Bývalý partner vám neplatí alimenty? Za pár měsíců budete moci žádat o náhradní výživné

20.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Po dlouhých letech dohadů a diskuzí se konečně podařilo protáhnout celým legislativním procesem zákon, který pomůže samoživitelkám a samoživitelům, kterým jejich bývalý partner nijak nepřispívá na děti. Ušlé peníze jim bude moci kompenzovat nová dávka s názvem náhradní výživné.

Zákon o náhradním výživném č. 588/2020 Sb. sice ještě nenabyl účinnosti, ale přesto jej již můžeme najít ve sbírce zákonů. V platnost pak vstoupí od 1. července 2021.

Kdo bude mít nárok na náhradní výživné?

Zažádat o náhradní výživné budou moci samoživitelé a samoživitelky. Příjemcem a oprávněnou osobou je pak nezaopatřené dítě, které má na území ČR trvalý pobyt, popř. trvalý pobyt nemá, pokud splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 2 daného zákona.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Nezaopatřenost dítěte pro změnu definuje zákon o státní sociální podpoře. Vyplývá z něj, že nezaopatřené dítě je jedinec do skončení povinné školní docházky a nejdéle do 26 let věku, jestliže se však soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz nebo není schopen vykonávat výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Nesmí však být v invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Dále je také nezaopatřeným dítětem osoba do 18. roku věku po skončení povinné školní docházky, která je vedena v evidenci na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pro účely nároku na náhradní výživné nelze považovat jako oprávněnou osobu jedince v zařízení pro děti nebo mládež anebo dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb podle jiného právního předpisu.

Náhradní výživné - podmínky nároku, kdy, kde a jak žádat

Zdroj: Shutterstock

 

Podmínky nároku na náhradní výživné

Pokud druhá osoba neplní vůči dítěti vyživovací povinnost, je možné o náhradní výživné zažádat, má to však jeden zásadní háček. A tím je, že samoživitel danou situaci aktivně řeší. K vymožení pohledávek na výživném totiž musí probíhat exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Toto pravidlo však nemusí být uplatněno, pokud byl soud nebo exekuce zastavena pro nemajetnost neplatící osoby v posledních 4 měsících před podáním žádosti anebo v průběhu řízení o nárok na tuto dávku.

Dále také musí mít oprávněná osoba na území ČR bydliště anebo u ní bydliště nebude vyžadováno podobně jako u osob uvedených § 2 odst. 2 písm. a).

Kolik bude náhradní výživní činit?

Náhradní výživné bude činit maximálně 3 000 Kč měsíčně. Předně se ale určí jako rozdíl měsíční částky alimentů určených v exekučním titulu a částečného plnění v příslušném měsíci. Pokud by se plnilo jinak než měsíčně, stanoví se průměr těchto částek. Výše se pak stanovuje na období 4 kalendářních měsíců. Nárok tedy budete muset pravidelně prokazovat.

Dávka bude náležet i za další období, pokud oprávněna osoba nejpozději do konce prvního měsíce dalšího období prokáže výši uhrazeného výživného za předchozí období. Neprokáže-li se však ani do konce posledního kalendářního měsíce čtyřměsíčního období, nárok zaniká.

Jak se dávka vyplácí?

Dávka se bude vyplácet měsíčně, a to v měsíci, který následuje po měsíci, za který náleží. Pokud by mělo být měsíčně nižší než 100 Kč, vyplatí se jednou za 4 měsíce. Náhradní výživné je možné vyplatit na bankovní účet anebo poštovním poukazem.

Kde se bude žádat o náhradní výživné?

O tuto novou sociální dávku budete moci od července 2021 zažádat na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky.

Jak dlouho můžete náhradní výživné čerpat?

Nárok na náhradní výživné zanikne nejpozději po 24 výplatách dávky anebo ve chvíli, kdy dítě přestane být nezaopatřeným.

Čtěte také: 6 nejčastějších otázek ke krizovému ošetřovnému

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY