Sociální pojištění u zaměstnanců 2024

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec.

Sociální pojištění zahrnuje:

 • pojistné na nemocenské pojištění
 • pojistné na důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Z čeho se počítá pojistné na sociální pojištění

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo jen na důchodovém pojištění (plnění v peněžní i nepeněžní formě a výhody poskytnuté zaměstnavatelem).

Do základu se naopak nezahrnují:

 • náhrada škody podle zákoníku práce,
 • odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů,
 • věrnostní přídavek horníků,
 • odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
 • jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
 • plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání.

Sazby pojistného na sociální pojištění

Konsolidační balíček nově zavádí od roku 2024  nemocenské pojištění placené zaměstnanci ve výši 0,6 %. Nově tak  zaměstnanci budou na sociální pojištění platit celkem 7,1 % (6,5 % důchodové pojištění + 0,6 % nemocenské pojištění).

Sazby pojistného činí:

 

2012 -
červen 2019

od července
2019
od ledna 2024
Zaměstnanec celkem 6,5 % 6,5 % 7,1 %
 - Nemocenské pojištění 0 % 0 % 0,6 %
 - Důchodové pojištění 6,5 % 6,5 % 6,5 %
 - Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 % 0 % 0 %
Zaměstnavatel celkem 25 % 24,8 % 24,8 %
 - Nemocenské pojištění 2,3 % 2,1 % 2,1 %
 - Důchodové pojištění 21,5 % 21,5 % 21,5 %
 - Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 1,2 % 1,2 %


S účinností od 1. 1. 2015 dochází v zákoně č. 589/1992 Sb. ke změně v § 7, který upravuje sazby pojistného. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného polovinu zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Maximální vyměřovací základ 2024

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem. Od roku 2012 dochází ke změně u maximálního vyměřovacího základu, který již nečiní 72násobek průměrné mzdy, ale pouze 48násobek průměrné mzdy. Maximální roční vyměřovací základ pro rok 2023 je stanoven částkou 1 935 552 Kč a pro rok 2024 se zvyšuje na 2 110 416 Kč.

Vývoj maximálního ročního vyměřovacího základu
Rok Vyměřovací základ
2024 2 110 416 
2023 1 935 552 Kč
2022 1 867 728 Kč
2021 1 701 168 Kč
2020 1 672 080 Kč
2019 1 569 552 Kč
2018 1 438 992 Kč
2017 1 355 136 Kč
2016 1 296 288 Kč
2015 1 277 328 Kč
2014 1 245 216 Kč
2013 1 242 432 Kč
2012 1 206 576 Kč

Překročení maximálního vyměřovací základu v daném roce

Pokud úhrn vyměřovacích základů zaměstnance přesáhne v kalendářním roce maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán

 • u jednoho zaměstnavatele, zaměstnanec neplatí pojistné z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ, to platí i v případě více zaměstnání v daném roce, avšak u téhož zaměstnavatele,
 • u více zaměstnavatelů, pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů, který přesahuje maximální vyměřovací základ, se považuje za přeplatek na pojistném, tento přeplatek nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci sražena na pojistném.

Platba pojistného na sociální pojištění

Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 38 krát


Související články: