Konstantní symboly: co který znamená a proč je už nepotřebujeme?

23.06.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Konstantní symbol je v dnešní době už pomalu přežitek dob minulých. To políčko sice v internetovém bankovnictví najdete, ale nejspíš ho moc často nepoužijete. Maximálně tak při placení daní. Přitom dříve bylo nutné konstantní symbol vždy vyplnit, sloužil totiž k určení důvodu platby. A když jste nevěděli, tak 0558 se hodilo znát. Co je tohle za číslo a jaké jsou další konstantní symboly?

Konstantní symbol je (spíše bylo) maximálně desetimístné číslo, které sloužilo jako identifikátor platby. Konstantní symbol se dříve používal pro identifikaci platby, ať už při bankovním převodu, nebo při vyplňování složenky. Konstantní symboly není v dnešní době nutné uvádět, ale můžete si všimnout políčka konstantního symbolu při vyplňování formuláře v internetovém bankovnictví nebo při vypisování složenky. Dříve bylo používání konstantních symbolů povinné, jejich používání umožňovalo lepší identifikaci plateb.

Povinnost používání konstantních symbolů byla výrazně omezena v roce 2004, od kdy bylo nutné konstantní symbol používat v přesně vyjmenovaných situacích, například při platebním styku mezi tuzemcem a cizozemcem a při platbách v cizí měně. Konstantní symbol bylo také nutno používat při platbách příjmových i výdajových do státního rozpočtu. V uvedených případech konstantní symbol sloužil víceméně jako pomůcka pro účetnictví, při vykazování platební bilance České republiky, nebo při rozlišení účetních kategorií státního rozpočtu.

V roce 2011 pak byla povinnost používání konstantních symbolů zcela zrušena, a v dnešní době tak žádný právní předpis neukládá povinnost používání konstantních symbolů při realizaci plateb. S jeho uvedením se setkáte jen zřídka, například při zadávání platby různých daní do státního rozpočtu, mezi nejčastěji používané konstantní symboly tak dnes patří tyto:

  • 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
  • 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
  • 0001– při hotovostní platbě daňovou složenkou

V dnešní době tak platí, že konstantní symbol při zadávání platby nemusíte udávat, vyplňuje se pouze při platbě daní. Navíc existují konstantní symboly, které máte dokonce zakázáno používat.

Zakázané konstantní symboly

Některé konstantní symboly jsou určeny pouze pro použití bankami a jsou zakázány pro uvádění v běžném platebním styku mezi klienty. Konstantní symbol jako takový pro zpracování platby nemusíte uvádět, jeho nepřítomnost nijak neohrozí provedení platby. Pokud ale do kolonky vyplníte jeden z těchto zákazných konstantních symbolů, tak platba nebude vůbec zpracována. Jako běžný klient banky tak nesmíte používat tato čísla jako konstantní symbol: 5, 6, 51, 1178, 2178, 3178.

5

Opravné zaúčtování

6

Neexistující účet

51

Platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí

1178

Platby platební kartou

2178

Platby soukromým šekem

3178

Platby bankovním šekem

Co je součástí konstantního symbolu

Konstantní symbol jako číslo je možné rozebrat na jednotlivé číslice. Začátek, tedy první trojčíslí, tvoří druh platby a důvod, proč je vlastně platba prováděna a za co platíte. Platíte tak například za zboží s 000x, platíte splátky s 016x, platíte dávky sociálního zabezpečení s 093x, prodáváte cenné papíry s 305x a dostáváte sociální podporu s konstantním symbolem 771x.

Poslední číslice pak značí, jaká je to platba. Například jestli hotovostní, nebo bezhotovostní. Přehled posledních číslic najdete v tabulce.

xxx0

platby podle zvláštních dispozic bank

xxx1

platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (pouze pro banky)

xxx2

úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům

xxx3

skládání a vybírání hotovostí u jiné banky

xxx4

přednostní platby

xxx5

opravné zúčtování (pouze pro banky)

xxx6

dobropisy (vratky) na platby běžného roku

xxx7

dobropisy (vratky) na platby minulého roku

xxx8

ostatní bezhotovostní platby

xxx9

hotovostní platby


Přehled historicky v domácím styku nejčastěji používaných konstantních symbolů (prvních tří čislic) pak najdete níže.

000x  

platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10x, 80x)

002x  

platby za dodávky investiční povahy

003x  

prostředky na mzdy

005x  

penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce

006x  

převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady

007x  

tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování

010x  

platby za zemědělské výrobky

011x  

odvody příspěvkových organizací

013x  

srážky z mezd

014x  

srážka daně z úroků

015x  

hospodářsko-operativní výdaje

016x  

splátky úvěrů a půjček

017x  

tržby za poskytnuté služby

025x  

platby v Kč určené k úhradám do zahraničí

027x  

vklady na účty zemědělských družstev

030x  

platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X)

035x  

hotovostní platba na poště

037x  

ostatní příjmy

040x  

platby za přepravné

041x  

odvody vedlejších hospodářství

045x  

hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev

047x  

vrácené mzdy

055x  

finanční platby ostatní

057x  

vrácené hotovosti na nákup

085x  

přechodně poskytnuté půjčky

093x  

dávky sociálního zabezpečení

095x  

dotace poštám

096x  

ostatní převody

114x  

běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek

131x  

místní poplatky

137x  

vklady obyvatel

151x  

převody prostředků účelově určených

155x  

výplaty z vkladů obyvatelstva

175x  

zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty

181x  

převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely

195x  

dotace bankám

197x  

odvody pošt

205x  

nákup cenných papírů

209x  

nákup cenných papírů

214x  

platby doměrků

251x  

příjmy z činnosti lékárenské služby

255x  

úhrady pojistných plnění pojišťovnami

261x  

příjmy od obyvatelstva

269x  

devizové operace nákup

271x  

příjmy od organizací

297x  

odvody bank

301x  

příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol

305x  

prodej cenných papírů

309x  

prodej cenných papírů

314x  

platby příslušenství

321x  

příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví

351x  

lázeňský poplatek

355x  

platby penzijním fondům od zaměstnavatele

355x  

platby pojistného pojišťovnám

361x  

pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady

369x  

devizové operace prodej

371x  

sankční poplatky

405x  

proplacení výnosů z cenných papírů

409x  

proplacení výnosů z cenných papírů

414x  

vratky ve prospěch účtů daňových subjektů

421x  

příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku

431x  

ostatní a nahodilé příjmy

451x  

příspěvky vedlejším hospodářstvím

461x  

příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz

471x  

příspěvky občanským sdružením

481x  

dotace církvím a náboženským společnostem

491x  

příspěvky a dary mezinárodním organizacím

501x  

dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice

514x  

převody prostředků mezi účty správců daní

531x  

ostatní příspěvky

551x  

dotace provozní

561x  

dotace na investice

614x  

silniční daň placená celnímu orgánu

641x  

ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu

711x  

dotace na investiční výstavbu ze státních fondů

714x  

poplatky placené celnímu orgánu

721x  

dotace okresním úřadům a obcím

751x  

vztahy státního rozpočtu k bance

761x  

dávky sociálního zabezpečení

771x  

státní sociální podpora

814x  

ostatní platby daní, poplatků a odvodů

911x  

finanční zúčtování

914x  

zrušené dávky placené celnímu orgánu

961x  

vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě

981x  

mimořádné odvody v průběhu roku

991x  

účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy


Speciální konstantní symboly

Další konstantní symboly byly vyhrazeny ještě pro platby mezi tuzemci a cizozemci. V takovém případě pak první číslice značí to, zda jde o úhradu z podnětu tuzemce (konstantní symbol začíná 1xxx) nebo cizozemce (konstantní symbol začíná 2xxx). Třídy těchto speciálních konstantních symbolů jsou následující:

M908

zboží - platební tituly 120, 122

M008

zboží - platební tituly 110, 112, 130, 132, 135, 190, 195

M408

doprava - platební tituly 210-224, 226, 233, 235, 239

M508

cestovní ruch - platební tituly 260, 262, 265, 270, 272, 275, 280, 282, 285, 295

M608

stavební a montážní práce - platební tituly 315, 318

M708

právní, účetní a poradenské služby - platební tituly 345, 346, 347

M188

nájemné - platební tituly 348, 352

M388

zahraniční diplomatická zastoupení v ČR - platební titul 371

M308

reklama - platební titul 340

M488

ostatní služby - platební tituly 310-312, 320, 325-328, 330, 332, 335, 355, 360, 361, 365, 368-370, 375, 376, 378, 380, 382, 384-388, 390, 395, 397

M588

výnosy z přímých portfoliových investic - platební tituly 510, 520

M888

úroky z portfoliových investic - platební titul 532

M808

ostatní výnosy - platební tituly 530, 535, 538, 540, 550

M068

převody - platební tituly 610, 410, 412

M088

jiné převody - platební tituly 612, 615, 618, 620, 622, 625, 628, 630, 632, 635, 640, 650, 652, 653

M968

transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí - platební tituly 710, 712, 715, 718, 720, 722, 725, 735, 740, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 760, 762, 770, 790

M288

přímé a portfoliové investice - platební tituly 810, 818

M688

portfoliové investice - dluhové cenné papíry - platební tituly 820, 822

M598

osobní transakce s finančními pasivy - platební tituly 812, 815, 825, 840, 842, 845, 848, 850, 852, 855, 862, 890

M988

nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku - platební titul 835

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: Spotřebitel