Kdo a kdy musí vrátit výživné, které dostal?

10.06.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Proč je snazší dosáhnout zvýšení výživného pro dítě než jeho snížení? Kdy soud výjimečně sníží výživné pro dítě? A kdy k tomu může být rozhodnuto i o vrácení již zaplaceného výživného?

Velmi často se píše o problematice zvyšování výživného a jak postupovat třeba v případě rozšíření potřeb oprávněného dítěte z důvodu jeho vyššího věku nebo nového studia. Jak se ale vypořádat s otázkou snižování výživného pro dítě a jeho případného vrácení? 

Placení výživného na dítě je dlouhodobější záležitostí, a tak může po vydání a právní moci soudního rozhodnutí dojít k řadě změn v rozhodných skutečnostech, a to jak na straně oprávněného dítěte, tak na straně povinného rodiče.

U oprávněného dítěte může dojít zejména ke zvýšení potřeb s ohledem na přibývající věk. Na straně povinného rodiče může dojít ke změně v příjmech a majetkových poměrech. A to jak jejich navýšení, například v důsledku povýšení rodiče na lépe placenou práci, získání dědictví apod., tak i k nezaviněnému poklesu příjmů v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti, vzniku dalších vyživovacích povinností, onemocnění či invalidity. Ke snížení výživného z důvodů na straně rodiče totiž může vést jen nezaviněné snížení jeho příjmů.

Dosáhnout zvýšení výživného na návrh dítěte, resp. jeho druhého rodiče je mnohem snazší než dosáhnout jeho snížení na návrh povinného rodiče. Pokud od posledního rozhodování soudu uplynuly alespoň dva roky, nebo došlo k jiné změně poměrů odůvodňující zvýšení výživného, v praxi soud zpravidla konstatuje naplnění předpokladů pro nové posouzení a výživné většinou zvýší. Ohledně snižování výživného je situace mnohem složitější. Soudy k tomu přistupují velmi obezřetně a důvody pro snížení, tvrzené povinným rodičem v žalobě, podrobují pečlivému zkoumání.

Zdroj: Depositphotos

Kdy je důvodem snížení výživného situace na straně dítěte, a ne dlouhodobě zhoršené poměry rodiče

Nejedná-li se o změny pouze krátkodobého charakteru, může být rozhodnuto o snížení výše výživného. Snižování výživného je tedy výjimečné a přichází v úvahu především v důsledku zhoršení příjmových a majetkových poměrů na straně povinného rodiče. Soud však ke snížení výživného přistoupí pouze tehdy, je-li pokles v příjmech povinného rodiče jednak výrazný a jednak dlouhodobý a došlo-li k němu bez zavinění povinného rodiče, přičemž tento nemá možnost pokles kompenzovat z jiných zdrojů. 

Důvody pro snížení výživného na straně oprávněného dítěte mohou spočívat např. v situaci, kdy součástí platby alimentů byl i příspěvek rodiče na školné za studium soukromé školy, jestliže dítě studium ukončilo, ať už úspěšně, nebo předčasně s neúspěchem.

Tip: Kolik by mělo vaše dítě dostat na výživném?

Je nutno počítat s tím, že než dojde ke snížení výživného, bude to trvat i delší dobu

Soudy však nerozhodují rychle, nadto často rozhoduje nejprve soud prvního stupně, pak ještě soud odvolací, a tak od návrhu na snížení výživného do finálního rozhodnutí o něm uplyne i delší čas.

Soudy se však musejí zabývat nejen aktuální situací povinného (rodiče) a oprávněného (dítěte) v době rozhodování, ale i stavem věcí, které tu byly v době, kdy byl podán návrh na snížení výživného a situací v mezidobí. Jde-li o stanovení výživného nebo jeho zvýšení pro dítě, pak mohou jít soudy dokonce i do minulosti a přiznat výživné nebo zvýšit výživné i zpětně, a to až 3 roky před podáním návrhu na určení výživného, pokud je stanovováno poprvé, nebo před podáním návrhu na zvýšení výživného.

Teoreticky by obdobně mohlo dojít i ke snížení výživného zpětně, pokud je delší prodleva mezi tím, kdy k tomu nastaly důvody a kdy rodič teprve podal soudu příslušný návrh.

 

O snížení výživného je tak rozhodováno mnohdy s velkým časovým odstupem od vzniku důvodu ke snížení výživného a od podání návrhu (žaloby) na snížení výživného. Předběžné opatření (dočasné rozhodnutí soudu) ukládající snížení výživného (aby mohlo být výživné sníženo z důvodu finanční tísně rodiče v podstatě ihned, přičemž s definitivní platností věc vyřeší až finální rozhodnutí soudu) soudy až na zcela ojedinělé výjimky vydávat nechtějí. (Takové předběžné opatření, stejně jako předběžná vykonatelnost rozsudku, protože právní moc a vykonatelnost rozsudku může zdržet a oddálit odvolání, se v praxi používá zásadně jen při zvyšování výživného.)

Tip: Kdo neprokáže, kolik opravdu bere, tomu soud vyměří výživné pro dítě z příjmu 121 500 Kč

Spotřebované výživné se nevrací. Koho tato známá zásada chrání a koho ne?

Dojde-li ke snížení výživného pro nezletilé děti (ve věku do 18 let), pak platí zásada, že spotřebované výživné, tedy výživné, které již bylo zaplaceno, se nevrací. Ovšem platí to jen ohledně výživného pro nezletilé dítě, nikoliv u výživného pro zletilé dítě (ve věku od 18. roku věku výše) nebo u jiných typů vyživovací povinnosti, např. pro rozvedeného manžela. Nezletilému proto nemůže být uložena povinnost vrátit výživné, příp. jeho část, které mu již bylo vyplaceno.

Jestliže však dojde ke snížení výživného pro dítě zletilé, může povinný rodič vzniklý přeplatek na oprávněném dítěti požadovat zpět, neboť se jedná o bezdůvodné obohacení. Zletilé dítě pak vrací rozdíl mezi původním a sníženým výživným za dobu od podání návrhu na snížení výživného.


Čtěte také:

Vyplácení náhradního výživného stát prodlouží. Komu bude náležet?

Poslední milostivé léto je zaměřené na dluhy na zdravotním pojištění. Řadě lidí ale nepomůže

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: Spotřebitel