Jak na zisky z prodeje movitých věcí nahlíží zákon o daních

27.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Prodali jste minulý rok auto nebo třeba hodně cennou starožitnost? Musíte příjem z prodeje zdanit, nebo si všechny peníze můžete nechat?

Obvykle se v čase podávání daňových přiznání diskutuje o zdaňování příjmu z prodeje nemovité věci. My dnes uděláme výjimku a podíváme se na to, jak a za jakých okolností je nutné zdanit zisk z prodeje movité věci. I o tom pojednává zákon České národní rady č. 586/1995 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daní se příjem z prodeje movitých věcí?

To, zda se zisk z prodeje movitých věcí zdaňuje, závisí na tom, zda ho prodala fyzická osoba, nebo byl zařazen do obchodního majetku osoby právnické.

Pokud prodej uskutečnila fyzická osoba, daň z příjmu se na získaný příjem ve většině běžných případů vztahovat nebude. Neplatí to podle § 4 odst. 1. písm. c (ZDP) v situaci, kdy se jedná o prodej cenného papíru a dále také motorového vozidla, letadla nebo lodě, když doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhla 1 rok.

Vše upřesňuje ještě § 26, kde se dozvíte, že za hmotný majetek můžeme považovat samostatné hmotné movité věci nebo soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena byla vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok.

U movité věci, která před prodejem spadala do obchodního majetku, osvobození od daně neplatí, pokud do něj movitá věc je, nebo byla v období 5 let před prodejem zahrnuta.

Čtěte také: Prodali jste dům? Jak danit prodej a kdy ho musíte dát do daňového přiznání

Zdanění příjmu z prodeje movité věci, majetků, cenného papíru

Zdroj: Pixabay

 

Co všechno se řadí mezi movité věci?

Movitý majetek je v podstatně věc, kterou můžete fyzicky přenést na jiné místo. Podle nového občanského zákoníku sem spadá tedy vše, co nelze definovat jako nemovitost. Jako příklady můžeme uvést právě zmíněná motorová vozidla, lodě a letadla, ale i umělecké předměty, starožitnosti, šperky, elektroniku nebo výrobní zařízení.

Důležité je však vědět, že mezi movité věci patří i věci nehmotné, jako jsou třeba majetková práva.

Za movitou a zároveň i hmotnou věc se pak z hlediska zákona dále považuje i

  • živé zvíře,
  • část lidského těla a
  • ovladatelná přírodní síla, se kterou se obchoduje.

Čtěte také: Kdo bude letos platit daň z příjmů vyšší než 15 %?

Kdy je prodej cenného papíru osvobozen od daně?

Zisky z prodeje cenného papíru, resp. z úplatného převodu jsou od daně osvobozeny, jestliže jejich úhrn u jednoho poplatníka nepřesáhne 100 000 Kč ve zdaňovacím období. Stejná částka navíc platí i u příjmů z podílu připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu.

Dále také platí, že příjem z prodeje cenného papíru je od daně osvobozen, pokud je splněn tříletý časový test, resp. pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne délku 3 let. Stejný časový limit platí i u podílových listů při zrušení podílového fondu. V obou případech se doba zkracuje o dobu, po kterou podílové listy vlastnil zůstavitel, jestliže byly nabyty dědictvím apod.

Nicméně osvobození se nevztahuje na příjmy z kapitálového majetku a na zisky z prodeje cenných papírů anebo podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, jestliže byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plynul příjem ze samostatné činnosti. Pokud by se mělo jednat o kmenový list, doba činí 5 let.

Jak se daní příjem z prodeje movité věci?

U prodeje nemovitého majetku se bude danit zisk ponížený o výdaje spojené s prodejem a o částku, za kterou jej prodejce původně získal. U prodeje cenného papíru se budou danit pouze získané úroky.

Tyto zisky se pak zdaní prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Podle ZDP se bude jednat o tzv. ostatní příjmy.

Na rozdíl nebo úroky se bude vztahovat klasická 15% sazba daně z příjmů, při překročení ročního limitu pak 23% sazba.

Čtěte také: Jak se daní příjmy z kapitálového majetku

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 53 krát