ovšem od dosažení důchodového věku se na příjemce předčasného důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce. Může vykonávat bez omezení (uvedených v bodě 6.) výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu. O toto zvýšení je však třeba si požádat.

9. Předčasný starobní důchod nelze přiznat zpětně

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu a přiznává se nejdříve ode dne podání žádosti. Předčasný starobní důchod je tak jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně.

10. Předčasný starobní důchod není totéž co předdůchod

Nepleťte si předdůchod s předčasným důchodem – jde o zcela odlišné pojmy. Zatímco předčasný starobní důchod je dávkou poskytovanou státem ze systému důchodového pojištění a nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění, předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního připojištění), který poskytují penzijní společnosti. Informace o podmínkách předdůchodu podávají výhradně penzijní společnosti.

Autor článku

Tisková zpráva

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY