Jednostranné zvyšování nájmu se blíží

08.08.2006 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Občany žijící v nájemních bytech čeká zvyšování nájemného. Pokud chtějí pronajímatelé využít možnosti zvýšení hned od ledna 2007, musí to sdělit nájemníkům nejpozději do konce září…

O nutnosti zvýšení regulovaného nájemného se již několik let vedou diskuse, ale teprve letos byl schválen zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, podle kterého mohou pronajímatelé v letech 2007 až 2010 jednostranně zvyšovat nájemcům nájemné. Zákon upravuje postup výpočtu maximálního zvýšení nájemného pro jednotlivé oblasti. O způsobu výpočtu nového maximálního nájemného včetně postupu jsme vás již informovali v článku „Nájemné poroste. Spočítejte si o kolik!

Pokud i vy bydlíte v bytě, na který se tento zákon vztahuje, můžete si maximální výši nájemného vypočítat pro váš konkrétní byt zde podle kalkulátoru Ministerstva pro místní rozvoj.

Nový zákon č.107/2006 Sb. umožňuje jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem kdykoli v době čtyř let a to od ledna 2007 do konce roku 2010. Po 31.12.2010 část zákona o jednostranném zvyšování nájmu pozbude platnosti, a nebude již tedy možné ze strany pronajímatelů jednostranně nájmy zvyšovat. Naopak se předpokládá, že po tomto datu se nájemné bude měnit vzájemnou dohodou mezi nájemci a pronajímateli.

Zákon tedy umožňuje jednostranně zvýšit nájemné již od 1.1.2007. Pokud bude ovšem pronajímatel chtít využít možnosti zvýšení nájemného již od tohoto data, musí oznámení o jednostranném zvýšení nájemného nájemci doručit nejpozději do konce září, tzn. že na doručení oznámení má pronajímatel necelé dva měsíce.

 
Jaký je tedy postup při jednostranném zvyšování nájemného?

1. Není-li dohoda nastupuje zákon
Není–li mezi nájemcem a pronajímatelem dohoda o zvyšování nájmu (zákon možnost vzájemné dohody upřednostňuje – dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem má před uplatněním zákona přednost), je pronajímatel oprávněn jednostranně  zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007. Následující roky může opět vždy k 1. lednu, popřípadě později, avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku nájemné zvýšit. Zákon nevylučuje možnost, aby pronajímatel zvýšil nájemné nikoli k 1. lednu, ale v pozdějších měsících (např. z důvodu pozdního doručení oznámení), ovšem v tomto případě nemůže žádat zvýšené nájemné i za předchozí měsíce, které uplynuly od 1. ledna.

2. Oznámení musí být písemné a se zdůvodněním
Oznámení  pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného musí mít písemnou formu a pronajímatel jej musí nájemci doručit. Oznámení musí obsahovat zdůvodnění, že bylo vyšší nájemné řádně stanoveno, a že jeho zvýšení nepřekračuje maximální přírůstek měsíčního nájemného, tzn. že je v souladu se zákonem.

3. Zvýšené nájemné až za tři měsíce po doručení oznámení
Povinnost platit zvýšené nájemné vznikne nájemci dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení nájemného. Nejdříve se tak může stát prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po uplynutí tří kalendářních měsíců od doručení oznámení nájemci (vždy však nejdříve od 1. ledna 2007). Tato tříměsíční lhůta je poskytnuta nájemci na seznámení se s navýšením nájemného, resp. na jeho překontrolování, a v případě nesouhlasu na podání žaloby soudu. Pokud se nájemce obrátí na soud s takovou žalobou na určení neplatnosti zvýšení nájemného, nemůže pronajímatel až do pravomocného rozhodnutí soudu nájemné zvýšit. O tom, že se nájemce obrátil v této věci na soud (pokud pronajímatele neinformuje sám nájemce), se pronajímatel dozví přímo od soudu.

4. Doručení je důležité, ale pozor!
Zákon neřeší způsob a formu doručení oznámení - lze doručovat prostřednictvím poštovního doručovatele, dále prostřednictvím např. městské policie nebo kurýrní služby; doručovat lze i osobním doručením proti podpisu. Odborná právní veřejnost a řada soudů se přiklání k názoru, že je doručení vůči povinné osobě účinné dnem, kdy se ocitne v její dispoziční sféře např. prokazatelným vložením do její dopisní schránky. V případě společného nájmu bytu i v případě společného nájmu bytu manželi, doporučuje se doručovat oznámení o zvýšení nájemného všem nájemcům - tedy i oběma manželům. V případě, že je jednomu z nájemců (manželů) doručeno oznámení později, počíná lhůta tří kalendářních měsíců běžet až od doby tohoto pozdějšího doručení.

 
Pokud patříte mezi občany, kteří žijí v bytech, na které se vztahuje zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a předpokládáte, že váš pronajímatel bude chtít využít možnosti a zvýšit vám podle tohoto zákona nájemné je pravděpodobné, že v průběhu měsíce září obdržíte dopis, který bude obsahovat oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Ale ani pokud ho neobdržíte v září, ještě nemáte vyhráno, neboť jak již bylo řečeno výše, pronajímatel může oznámení zaslat i později a zvýšit nájemné až v průběhu roku. O kolik se nájemné zvýší? To záleží na pronajímateli. Maximální měsíční přírůstek je dán, ten nesmí pronajímatel překročit (viz kalkulátor), ale zda ho využije plně nebo jen z části, to záleží jen na něm.

 

Zdroj: zákon, www.mmr.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.