Daň silniční od roku 2022

Silniční daň upravuje zákon o silniční dani č. 16/1993 Sb, který novela č. 142/2022 Sb. zjednodušila a snížila počet vozidel podléhající silniční dani.

Předmět daně

Nově je předmětem daně silniční zdanitelné vozidlo. Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.

Již nejsou předmětem daně všechna vozidla používaná k podnikání a všechna vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Nově se silniční daň neplatí u osobních automobilů, autobusů a nákladních vozidel do 12 tun. 

Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo

 • vyřazené z provozu na základě rozhodnutí o žádosti vlastníka zdanitelného vozidla podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (od roku 2024),
 • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • kategorie N podkategorie
  • vozidlo zvláštního určení nebo
  • terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

TIP: Kalkulačka silniční daně od 2022


Osvobození od daně

Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo

 • vybavené zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy, případně doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, pokud jsou tyto skutečnosti zapsány registru silničních vozidel,
 • určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 • kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
 • poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
  • diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
  • poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v registru silničních vozidel označeno jako sanitní nebo záchranářské,
  • Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
  • vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.


Poplatník daně

Poplatníkem daně je ten, kdo 

 • je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v registru silničních vozidel,
 • užívá zdanitelné vozidlo, u něhož je v registru silničních vozidel zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena

a rovněž

 • osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

 

Výpočet daně 

Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla. Výše daně za zdanitelné vozidlo se vypočte jako výše daně (určí se dle kategorie vozidla, počtu náprav a nejvyšší povolené hmotnosti) snížená o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy vozidlo nebylo předmětem daně nebo bylo osvobozeno, a případné slevy za použití vozidla v kombinované dopravě. 

Od roku 2024 se daň za zdanitelné vozidlo se vypočte jako výše daně (určí se dle kategorie vozidla, počtu náprav a nejvyšší povolené hmotnosti) a uplatněné slevy pro toto zdanitelné vozidlo. Pokud zdanitelné vozidlo po část zdaňovacího období není předmětem daně, je osvobozeno nebo je v průběhu zdaňovacího období přestavěno (má vliv na výši daně), vypočte se daň  jako

 • rozdíl úhrnu jedné dvanáctiny výše daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém toto zdanitelné vozidlo je předmětem daně, případně snížený o úhrn jedné dvanáctiny výše daně za každý kalendářní měsíc, kdy je vozidlo osvobozeno, a
 • uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.

Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

TIP: Sazby silniční daně platné od roku 2022

Slevy na dani při použití kombinované dopravy

 • sleva 90 % výše daně - více než 120 jízd 
 • sleva 75 % výše daně - od 91 do 120 jízd
 • sleva 50 % výše daně - od 61 do 90 jízd
 • sleva 25 % výše daně - od 31 do 60 jízd

Kombinovaná doprava je přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače, při které se využije též železniční nebo vnitrozemská vodní doprava.

 

Zdaňovací období a daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím daně silniční je kalendářní rok. Výnos daně silniční je od roku 2024 příjmem Státního rozpočtu (dříve příjmem  Státního fondu dopravní infrastruktury).

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Nově už se neplatí během roku zálohy na silniční daň, ty byly v roce 2022 zrušeny.

Stáhněte si formulář k silniční dani


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát


Související články: