Předmět a plátce daně

DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o daň nepřímou, kterou platí zejména koneční spotřebitelé či podnikatelské subjekty nemající nárok na odpočet daně.

Předmět DPH

Předmětem daně je především

  • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
  • poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
  • pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
  • pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,
  • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Zákon definuje např.

  • úplatu jako částku v peněžních prostředcích nebo hodnotu nepeněžitého plnění,
  • daň na výstupu jako daň uplatněnou plátcem za zdanitelné plnění nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění, a
  • nadměrný odpočet jako daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně.

Osoby povinné k dani a registrace

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Je jí i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud ale uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je rovněž skupina podniků, která se registruje k DPH.

Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. U osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo účetnictví vedou dobrovolně, se obratem rozumí výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou většiny plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. U ostatních osob se obratem rozumí příjmy za uskutečněná plnění, opět s výjimkou většiny plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení stanoveného limitu, musí být podána přihláška k registraci. Osoba povinná k dani je pak plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Možná je i dobrovolná registrace, osoba se pak stává plátcem dnem účinnosti, který je uveden na rozhodnutí o registraci.

Pokud obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, je možné registraci zrušit. O zrušení registrace může plátce také požádat, pokud uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Požádat o to je ale možné nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci.

Zdaňovací období a přiznání

Pokud obrat za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí, pokud obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000 000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období se musí podat daňové přiznání elektronicky.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: