Jaká legislativa nájemné upravuje?

Vedle práva vlastnického je nájem nejrozšířenější formou bydlení. V legislativní terminologii jde o právní důvod k bydlení, ve kterém nájemce odvozuje své právo byt užívat od práva vlastníka domu (bytu). Každý má svá práva, ale i povinnosti. Nejinak je tomu i v případě pronajímatele a nájemce.

Pronajímatelem může být nejen fyzická, ale i právnická osoba, jako např. družstvo či obchodní společnost, obec či stát. Pronajímatelem nemusí být pouze jedna osoba, může jít o společný nájem. A jaká práva a povinnosti přisuzuje česká legislativa pronajimateli?

Práva pronajímatele

 • požadovat řádné a včasné placení nájemného, příp. požadovat poplatek z prodlení za opožděné plnění;
 • požadovat, aby nájemce prováděl drobné opravy a běžnou údržbu bytu na svoje náklady;
 • dát nájemci výpověď ze zákonem stanovených důvodů.

Povinnosti pronajímatele

 • předat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (resp. v případě nezpůsobilosti tak může učinit pouze se souhlasem nájemce);
 • zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu,
 • platit daně z pronájmu nemovitosti.
Problematiku nájemného a nájemní smlouvy, stejně jako ukončení nájmu řeší Občanský zákoník, konkrétně Hlava 7 a § 663 - § 723. Práva a povinnosti protistrany, tj. nájemce, lze vymezit v rámci smlouvy o nájmu bytu, popř. stanovami družstva v případě družstevních bytů:

Práva nájemce

 • užívat nejen byt, ale i společné prostory a zařízení domu;
 • požadovat od pronajímatele provedení oprav bytu, které je povinen nést; pronajimatel (v případě neodstranění má nájemce právo na přiměřenou slevu),
 • uzavřít smlouvu o podnájmu či o výměně bytu.

Povinnosti nájemce

 • platit nájemné řádně a včas;
 • provádět drobné opravy a hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu;
 • odstranit závady a poškození, které nájemce způsobil, stejně jako nést; odpovědnost za škodu,
 • zdržet se stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele.

Nové zákony přinesly změny

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změna Občanského zákoníku přinesla do oblasti nájmů, resp. nájemních vztahů určité změny. Některé z nich jsou spojeny s ukončením nájemního vztahu, jako např:
 • v případě nájmu sjednaného v souvislosti s výkonem práce je možné dobu nájmu sjednat na dobu, po kterou bude takový výkon práce probíhat;
 • pronajímatel může při sjednávání nájemní smlouvy požadovat složení kauce za účelem zajištění nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 11 krát


Související články: