Jaké doklady vyřídit při bourání starého domu?

19.07.2019 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jaké doklady vyřídit před a po demolici? Kdy vám bude hrozit pokuta? A které úřady musíte kontaktovat?

Demolice starého domu není jen tak a musíte si před ní vyřídit řadu dokladů, bez nichž nemůžete začít dům bourat.

„Jste vhodný na demolice? Jste jako hrom do police?"

Jaké doklady vyřídit před a po demolici?

Zdroj: Shutterstock

Ohlášení demolice či stavební povolení na demolici?

Nejdříve si ujasněte, zdali potřebujete pouze ohlášení demolice, nebo bude nutné mít k demolici stavební povolení. Obecně platí, že to, co jste stavěli bez ohlášení či povolení, tak můžete i zbourat bez povolení či ohlášení.

Ovšem na bourání domů, garáží a dalších objektů bude nutno stavební povolení. A k tomu musíte vyplnit žádost o demolici a doložit dokumentaci (povolení od sousedů, plány bourané stavby, pasport). U větších staveb je nutno doložit i projekt demolice. Pokud je vyžadováno stavební povolení, tak bourání musí provést specializovaná firma, která vám vystaví potvrzení (při bourání svépomocí prohlášení stavbyvedoucího a doklad o jeho kvalifikaci).

Co můžete zbourat bez ohlášení či stavebního povolení

Kůlnu na nářadí, nízký plot, nadzemní bazén, kurník, holubník, voliéry a další můžete zbourat bez povolení. Opět i zde platí pravidlo o tom, co jste stavěli bez ohlášení či povolení, tak můžete i zbourat bez povolení či ohlášení. Nicméně nejedná se o velké stavby typu domu, či garáže.

Je starý dům zakreslen v katastru nemovitostí?

Jestliže dům, který chcete zbourat, není zakreslen a nemá plány, tak jej musíte před samotnou žádostí o demolici nechat zaměřit, zakreslit a vypracovat zjednodušenou dokumentaci stavby. Musíte tedy stavbu zlegalizovat a nechat si vystavit pasport stavby (ale může se jednat například i o pasport studny a dalších objektů).

Cena se většinou pohybuje na základě rozlohy stávajícího domu, počítejte s náklady kolem 5 000 Kč, ale mohou být i vyšší.

Jestliže je ve starém domě škodlivý či nebezpečný materiál (azbest apod.), tak jeho likvidaci musíte ohlásit a následně postupovat dle legislativy. 

Například zmíněný azbest musí vždy likvidovat certifikovaná společnost. Jiná forma odstranění je ilegální a hrozí vám za ni pokuta.

Žádost o demolici

Žádost o demolici (Žádost o povolení odstranění stavby) je úřední dokument, který budete posílat stavebnímu úřadu, který následně schválí či zamítne bourání objektu.

Jestliže je ohlášení úplné a nejsou v něm závažné chyby a jsou splněny veškeré podmínky pro udělení souhlasu, tak stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby obvykle do 30 dnů od dne podání ohlášení (žádosti).

Tato lhůta je ovšem pořádková a musí se vyčkat do té doby, než žadatel (tedy vy) obdrží písemný souhlas. 

Tento souhlas nabývá právní účinnost dnem doručení a vy můžete stavbu začít odstraňovat.

Proti tomuto souhlasu se nedá odvolat, někdo ovšem může podat podnět k přezkumnému řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Dále potřebujete projekt bouracích prací (vyhotoví projektant, investice zhruba 6 000 Kč dle zastavěné plochy domu) a doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí).

Pozor, při neplnění požadovaných povinností, které vám ukládá stavební zákon, vám může být udělena pokuta až do výše 200 000 Kč.

Sousedé

Pro bourání potřebujete přiložit k žádosti o demolici souhlas sousedů, tak všechny sousedy obejděte. Pokud váš pozemek sousedí s obecním, tak souhlasit s demolicí musí rovněž rada obce.

Problém může nastat v tom, že staré domy se často lepily na sebe, a vy tak budete muset vaši zeď sdílenou se sousedem zanechat. Tak s tím dopředu počítejte a při demolici buďte opatrní na danou zeď.

Přeložka elektřiny

O přeložení elektrického vedení musíte žádat dodavatele elektřiny pomocí Žádosti o přeložku, ve které uvedete vaše kontaktní údaje a důvody k přeložení (v tomto případě demolice domu a stavba nového).

K žádosti je nutno doložit ještě 

  • snímek pozemkové mapy s vyznačením dotčené nemovitosti, se zakreslením stávajícího stavu zařízení distribuční soustavy a se zřetelně označenými úseky, které požadujete přeložit.

Tento snímek můžete vyříznout ze stránek katastru nemovitostí a samotné elektrické vedení na domě ještě doložit fotodokumentací s označením vedení.

Tip: Jak najít vaši nemovitost v katastru nemovitostí snadno a rychle?

Pokud máte již projektovou dokumentaci k novému domu, tak ji rovněž můžete přiložit.

Následně vás kontaktuje dodavatel elektřiny a vy se domluvíte na postupu přeložení.

Přeložka elektřiny je velmi nákladná věc, distributor si může naúčtovat na sto až sto padesát tisíc korun.


Čtěte také:

Velká stavební revoluce. Na povolení by se mělo čekat maximálně rok

Kdo psal novelu stavebního zákona?

Kdy nepotřebujete stavební povolení?


Demolice - kam s ním?

Stavební úřad vám schválil demolici domu a nyní k samotné demolici.

Před samotným bouráním musíte mít odpojenou vodu, elektřinu, plyn i kanalizaci a mít odevzdaný elektroměr či plynoměr. Přípojky vody, plynu či kanalizace musí být při demolici i následné nové výstavbě chráněny.

Dopředu si rovněž zajistěte, kam a jak budete jednotlivé typy odpadu odvážet. Tedy pokud vám demolici neprovádí firma, která tyto služby zajišťuje. Nicméně bourání svépomocí je poměrně nenáročné a můžete tímto způsobem ušetřit náklady. Ale dbejte o své zdraví a demolujte s rozvahou a s ochrannými pomůckami.

Řada materiálů se dá recyklovat či jinak využít (cihly, trámy), tak se podívejte, v jakém jsou různé typy materiálů stavu, a znovu je využijte.

Pokud narazíte na nebezpečný odpad, tak jej musí odvést specializovaná firma.

Doklady po demolici?

Po demolici zbývají ještě další dva kroky a to nahlášení úspěšně provedené demolice stavebnímu úřadu.

A poslední krok je odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí  – stavební úřad předá potvrzení o odstranění, které je třeba zanést na příslušný katastrální úřad.

Na konec jen upozorníme na to, abyste měli uschována potvrzení o tom, kam byl uložen váš odpadní materiál a další povolení a potvrzení.

Náklady na demolici jsou různé a většinou se pohybují kolem 150 až 300 tisíc korun. Záleží na mnoha faktorech (jakým způsobem bouráte, materiál, přeložka atp.).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ