Dávky penzijního připojištění

Z penzijního připojištění,  tedy z transformovanového fondu, se poskytuje několik různých dávek. Jsou to jednak dávky jednorázové, ale účastník může pokud splní podmínky volit i dávky v podobě penzí.

Účastník penzijního připojištění může volit ze tří dávek a to:

  • penze
  • jednorázové vyrovnání
  • odbytné.

Účastník penzijního připojištění může obdržet v případě vzniku nároku dávky - penze,  jejichž výše závisí na celkovém objemu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, na výnosech z hospodaření a na věku, od kterého se dávka poskytuje.

Penzijní fondy mohou poskytovat následující dávky - penze:

  • Starobní

Stěžejní dávka penzijního připojištění je vyplácena doživotně účastníkovi nejdříve při dosažení věku 60 let (dřívější smlouvy 50 let), za předpokladu, že splnil pojištěnou dobu v rozmezí 5 – 10 let. Přesný věk a pojištěnou dobu nalezne účastník ve svém penzijním plánu, který je nedílnou součástí smlouvy o penzijním připojištění. Vypočítejte si na naši kalkulačce výši penze při pravidelném spoření.

  • Invalidní

Tato penze je vyplácena účastníkovi po přiznání invalidního důchodu ze zákonného důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. Doba pojištění nutná k získání nároku na invalidní penzi je 3 - 5 let. Způsob výplaty závisí na ustanoveních penzijního plánu nebo na dohodě penzijní společností s účastníkem.

  • Pozůstalostní

Pozůstalostní penze je vyplácena fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě o penzijním připojištění. Pokud účastník stanoví vyšší počet oprávněných osob, pak musí zároveň rozhodnout o tom, jaký podíl nashromážděných prostředků na jeho kontě každému oprávněnému připadne. Nárok na dávku vznikne pouze v případě, že připojištěný platil příspěvky do penzijního fondu po dobu 3 – 5 let. Rozhodnutí o délce pojištěné doby, stejně jako o způsobu výplaty dávky je dáno penzijním plánem nebo na dohodě penzijní polečnosti s účastníkem.

  • Výsluhová

Poskytování této penze je fakultativní záležitostí. Penzijní fond ji může (a nemusí) do svého penzijního plánu zahrnout. Pokud se účastník rozhodne nárok na výsluhovou penzi získat, musí si ji sjednat ještě před vznikem nároku na starobní penzi. V tom případě je dále povinen vyčlenit na spoření na tuto dávku část svého příspěvku, která nesmí převyšovat podíl určený na starobní penzi. Výplata výsluhové penze je podmíněna také splněním minimální pojištěné doby 15 let.

Co po vzniku nároku na penzi?

U všech čtyř druhů penzí je nezbytnou podmínkou výplaty kromě vzniku nároku na danou penzi i písemná žádost účastníka (u pozůstalostní penze oprávněné osoby) o zahájení výplaty penze. Tento mechanismus poskytuje účastníkovi u penze starobní, výluhové a invalidní následující možnost:

  • po splnění podmínek pro vznik nároku na některou z penzí dále pokračovat ve spoření, čerpat státní příspěvek a podílet se na výnosech hospodaření penzijních fondů až do doby, kterou účastník sám uzná za nejvhodnější k podání žádosti o zahájení výplat penze.

Pozůstalostní penze toto sice neumožňuje, ale je vyplácena oprávněným osobám bez ohledu na to, zemřel-li účastník během spoření, nebo byla-li mu vyplácena kterákoliv z ostatních penzí.

Výplata dávek do ciziny

Penzijní společnost je povinena vyplácet dávky i do ciziny (ve výši a lhůtách stanovených penzijním plánem) těm osobám, které mají nárok na dávku penzijního připojištění a nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo nemají bydliště na území členského státu Evropské unie.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 14 krát


Související články: