Jaké samoživitelky budou mít nárok na náhradní výživné od státu?

30.06.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vláda v polovině června schválila tzv. náhradní výživné. To má pomoci samoživitelům a hlavně samoživitelkám, kterým druhá strana neplatí alimenty na vyživované děti.

Podle informací na webu Úřadu vlády ČR až 31 % samoživitelů nedostává alimenty na nezaopatřené dítě. Dalších 13 % je pak nedostává pravidelně. Zlepšit finanční situaci samoživitelům by měl zákon o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů. Ten by mohl vstoupit v platnost, pokud projde celým legislativním procesem, od začátku roku 2021.

Důležité informace o náhradním výživném

  • Náhradní výživné bude sociální dávka.
  • Dávku bude vyplácet stát.
  • Určena bude pro samoživitele a samoživitelky, kterým osoba, která má vyživovací povinnost vůči nezaopatřenému dítěti, neplatí alimenty.
  • Dávka bude vyplácena měsíčně až na výjimku.
  • Limitní částka budou 3 000 Kč.
  • Jak zažádat o alimenty?

Podmínky nároku na náhradní výživné a výše dávky

Zdroj: Shutterstock

 

Podmínky nároku na náhradní výživné

Aby měl samoživitel nárok na čerpání náhradního výživného od státu, bude muset dle návrhu zákona splnit hned dvě podmínky:

Osoba, která o dávku žádá, musí mít na území České republiky bydliště dle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Z podmínky jsou pak vyjmuti žadatelé, kteří jsou rodinným příslušníkem osoby, která má nárok na dávku z předpisu EU anebo občana EU nebo EHP za předpokladu, že jsou v ČR zaměstnaní, výdělečně činní anebo jestliže si takové postavení ponechávají a mají právo na rovné zacházení dle předpisů EU.

K vymožení pohledávek na výživném musí probíhat exekuční řízení anebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Pravidlo však neplatí v případě, pokud byla exekuce zastavena pro nemajetnost, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti, v průběhu řízení o nároku na dávku anebo po přiznání dávky.

Jak vysoké bude náhradní výživné?

Částka náhradního výživného se stanoví jako rozdíl měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění v příslušném měsíci. Nejvíce mohou samoživitelé za jeden kalendářní měsíc obdržet 3 000 Kč.

Pokud je však výživné hrazeno jiným způsobem než každý měsíc, pro výpočet výše dávky od státu se bude vycházet z měsíčního průměru těchto částek. Výše náhradního výživného se pak stanoví na období 4 kalendářních měsíců.

Náhradní výživné se bude vyplácet měsíčně vždy následující měsíc po měsíci, za který dávka bude náležet. Nejdříve bude mít oprávněná osoba nárok na výplatu za měsíc, ve kterém podala žádost. Pokud by však nečinilo více než 100 Kč za jeden kalendářní měsíc, bude vypláceno jednou za 4 měsíce. Dávka bude vyplacena buď na účet oprávněné osoby nebo poštovní poukázkou.

Kdo může zažádat o náhradní výživné?

O dávku může zažádat ten samoživitel, kterému výživné nebylo alespoň 4 měsíce zaplaceno s tím, že následně bude každé 4 měsíce dokládat, že k placení výživného osobou, která má vůči nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, stále nedochází. Žádat mohou i osoby, kterým bylo vyplaceno jen částečné plnění ze soudem vyměřené částky.

Pokud však žadatel neprokáže výši uhrazeného výživného anebo to, že nebylo uhrazeno vůbec nejpozději do posledního kalendářního měsíce v období oněch 4 měsíců, nárok na dávku zaniká.

Kde se bude žádat o náhradní výživné?

O náhradní výživné se bude žádat na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky v předepsaném tiskopise. Ten bude zveřejněn na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. K dispozici by pak měl být i na úřadu.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY