Daň silniční - vymezení

Předmět daně

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. V úvodu vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice jsou předmětem silniční daně vždy.

TIP: Kalkulačka silniční daně

Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena např.:

 • vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla,
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů,
 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu (ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období),
 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení,
 • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon nebo mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla šetrnější k životnímu prostředí (např. vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla nazkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn) a některá další.

Poplatník daně

Poplatník silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, nebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem je rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již jeho provozovateli.

Základ daně

Základem daně je:

 • zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou těch na elektrický pohon,
 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
 • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

Snížení sazby daně

Pokud je poplatníkem zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější.

 Sazba daně se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou určená pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě.

Sazba se také snižuje podle data první registrace vozidla uvedeném v technickém průkazu. Po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba snižuje o 48 %, po dobu následujících 36 měsíců se sazba snižuje o 40 % a po dobu dalších 36 měsíců se sazba snižuje o 25 %. Po 108 kalendářních měsících od data první registrace vozidla končí možnost snížení sazby. Toto snížení je možné použít i u osobních vozidel. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

U vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %.

Daňové přiznání a zálohy na daň

Přiznání k silniční dani za příslušný rok má být podáno na FÚ do konce ledna následujícího roku.

Tip: Přiznání k dani silniční je možno za rok 2020 podat později. 

Během roku platí daňoví poplatníci zálohy k dani. Od daňové povinnosti se tedy odečtou zaplacené zálohy a případný nedoplatek se uhradí současně s daňovým přiznáním za příslušný rok.

Termíny pro zálohy na silniční dani jsou:

 • do 15. dubna za I. čtvrtletí roku
 • do 15. července za II. čtvrtletí roku
 • do 15. října za III. čtvrtletí roku
 • do 15. prosince za říjen a listopad daného roku

Více o platbě daní najdete v sekci Daňový kalendář.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát


Související články: