Nejste si jisti, kdo je vaším věřitelem? Plnit dluh lze i složením do soudní úschovy.

08.08.2018 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Váš věřitel zemřel a vy nevíte, komu máte splácet dluh? Pokud si nejste jistí, podívejte se s námi na možnost náhradního plnění.

Nejčastější situací, kdy se podnikatel dostane do pochybností o tom, komu vlastně dluží, jsou případy postoupení a odkupu pohledávek. V situaci, v níž je pochybné, zda je smlouva o postoupení pohledávky platná, a tedy zda je věřitelem postupitel nebo postupník, lze dluh plnit také složením do soudní úschovy.

Jak na náhradní plnění?

Náhradní plnění formou složení finančních prostředků do soudní úschovy upravuje § 1953 zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku. Zákon vymezuje několik podmínek, kdy je soudní úschova umožněna: 

  • Nepřítomnost věřitele
  • Věřitel je neznámý
  • Věřitel odmítl plnění přijmout
  • Dlužník si není jistý, kdo je věřitelem

Aktuálně nový občanský zákoník náhradní plnění připouští také z dalších důležitých příčin na straně věřitele, které však blíže nespecifikuje.

Jak na splácení dluhu do soudní úschovy – náhradní plnění

zdroj: Shutterstock

Nejčastějšími případy při pochybnostech, kdo je vlastně věřitelem, jsou situace, kdy věřitel zemřel a dlužník neví, komu má před ukončením dědického řízení plnit, anebo kdy došlo k postoupení pohledávky a mezi stranami je sporné, zda byla pohledávka postoupena platně. Následně se úhrady dluhu na dlužníkovi domáhá více osob.

Kdy je umožněna soudní úschova?

Pokud je naplněna jedna z podmínek uvedených v § 1953 nového občanského zákoníku, dlužník může dluh platně plnit složením do soudní úschovy. Účinky plnění dluhu má pouze úschova soudní, nikoliv jiné typy úschov, které slouží spíše jako zajištění nebo správa kupní ceny (úschova advokátní, notářská nebo bankovní). Pouze soudní úschova je tedy takzvanou úschovou soluční.

Řízení o soudní úschově se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Složit do soudní úschovy lze peníze, listiny a jiné movité věci, u nichž je to vhodné. V našem případě pak uvažujeme o složení finančního obnosu na účet příslušného soudu.

Řízení lze zahájit pouze na návrh složitele, tedy dlužníka. V případě, kdy by nebyly naplněny podmínky pro soluční úschovu dle § 1953 nového občanského zákoníku, měl by soud návrh na složení finanční částky do soudní úschovy zamítnout.

Představme si tedy, že si dva věřitelé činí nárok na úhradu téže pohledávky. Protože jediným účastníkem řízení je složitel, námitky dvou potenciálních věřitelů, u nichž není jisté, kdo je skutečným věřitelem, nebudou relevantní.

Návrh na přijetí finančního obnosu do soudní úschovy se podává u soudu, v jehož obvodu je místo plnění. Pokud je k zahájení příslušných více soudů, řízení bude vedeno u toho soudu, který jej zahájil jako první. Pokud je tedy dluh splatný na bankovní účet věřitele, bude vybrán příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo banky jednoho nebo druhého věřitele.

Jak na návrh na přijetí peněz do soluční úschovy

V návrhu na přijetí finančního obnosu do soluční úschovy je třeba uvést, z jakého důvodu má složitel pochybnosti o tom, kdo je jeho věřitelem. V tomto návrhu také složitel označí všechny potenciální příjemce, kteří vedou o předmět úschovy spor. Od okamžiku právní moci rozhodnutí soudu o přijetí finančního obnosu do úschovy se stávají účastníky řízení také všichni označení příjemci.

V uvedeném řízení není nutné provádět jednání, soud rozhodne o tom, že přijímá finanční prostředky do soudní úschovy usnesením i bez jednání.

V okamžiku složení finančních prostředků na účet soudu pak nastávají pro dlužníka účinky plnění dluhu. Soud vydá předmět úschovy některému z věřitelů, pokud mezi nimi dojde ke shodě, například uzavření dohody o narovnání, anebo jeden z nich vyhraje soudní spor o tom, že mu předmět úschovy náleží.


Čtěte také:

Autor článku

Veronika Hejná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY