Jak probíhá valná hromada a schvalování účetní závěrky?

21.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Do konce června jste museli mít schválenou účetní závěrku. Jak takové schvalování pro ty, co nevědí, probíhá a kdo se ho musí účastnit?

Účetní závěrka musela být projednána do čtvrtka 30. června 2022. Schválit ji musela valná hromada. Její průběh a vyplývající povinnosti jsme uvedli v našem článku.

Dozvíte se:

Kdo se účastní valné hromady?

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Kromě jednatele se jí účastní společníci a případně i akcionáři. Vždy se navíc určí předseda a zapisovatel. Pokud by nebyl zvolen předseda, hromadu bude vždy řídit svolavatel.

Účastnit se mohou také další osoby, které byly ze strany společnosti přizvány (může se jednat o experty z různých oblastí). Novela zákona o obchodních korporacích přinesla možnost účasti další osoby společně se společníkem (společenská smlouva může tuto možnost zcela vyloučit nebo povolit vyšší počet osob doprovázejících společníky).

Pokud by se pak někdo nemohl dostavit osobně, je možné jiné osobě udělit plnou moc k zastoupení. Nicméně pokud to společenská smlouva dovoluje, valná hromada může probíhat bez osobní přítomnosti alternativními formami, a to například online formou videokonference nebo písemně, tzv. per rollam, což je v praxi poměrně hojně využívaný institut.

Čtěte také: Co obsahuje účetní závěrka a jak se liší požadovaný rozsah u jednotlivých firem?

Jak probíhá valná hromada?

Jednotlivé body programu se projednávají podle pořadí. Předseda vždy přednese návrh rozhodnutí valné hromady, společníci potom hlasují pro jeho přijetí, příp. proti přijetí, nebo se mohou zdržet hlasovaní. Standardně se tak schvaluje, jakým způsobem bude naloženo s hospodářským výsledkem za dané účetní období. Společníci nebo akcionáři dále mohou rozhodovat také o rozdělení podílu na zisku.

Čtěte také: Jaké účetní operace mají dopad do dalšího období?

Účetní závěrka a schvalování: průběh valné hromady

Zdroj: Depositphotos

Jak probíhá schvalování účetní závěrky?

O schválení se také rozhoduje prostřednictvím hlasování. Dostačující je souhlas nadpoloviční většiny přítomných společníků, pokud společenská smlouva nestanovila jinak. O proběhlé valné hromadě se pořizuje zápis, jehož přílohu tvoří listina přítomných osob, které se účastnily.

Specifickým případem je schvalování účetní závěrky u společnosti, která je auditovaná. V tomto případě se schvaluje nad rámec účetní závěrky také výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o vztazích, tyto dokumenty musí být ověřené auditorem. Bodem jednání valné hromady také bývá určení auditora na následující účetní období.

Dále se musí vyhotovit také zpráva o vztazích. Povinnost se vztahuje nejen na společnosti, které jsou auditované, ale také na společnosti, které jsou v rámci korporátních struktur ovládanými osobami. Zpráva o vztazích je také projednána na valné hromadě a následně založená do sbírky listin.

Čtěte také: Jak se zveřejňuje účetní závěrka?

Jak postupovat po schválení závěrky?

Po schválení účetní závěrky musí společnost účetní závěrku založit (u auditované společnosti také výroční zprávu a zprávu auditora) do sbírky listin obchodního rejstříku. K založení musí dojít ve lhůtě 30 dnů od konání valné hromady (nově je možné požádat finanční úřad společně s daňovým přiznáním o zaslání do sbírky listin).

„Doporučujeme na tuto povinnost nezapomenout a účetní závěrku do sbírky listin založit. Rejstříkový soud může přistoupit k sankcím za nezveřejnění. V praxi rejstříkový soud nejprve vyzve k doplnění a určí lhůtu, ve které má společnost splnit povinnost. V případě, kdy by byla společnost nečinná, rejstříkový soud uplatní sankce (pokuta až do výše 100 000,- Kč, u dlouhodobé nečinnosti může rozhodnout o zrušení společnosti),“ vysvětluje Linda Kolaříková z právní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL.

Co když není zapsán skutečný majitel?

V souvislosti s blížícími se valnými hromadami nemůžeme opomenout zmínit důležitost řádně zapsaného skutečného majitele společnosti v evidenci skutečných majitelů. Pokud skutečný majitel společnosti nebude zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí valná hromada / jediný společník vykonávat hlasovací právo, takové rozhodnutí by bylo neplatné. Není možné rozhodnout o výplatě podílu na zisku, právo na nevyplacený podíl na zisku pak zaniká s koncem účetního období.

Čtěte také: Kdy je možné vyplatit ze společnosti s ručením omezeným podíl na zisku?

Zdroj: Linda Kolaříková a Jana Sedláková z advokátní kanceláře Sedlakova Legal

Štítky:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ