Pokuty související s kontrolním hlášením bude možné prominout

29.07.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Za neplnění zákonných povinností souvisejících s vyplněním a podáním kontrolního hlášení může být plátcům DPH udělena vysoká pokuta. Novela zákona o DPH, kterou Senát schválil 14. července 2016, však sankce zmírní.

Kontrolní hlášení je pro plátce DPH daňovou novinkou roku 2016. Přestože zvyšuje firemní administrativu, pro podnikatelské prostředí je příznivějším prostředkem pro efektivnější výběr DPH než případné zvýšení daňových sazeb. Všichni plátci DPH musí vyplňování kontrolního hlášení věnovat velkou pozornost, neboť jim za neplnění povinností s ním souvisejících hrozí vysoké pokuty. Finanční úřady jsou povinny tyto pokuty ukládat a jejich úhradu následně po plátcích DPH vymáhat. „Novela zákona o DPH některé sankce související s kontrolním hlášením zmírňuje, neboť umožňuje plátcům DPH požádat o jejich prominutí či snížení,“ vysvětluje Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Výše pokut u kontrolního hlášení

Nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě je ze zákona sankciováno. Pokud je kontrolní hlášení podáno po lhůtě, aniž by byl plátce DPH k jeho podání vyzván, finanční úřad vyměří pokutu ve výši 1 000 Kč. Pokud je kontrolní hlášení podáno na základě výzvy finančního úřadu, pokuta činí 10 000 Kč. Při nepodání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy finančního úřadu je udělena pokuta ve výši 50 000 Kč. Pokud má finanční úřad pochybnosti o údajích uvedených v kontrolním hlášení, vydá výzvu a požaduje vysvětlení nebo doplnění údajů. Pokud plátce na tuto výzvu ve lhůtě nezareaguje, finanční úřad vyměří pokutu ve výši 30 000 Kč. Nejvyšší pokutu dostane od finančního úřadu ten, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní např. tím, že dlouhodobě nepodává kontrolní hlášení nebo nereaguje na výzvy s ním spojené. Pokuta se v tomto případě může vyšplhat až na 500 000 Kč. „Novinkou, kterou novela zákona o DPH přináší, je benevolence při udělování tisícikorunových pokut za pozdní podání kontrolního hlášení. Pokud plátce DPH pochybí v této věci pouze jednou za kalendářní rok, finanční úřad mu pokutu nevyměří. Za druhé a další pozdní podání kontrolního hlášení ale bude standardně sankcionován,“ doplňuje Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Podání žádosti o prominutí pokuty

Pokuty spojené s neplněním povinností vztahujících se ke kontrolnímu hlášení jsou vnímány jako neúměrně vysoké. I v této věci vyšla státní správa plátcům DPH vstříc a umožní jejich zmínění. Novela zákona o DPH umožní finančním úřadům uloženou pokutu zcela nebo zčásti prominout, pokud k nepodání kontrolního hlášení dojde z důvodů, které finanční úřad zhodnotí jako ospravedlnitelné. Při rozhodování o prominutí pokuty nejsou finanční úřady vázány návrhem plátce DPH. Není proto možno jasně říct, které důvody budou akceptovány jako ospravedlnitelné. Žádost o prominutí nebo snížení uložené pokuty bude nutné podat nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Zákonnou tříměsíční lhůtu není možné prodloužit, proto je nutné případnou žádost o prominutí pokuty podat včas.

Pokuta se bude platit až po projednání žádosti

Podání žádosti o prominutí pokuty bude mít odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru. Plátci DPH, kteří si podají žádost o prominutí pokuty, mohou s platbou pokuty počkat až do rozhodnutí finančního úřadu. Pokud nedojde k prominutí pokuty v plném rozsahu, bude ji nutné zaplatit v plné nebo snížené výši (v závislosti na rozhodnutí finančního úřadu). „Na prominutí či snížení pokuty nebude mít plátce DPH automatický nárok, situace se bude posuzovat individuálně. Pro poctivé plátce DPH však institut prominutí znamená naději, že kvůli jednomu prohřešku nebudou platit desetitisícové pokuty,“ dodává Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Prodloužení lhůty na reakci

Příznivou novinkou, kterou novela zákona o DPH přinese, je i prodloužení lhůty pro reakci na výzvu finančního úřadu týkající se podaného kontrolního hlášení. Lhůta se prodlužuje z pěti kalendářních dní na pět pracovních dní. Finanční úřady vyzývají k prověření a doplnění údajů např. v případě, že nesouhlasí údaje o stejné obchodní transakci uvedené v kontrolních hlášeních dodavatele a odběratele. Díky prodloužení lhůty získají plátci čas navíc, neboť se víkendy a svátky nebudou do běhu lhůty započítávat.


Zdroj: Mazars

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ