S životním a existenčním minimem vzrostla i mimořádná okamžitá pomoc

17.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pokud potřebujete jednorázovou finanční injekci při nenadálé události, může vám pomoci mimořádná okamžitá pomoc. Jak je vysoká a na co ji lze čerpat?

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou hmotné nouze a tudíž ji rozebírá zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. Slouží především k uhrazení nenadálého a nečekaného výdaje, vždy ale za předpokladu, že se jednotlivec nebo rodina nachází v situaci, kdy má nedostatečné příjmy na to, aby došlo k zabezpečení základních životních potřeb.

Dozvíte se:

Jaká specifika má dávka?

Předně je nutné vědět, že se jedná o dávku jednorázovou a pouze v odůvodněných případech ji lze poskytnout opakovaně. Kromě podmínky hmotné nouze na ni vzniká nárok tehdy, pokud se daná osoba nebo rodina ocitne v některé z šesti sociálních situací, které jsou uvedeny v zákoně. Onen nenadálý výdaj musí být jasně specifikován v žádosti a platí, že by až na výjimky neměl být předem uhrazen.

Dávku nelze přiznat kvůli úhradě na léky, zdravotnické zákroky, kompenzační pomůcky a jejich opravu. Žadatel může mít současně nárok na MOP a jiné opakující se dávky, např. na doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí.

Čtěte také: Jaké máme dávky hmotné nouze?

Mimořádná okamžitá pomoc 2022: formulář, částka

Zdroj: Depositphotos

 

V jakých situacích je možné žádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Výše dávky je závislá na konkrétní situaci, ale i na částkách životního a existenčního minima. Obě částky se navíc od 1. července zvýšily. Životní minimum vzrostlo z 4250 Kč na 4620 Kč. Existenční minimum původně činilo 2740 Kč a navýšilo se na 2980 Kč.

1. Újma na zdraví

Pokud kvůli nedostatku financí hrozí vážná újma na zdraví a daná osoba nesplňuje nárok na příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, dostane částku do výše existenčního minima, u nezaopatřených dětí půjde o částku do minima životního s tím, že

  • u dětí do 6 let činí 2360 Kč,
  • u dětí od 6 do 15 let 2900 Kč,
  • u dětí od 15 do 26 let 3320 Kč.

2. Živelná pohroma nebo havárie

Povodeň, vichřice, tornádo, zemětřesení anebo také požár a průmyslová havárie, to jsou všechno nenadálé události, které postihují sociální a majetkové poměry. Maximální výše dávky může činit až 15násobek životního minima, čili 69 300 Kč. Ve výjimečných situacích můžete získat až 20násobek, tj. 92 400 Kč.

3. Úhrada nezbytného jednorázového výdaje

Může jít o nedoplatek na energiích, zaplacení správního poplatku anebo na úhradu jízdného nebo noclehu. Částka je až do výše onoho výdaje s ohledem na majetkovou a příjmovou situaci.

Čtěte také: Jak zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc kvůli drahým energiím?

4. Úhrada nebo oprava předmětů nezbytných pro domácnost

Jedná se samozřejmě o věci dlouhodobé potřeby, např. o pračku nebo lednici. Vždy se však bude hledat co nejlevnější možná cesta, a to právě oprava, nákup z druhé ruky, charita.

Získat lze až 10násobek životního minima, tedy 46 200 Kč.

5. Úhrada vzdělání, kroužků a školních pomůcek

Týká se to celkově zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. MOP lze poskytnou až do částky konkrétního nákladu, nejvýše však do 10násobku životního minima, čili do 46 200 Kč.

6. Když hrozí sociální vyloučení

Sociální vyloučení hrozí osobám propuštěným z vazby, výkonu trestu odnětí svobody, psychiatrické léčebny, léčebny závislostí nebo třeba školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

Patří sem také osoby bez přístřeší anebo ty, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiných osob, a děti, kterým na základě nabytí zletilosti skončila pěstounská péče.

Dávka bude do výše 1000 Kč a je ji možné přiznat opakovaně i v jednom měsíci. Součet částek však v jednom kalendářním roce nesmí činit více než 4násobek životního minima, čili 18 480 Kč.

Jak o okamžitou pomoc zažádat?

Formulář žádosti o MOP najdete volně ke stažení na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále budete ještě potřebovat tyto tiskopisy:

  • doklad o výši měsíčních příjmů,
  • celkové sociální a majetkové poměry,
  • ostatní společně posuzované osoby,
  • potvrzení o studiu.

V některých případech také využijete i formulář Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem. Veškeré zmíněné tiskopisy naleznete také na portálu MPSV.

Kde podat žádost?

Žádost včetně dalších dokladů budete podávat na krajské pobočce Úřadu práce ČR v obvodu, kde bydlíte nebo se skutečně zdržujete. Pokud by došlo k nenadálé situaci, pro kterou je mimořádná okamžitá pomoc žádána mimo obvod pobočky ÚP, kde bydlíte anebo se skutečně zdržujete, žádost podáte na úřadu v onom obvodu.

Čtěte také: Jaké další dávky ještě ovlivňuje životní minimum?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY