Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře (pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat) a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Výši nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

  od 1.8.2013 od 1.1.2015 od 1.1.2016 od 1.1.2017
Skupina prací Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. 50,60 8 500 55,00 9 200 58,70 9 900 66,00 11 000
2. 55,90 9 400 60,70 10 200 64,80 10 900 72,90 12 200
3. 61,70 10 400 67,00 11 200 71,60 12 100 80,50 13 400
4. 68,10 11 400 74,00 12 400 79,00 13 300 88,80 14 800
5. 75,20 12 600 81,70 13 700 87,20 14 700 98,10 16 400
6. 83,00 13 900 90,20 15 100 96,30 16 200 108,30 18 100
7. 91,70 15 400 99,60 16 700 106,30 17 900 119,60 19 900
8. 101,20 17 000 110,00 18 400 117,40 19 800 132,00 22 000

Zaměstnanci podnikatelské sféry

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována MZDA, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy

I. Obecné charakteristiky skupin

1. skupina prací
Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadaní a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací
Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací
Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.
Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací
Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.
Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací
Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce"). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.
Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací
Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované práce"), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.
S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.

7. skupina prací
Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen "tvůrčí systémové práce"). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.
Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatel-ných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.
Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

8. skupina prací
Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.
Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

Zaměstnanci v nepodnikatelské sféře

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován PLAT, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd, a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě, a
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě. 

Zaměstnanci s omezeným pracovním uplatněním

Od 1. ledna 2017 dochází ke zrušení paragrafu, který stanovoval odlišnou výši minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu.
Od 1. ledna 2017 je minimální mzda pro všechny stejná, to platí i pro nejnižší úroveně zaručené mzdy.


Nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (tj. poživatel invalidního důchodu) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin činí:

  od 1.8.2013 od 1.1. do 31.12.2016
Skupina prací Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1. 48,10 8 000 55,10 9 300
2. 53,10 8 900 60,90 10 300
3. 58,60 9 800 67,20 11 300
4. 64,70 10 800 74,20 12 500
5. 71,50 12 000 81,90 13 800
6. 78,90 13 200 90,50 15 300
7. 87,10 14 600 99,90 16 800
8. 96,20 16 100 110,30 18 600

Zdroj: 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy

Související aktuality

Co je dobré vědět o základní daňové slevě?

25.07.2017  |  Petr Gola

Kdy je možné uplatnit slevu na poplatníka? Jak je tato sleva vysoká? Jak se liší postup při výpočtu měsíční…

3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z…

22.07.2017  |  Redakce

Minulý týden jsme v naší poradně odpovídali na dotazy týkající se například vytýkacího dopisu zaměstnavatele, vybrání dovolené po zkušební době nebo…
Zobrazit další související aktuality